Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne CA (teksty publicystyczne i turystyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPCApt-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne CA (teksty publicystyczne i turystyczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych podstawowych gatunków publicystycznych i typach tekstów turystycznych

przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów publicystycznych i turystycznych

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od odbiorcy, celu i gatunku tekstu

rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

uwrażliwienie studentów na zjawiska językowe typowe dla gatunków publicystycznych i turystycznych

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

specyfika gatunków publicystycznych i turystycznych

zasady tłumaczenia gatunków publicystycznych: felietonu, komentarza, recenzji, wywiadu, reportażu

zasady tłumaczenia gatunków turystycznych: tekstu reklamowego, opisowego, użytkowego, specjalistycznego

problemy traduktologiczne wynikające ze specyfiki tekstów publicystycznych i turystycznych

odmiana imion i nazwisk obcojęzycznych w języku polskim

Literatura:

1) Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2) Białek E. (2010) „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 119-130.

3) Dąmbska-Prokop U. (2005) Warsztata tłumacza i jego pułapki. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności.

4) Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

5) Newmark P. (1987) A Textbook of Translation. New York-London: Shanghai Foreign Language Education Press.

6) Krzyżanowski P. & Nowak P. (2004) Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

7) Ostaszewska D. & Cudak R. (2008) Polska genologia lingwistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8) Pisarska A. & Tomaszkiewicz T. (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.

9) Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

10) --------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

11) Wilkoń A. (2002) Spójność i struktura tekstu. Kraków: Universitas.

Efekty uczenia się:

student wymienia podstawowe gatunki publicystyczne i zna ich charakterystykę

wymienia podstawowe gatunki tekstów turystycznych i zna ich charakterystykę

zna i stosuje zasady tłumaczenia tekstów publicystycznych i publicystycznych

dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu, celu i odbiorcy

tłumaczy teksty publicystyczne i turystyczne na język polski

rozpoznaje środki językowe stosowane w tekstach publicystycznych i turystycznych

rozwiązuje problemy traduktologiczne wynikające np. ze związków intertekstualnych, błędów merytorycznych tekstu wyjściowego lub poprawności politycznej

samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów publicystycznych i turystycznych

Metody i kryteria oceniania:

F – analizowanie konkretnych przykładów tekstów pod kątem cech dystynktywnych

Np. wyszukiwanie przykładów obrazujących cechy charakterystyczne felietonu

P – wyszukanie przez studentów dodatkowych przykładów w innych gatunkach publicystycznych

Np. wyszukanie przykładów aluzji w komentarzu prasowym

F – praca indywidualna: przygotowanie przez studenta tłumaczenia fragmentów felietonu, przedstawienie rozwiązań na forum grupy, porównanie przez grupę poszczególnych rozwiązań

P – przygotowanie tłumaczenia C-A fragmentu felietonu i wyjaśnienie strategii tłumaczenia

Np. Pyt.: W jaki sposób tłumaczyć aluzje i metafory zawarte w felietonie?

F – praca indywidualna: studenci przygotowują swoja wersję tekstu, a następnie konfrontują ja z propozycjami innych osób w grupie

P – przygotowanie tłumaczenia C-A fragmentu komentarza na aktualny temat i wyjaśnienie sposobu zdobywania informacji merytorycznej i leksykalnej

Np. Pyt.: W jaki sposób szukać fachowej terminologii?

F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu i konfrontowanie różnych rozwiązań na forum grupy

P – przygotowanie tłumaczenia C-A fragmentu recenzji książki i wyjaśnienie strategii tłumaczenia

Np. Pyt.: Jak tłumaczyć niedopowiedzenia i nawiązania do tekstu, którego się nie zna?

F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, dyskusja na temat zastosowanych rozwiązań

P – zadanie domowe na ocenę polegające na przygotowaniu tłumaczenia C-A fragmentu wywiadu

F – praca indywidualna nad tłumaczeniem tekstu, dyskusja na temat zastosowanych rozwiązań i nad problemem punktu widzenia w reportażu; wykonanie serii ćwiczeń z fleksji

F - praca w grupie: analizowanie konkretnych przykładów tekstów pod kątem cech dystynktywnych

Np. wyszukiwanie przykładów obrazujących cechy charakterystyczne tekstu reklamowego

P – wyszukanie przez studentów dodatkowych przykładów w innych tekstach

Np. Polecenie: scharakteryzuj tekst użytkowy, np. przewodnik turystyczny

F - wspólne omówienie cech tekstu reklamującego usługi, analiza potencjalnych problemów tłumaczeniowych

P - przygotowanie przez studentów indywidualnej wersji fragmentu tekstu i omówienie rozwiązań na forum grupy; omówienie rozwiązań pod kątem swobody tłumacza w tłumaczeniu tekstów reklamowych

F - praca indywidualna: przygotowanie polskiej wersji tekstu i konfrontowanie rozwiązań indywidualnych na forum grupy

P - przygotowanie polskiej wersji fragmentów tekstu i przedstawienie strategii tłumaczenia imion własnych

Np. Pyt. Z jakich źródeł korzystasz szukając polskich odpowiedników tytułów obrazów i nazwisk twórców?

F - praca indywidualna: tłumaczenie tekstu przewodnika opisującego kulturę trzecią, przy zastosowaniu indywidualnych rozwiązań, które są następnie poddane ocenie pozostałych osób

P - zadanie domowe na ocenę, polegające na przygotowaniu polskiej wersji tekstu

F - indywidualne wykonanie serii ćwiczeń sprawdzających/ wprowadzających terminologię pojawiającą się w tekście; weryfikowanie wyników na forum grupy

P - przygotowanie indywidualnego tłumaczenia fragmentu tekstu specjalistycznego, samodzielne szukanie polskich ekwiwalentów fachowego słownictwa

Np. Pyt. Z jakich źródeł korzystasz tłumacząc fachowe słownictwo?

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch, Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.