Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sanskryt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SKTIND-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sanskryt
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

filologia, indologia

Cele kształcenia:

Rozwijanie zdolności krytycznych i samokrytycznych w odniesieniu do kultury własnej oraz kultury indyjskiej; umiejętność czytania ze zrozumieniem; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych kilkakrotnie przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na sanskryt i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z czynnościami, osobami, zwierzętami itp. występującymi w życiu codziennym.

Zakres tematyczny związany ze strukturą społeczeństwa i fazami życia (stany społeczeństwa w Indiach starożytnych, obowiązki w różnych etapach życia itd.)

zakres tematyczny związany z podstawowymi czynnościami religijnymi (ofiara wedyjska, pudża itp.).

Zasady prawidłowej standardowej wymowy sanskrytu i stosowanie ich w praktyce, tj. świadoma produkcja dźwięków (dyftongów, spółgłosek przydechowych, spółgłosek cerebralnych); wstęp ogólny do języka (umiejscowienie językoznawczo-historyczne); pismo dewanagari oraz zasady transliteracji naukowej; system zapisu zbitek spółgłoskowych (rozszerzenie informacji o wymowie spółgłosek); ogólne wprowadzenie do system deklinacyjnego; deklinacje samogłoskowe; ogólne wprowadzenie do systemu koniugacyjnego, cechy koniugacji tematycznej (czyli czasowniki klasy I, IV, VI i X); systemat czasu teraźniejszego; activum, medium, passivum; imperativus; optativus; imperfectum; dokładniejsze omówienie funkcji kolejnych przypadków deklinacyjnych; sandhi zewnętrzne: spółgłoskowe i samogłoskowe; sandhi wewnętrzne: najważniejsze reguły.

Literatura:

Georg Bühler: Podręcznik sanskrytu. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1977.; Andrzej Gawroński: Podręcznik sanskrytu. Dialog, Warszawa 2004; Marek Mejor: Sanskryt. Dialog, Warszawa 2004; teksty własne wykładowców dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma świadomość kompleksowej natury sanskrytu, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń a także jego powiązania z innymi językami indoeuropejskimi.

2. Przygotowuje poprawne gramatycznie i leksykalnie krótkie teksty w sanskrycie oraz tłumaczy zdania na sanskryt i odwrotnie w zakresie wybranych tematów obowiązujących na zajęciach.

3. Umie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

4. Potrafi korygować błędy wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w pierwszym semestrze.

5. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki językowej i uczenia się przez całe życie.

6. Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

7. Ma podstawową świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie na zajęciach podczas dyskusji.

Egzamin pisemny.

Ocena tłumaczeń i wypracowań.

Ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sven Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)