Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SLIN-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIin
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Metodologia filologii indyjskiej, technika pisania pracy dyplomowej; analiza tekstów naukowych na temat Indii; opracowania materiałów źródłowych; pisanie tekstu naukowego – pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Kompleksowa wiedza z zajęć z poprzednich semestrów: historia, literatura, warsztat filologia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

12

Skrócony opis:

Pisanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Standardy pisania prac naukowych.

Sposoby wyszukiwania i zapisywania źródeł bibliograficznych.

Metodologia nauk humanistycznych, warsztat filologa.

Własność intelektualna i prawa autorskie.

Przygotowanie materiałów pisemnych do pracy dyplomowej;

Literatura:

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

Amartya Sen, The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity.

Podana przez prowadzącego, uzależniona od tematów prac licencjackich wybranych przez studentów.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Opisuje główne cechy prac naukowych oraz metody badawcze nauk humanistycznych.

2. Objaśnia zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej.

3. Wyszukuje informacje dot. wybranego tematu pracy dyplomowej, wykorzystując różne źródła.

4. Formułuje krytyczne sądy na wybrane tematy i omawiane zagadnienia.

5. Przygotowuje samodzielne wystąpienia ustne na wybrane tematy.

6. Pracuje w grupie i aktywnie uczestniczy w przedstawianiu i dyskutowaniu wyników pracy.

7. Przygotowuje materiały pisemne do pracy dyplomowej.

8. Ma świadomość roli, jaką mogą odgrywać w społeczeństwie absolwenci indologii.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przedstawianych fragmentów pracy licencjackiej oraz całości pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Krzysztof Stroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Sven Sellmer, Krzysztof Stroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Sven Sellmer, Krzysztof Stroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)