Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe (wybór)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SP-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (wybór)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia seminaryjne pogłębiają wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) zdobytą w poprzednich latach oraz prowadzą do uzupełnienia wiedzy historycznej. Wyrobienie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne). Zajęcia do wyboru z dostępnej oferty seminariów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwość wykorzystania platformy e-learningowej

Skrócony opis:

przedmiot kończy się zaliczeniem, student wybiera grupę rejestrując się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium przedmiotowego, według katalogu zaproponowanego przez prowadzącego;

Literatura:

Literatura w zależności od profilu seminarium i propozycji prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka); analizuje przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny); wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych; przygotowuje referat (prezentację) w języku niemieckim na temat zjawisk językowych, literackich lub kulturowych; ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji;

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi studenta w dyskusji; ocena referatu (prezentacji) lub testów lub kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Magdalena Kardach, Marek Przybecki, Karolin Toledo Flores, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Ewa Pytel-Bartnik, Karolin Toledo Flores, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Magdalena Kardach, Karolin Toledo Flores, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Andrzej Denka, Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)