Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening kompetencji interkulturowej w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKILB-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening kompetencji interkulturowej w biznesie
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej jako nauki interdyscyplinarnej

wykształcenie umiejętności krytycznego podejścia do sposobów porównywania kultur oraz uwrażliwienie na możliwe różnice kulturowe zwłaszcza w kontekście gospodarczym i biznesowym

wykształcenie umiejętności efektywnego porozumiewania się i działania w międzykulturowym środowisku biznesowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały - Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej; dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia;

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacja treści przez wykładowcę, dyskusja (w parach/grupach/na forum), analiza studium przypadku i zdarzeń krytycznych, gry z podziałem na role, praca projektowa

Pełny opis:

Kompetencja międzykulturowa w biznesie i sposoby jej rozwijania

Wartości i normy kulturowe, krytyczne podejście do sposobów porównywania kultur

Postrzeganie oraz komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu międzykulturowym w środowisku biznesowym

„Obcość”, szok kulturowy, stereotypy i uprzedzenia w kontaktach międzykulturowych w środowisku biznesowym

Literatura:

1. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009.

2. Flejterska E.; Gracz L.; Rosa G., Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2010.

3. Kapciak A. Korporowicz L. Tyszka A., Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkamia. Warszawa 1996.

4. Mikułowski Pomorski J. 1999. Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie. Kraków: AE.

5. Misiak W., Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie. Warszawa: WUW 2004.

6. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. Siedem wymiarów kultury. Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

wskazać powiązania pomiędzy komunikacją międzykulturową a innymi dyscyplinami wiedzy np. kulturoznawstwem

scharakteryzować wybrane sposoby porównywania kultur i wykazać krytyczne podejście do nich

analizować przyczyny różnic kulturowych

wykazywać wrażliwość na różnice kulturowe oraz otwartość na komunikację i współdziałanie z ludźmi z różnych środowisk kulturowych w otoczeniu biznesowym

współpracować w grupie przy realizacji różnorodnych zadań, samodzielnie organizując pracę swoją, ew. innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dyskusji w trakcie zajęć

Ocenie podlega

• Ogólna umiejętność formułowania pytań i argumentów

• Umiejętność argumentacji w specjalistycznym języku specjalności

• Umiejętność argumentacji adekwatnie do przedmiotu zajęć

• Wiedza z zakresu konwersatorium będąca podstawą argumentacji

• Intensywność udziału w dyskusji

Ocena pracy projektowej

Ocena pracy projektowej wyrażona w postaci stopnia opiera się o poniższe przedziały,

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

gdzie maksymalnie dla każdego z pięciu kryteriów oceny przedstawionych poniżej przydziela się 4 punkty.

Ocenie podlega:

(1) terminowość wykonania projektu:

4 pkt: praca wykonana terminowo

3 pkt: praca wykonana 1 tydzień po terminie

2 pkt praca wykonana 2 tygodnie po terminie

3 pkt praca wykonana 3 tygodnie po terminie

1 pkt praca wykonana 4 tygodnie po terminie

0 pkt praca niewykonana

(2) zgodność treści projektu z tematem

4 pkt: praca zgodna z tematem

3 pkt: praca częściowo odbiegająca (25%) od tematu

2 pkt: praca w dużej mierze (50%) odbiegającą od tematu

1 pkt: praca w 70% poświęcona innemu tematowi

0 pkt: praca nie na temat

(3) wnikliwość analizy tematu,

4 pkt: praca wnikliwie i dogłębnie analizuje temat uwzględniając wszystkie ważne aspekty tematu

3 pkt: praca częściowo analizuje temat, pomijając jeden ważny aspekt

2 pkt: w pracy temat przedstawiony jest w sposób opisowy bez analizy problemu

1 pkt: praca skrótowo przedstawia temat bez analizy

0 pkt: praca nie na temat

(4) staranność opracowania tematu: język, jakość materiałów audio-wizualnych, bibliografia,

4 pkt: język pracy staranny i zrozumiały (max 10% błędów), materiały audio-wizualne czytelne , praca zawiera bibliografię

3 pkt: praca zawiera sporadyczne błędy językowe (max 25%), bibliografia pełna, materiały audio-wizualne staranne

2 pkt: praca zawiera błędy językowe (max 50%), bibliografia niepełna lub brak, materiały audio-wizualne staranne

1 pkt: praca zawiera ponad 50% błędów językowych, bibliografia niepełna lub brak, materiały audio-wizualne niestaranne

0 pkt: praca nieczytelna i niezrozumiała, błędy językowe zakłócają komunikację, brak bibliografii

(5) sposób przedstawienia projektu: komunikatywność, kontakt z widownią, odpowiadanie na pytania z widowni, modulacja głosu, utrzymywanie dobrej postawy.

4 pkt: utrzymywanie kontaktu wzrokowego z widownią, reagowanie na zachowanie widowni, ton głosu odpowiedni, postawa poprawna

3 pkt: poprawna postawa, częściowo brak kontaktu z widownią, częściowe reagowanie na zachowanie widowni, ton głosu odpowiedni

2 pkt: w 80% czasu trwania prezentacji brak kontaktu z widownią, postawa poprawna, ton głosu odpowiedni, reagowanie na zachowanie widowni utrudnione

1 pkt: brak kontaktu z widownią, brak reagowania na zachowanie widowni, postawa odpowiednia, ton głosu zbyt cichy

0 pkt: brak kontaktu z widownia, brak reakcji na zachowanie widowni, nieodpowiednia postawa, ton głosu zbyt cichy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.