Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie literackie BA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TLBA2-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie literackie BA
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych tekstów literackich

przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów literackich

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od cahier des charges / translation brief

rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych

rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

kształtowanie świadomości o wielokulturowości Polski, Europy i świata, a także otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy anglieski, francuski, niemiecki

Pełny opis:

cechy charakterystyczne tekstów literackich (zróżnicowanie gatunkowe, bogactwo stylów i środków językowych)

zasady tłumaczenia tekstów literackich

techniki i strategie tłumaczenia tekstów literackich

tłumaczenie konkretnych tekstów literackich A-B-A

Literatura:

1) Bednarczyk A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: PWN.

2) Chomiszczak, T., 1994, „W poszukiwaniu utraconych tytułów” [w:] Literatura na Świecie, 10.

3) Dąmbska-Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.

4) Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

5) Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

6) Kozak J., 2009, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa: PWN.

7) Krysztofiak M., 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce. Poznań: UAM.

8) Krzyżanowski P. & P. Nowak, 2004, Manipulacja w języku, Lublin: Université Marii Curie-Skłodowska.

9) Kubiński W., O. Kubińska & T. Z. Wolański (red.), 2000, Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

10) Majkiewicz A., 2008, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN.

11) Między oryginałem a przekładem – seria pod red. m.in. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz Rudek, opublikowana przez Księgarnię Akademicką lub Universitas w latach 90. i 2000.

12) Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz, 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.

13) Przekład – seria traduktologiczna pod red. P. Fasta opublikowana przez Wydawnictwo „Śląsk” w latach 90. i 2000.

14) Tomazskiewicz, T., 2004, Terminologia tłumaczenia, Poznań: UAM.

Efekty uczenia się:

Wykład na temat cech charakterystycznych tekstów literackich (zróżnicowanie gatunkowe i stylistyczne, intertekstualność, środki językowe i figury stylistyczne, np. dwuznaczność, polisemia, metafora, konotacja), technik i strategii tłumaczenia w zależności od gatunku i dominanty semantycznej, kategorii estetycznej, etc.

Analiza porównawcza istniejących tłumaczeń z ich tekstami wyjściowymi w celu omówienia adekwatności technik i strategii zastosowanych przez innych tłumaczy.

Indywidualne ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia w oparciu o narzucony cahier des charges/translation brief, polegające na redagowaniu tekstów docelowych, głównie w języku A i w mniejszym stopniu w języku B.

Ocenianie i konfrontowanie rozwiązań na forum grupy

Analizowanie i korygowanie błędów tłumaczeniowych i językowych, własnych oraz popełnionych przez innych tłumaczy.

Przeprowadzenie lub wysłuchanie wywiadu z tłumaczami literatury. Krytyczne odniesienie się do wygłoszonych postulatów i komentarzy oraz do doświadczeń praktykujących tłumaczy tekstów artystycznych.

Np. obejrzenie wywiadu z tłumaczem i pisarzem Maciejem Słomczyńskim, bohaterem dokumentu Drugi po Boyu. Maciej Słomczyński (1995).

Samodzielne czytanie przez studentów opracowań dotyczących praktycznych aspektów tłumaczenia tekstów literackich; krytyczne odnoszenie się do zaproponowanych analiz i ocen, świadome korzystanie ze strategii sprawdzonych przez innych tłumaczy.

Np. lektura artykułu Elżbiety Skibińskiej „Nazwy własne we francuskim przekładzie Prawieku i innych czasów Olgi Tokarczuk”.

Metody i kryteria oceniania:

F – dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji; odwoływanie się do doświadczeń czytelniczych studentów

P – test pisemny sprawdzający znajomość terminologii

F – dyskusja podczas ćwiczeń, praca w parach, a następnie konfrontowanie wniosków na forum klasy

P – sprawdzian pisemny sprawdzający umiejętność krytycznego czytania tekstów tłumaczonych

F – indywidualna praca nad polską lub francuską wersją tekstu literackiego; przedstawienie na forum klasy sposobu realizacji tłumaczenia w oparciu o cahier des charges/translation brief; konfrontowanie rozwiązań

P – zadanie domowe sprawdzające umiejętność tłumaczenia tekstów artystycznych w oparciu o cahier des charges/translation brief

F – dyskusja podczas konwersatorium, mająca na celu sprawdzenie umiejętności rozróżniania błędów językowych od tłumaczeniowych

P – sprawdzian pisemny: rozwiązanie problemu

F – dyskusja z tłumaczem lub dyskusja podczas konwersatorium: studenci zadają pytania lub przedstawiają swój własny punkt widzenia na tematy poruszane przez bohatera wywiadu

F - weryfikacja zrozumienia analizy krytycznej tłumaczenia tekstu literackiego poprzez stymulowanie dyskusji

P - sprawdzenie zastosowania w praktyce istotnych i przydatnych rozwiązań natury praktycznej; jeśli to niezbędne - wskazanie studentom możliwości korzystania ze strategii innych tłumaczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.