Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie konsekutywne A-B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKAB-WT23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne A-B
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język francuski

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język francuski

4. rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka polskiego na francuski

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

6. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną francuszczyzną

7. rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Tłumaczenie tekstów o tematyce społecznej

2. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej kultury

3. Tłumaczenie tekstów o tematyce politycznej

4. Tłumaczenie tekstów o tematyce ekonomicznej

5. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska

6. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej nowych technologii

7. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej wydarzeń codziennych

Literatura:

Gile, D. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

Gillies, A. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Rozan, J.-F. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. Kraków: Tertium

Seleskovitch, D., Lederer, M. 1989. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris: Didier Erudition.

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN.

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. zna i rozpoznaje główne techniki stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język francuski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia konsekutywnego

4. zna słownictwo języków polskiego i francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy teksty wygłoszone w języku polskim należące do różnych rejestrów na język polski

6. umiejętnie korzysta z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

7. potrafi występować publicznie

8. używa poprawnej francuszczyzny w tłumaczeniu na język francuski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych w trakcie zajęć i na zaliczeniu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)