Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SLHLIT-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie literaturoznawcze
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-HiszX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia Hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• Zapoznanie studentów z wybraną problematyką literaturoznawstwa hiszpańskiego, realizowaną w zakresie seminarium

• Przekazanie wiedzy o ogólnych wymogach formalnych stawianych pracy licencjackiej

• Rozwinięcie umiejętności pozyskiwania literatury naukowej oraz umiejętności przeprowadzania analizy wybranych źródeł

• Rozwinięcie umiejętności konstruowania logicznej, spójnej i poprawnej pod kątem językowym pracy

• Rozwinięcie i doskonalenie umiejętności komunikacji w grupie oraz współpracy z promotorem

• Doskonalenie umiejętności redakcyjnych (redagowanie poszczególnych fragmentów pracy licencjackiej)

• Zakończenie redakcji pracy licencjackiej

• Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja.

Praca z tekstem.

Praca w grupach.

Skrócony opis:

Nauczanie umiejętności samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień z dziedziny literaturoznawstwa

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie do tematyki seminarium

Lektura i omawianie właściwie dobranej literatury naukowej z zakresu metodologii badań literackich

Kryteria doboru korpusu tekstowego

Wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom dyplomowym

Zasady konstruowania planu pracy licencjackiej

Redakcja poszczególnych fragmentów pracy zgodnie z przedmiotem i zakresem badań oraz wymogami formalnymi stawianymi pracom licencjackim

Zakończenie redakcji pracy licencjackiej

Powtórka materiału oraz przygotowanie się do egzaminu licencjackiego

Literatura:

BURZYŃSKA A., MARKOWSKI M., (2006) Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków.

CULLER J., (1998), Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i S-ka, W-wa.

GŁOWIŃSKI M. ET AL., (1998) Słownik terminów literackich, Ossolineum, W-wa.

MAĆKIEWICZ J., (1995). Jak pisać teksty naukowe, UG, Gdańsk.

MITOSEK Z., (1995), Teorie badań literackich, PWN, W-wa.

OLIVER, P., (1999). Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków.

PYTKOWSKi W., (1995). Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, W-wa.

PUŁŁO, A., (2004). Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Lexis Nexis, W-wa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

jest przygotowany do określenia swoich zainteresowań badawczych w zakresie literaturoznawstwa hiszpańskiego

zna różne podejścia metodologiczne stosowane w badaniu tekstu literackiego i zna odpowiednią terminologię

potrafi samodzielnie dobierać literaturę przedmiotu do badanego zagadnienia

zna wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom naukowym

wykazuje aktywną postawę na zajęciach, jest otwarty na dyskusję, potrafi współpracować z kolegami w grupie i z promotorem

potrafi właściwie dobrać bibliografię i zredagować plan pracy licencjackiej

umie zredagować w sposób spójny i logiczny poszczególne fragmenty pracy

posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiednie do uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej,

a w szczególności ma ukończoną pracę licencjacką

potrafi zdać z wynikiem pozytywnym egzamin licencjacki na podstawie doświadczenia nabytego w trakcie seminarium licencjackiego oraz innych zajęć kierunkowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Redakcja pracy dyplomowej

Bieżące konsultacje z promotorem

Dwie recenzje pisemne pracy licencjackiej

Egzamin ustny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Łuczak, Magda Potok, Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis, Barbara Łuczak, Magda Potok, Leonor Sagermann Bustinza, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis, Barbara Łuczak, Leonor Sagermann Bustinza, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis, Leonor Sagermann Bustinza, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Wojciech Sawala, Joanna Studzińska, Wiosna Szukała, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Charchalis, Barbara Łuczak, Wojciech Sawala, Joanna Studzińska, Wiosna Szukała, Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Wojciech Charchalis, Barbara Łuczak, Wojciech Sawala, Joanna Studzińska, Wiosna Szukała, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.