Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-SKJE-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-FSX
Przedmioty dla programu S2-FSX
Przedmioty dla programu S2-FSX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy magisterskiej: jej kompozycji, części składowych

Pomoc studentom w wyborze tematu pracy magisterskiej oraz sformułowaniu problemu badawczego

Pomoc studentom w skompletowaniu części bibliografii


Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności czytania i analizowania tekstów akademickich w językach skandynawskich (ze szczególnym uwzględnieniem języka wiodącego) oraz poddawania ich krytycznej ocenie

Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia własnych badań z zakresu językoznawstwa, w oparciu o istniejące badania

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania zaawansowanych tekstów akademickich w języku wiodącym (norweskim / duńskim / szwedzkim), z uwzględnieniem zarówno wymogów formalnych (prawidłowa struktura i kompozycja pracy, zapis bibliograficzny, zasady cytowania) jak i stylistycznych (stosowanie poprawnych i właściwych struktur językowych) oraz krytycznej oceny własnej pracy

Rozwijanie umiejętności referowania wyników cudzych i własnych badań, w formie pisemnej (artykuł naukowy, praca dyplomowa) oraz ustnej (prezentacje seminaryjne, wystąpienia konferencyjne)

Literatura:

Lagerholm, Per. 2010. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Backman, Jarl. 2016. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Blomström, Vendela, Jeanna Wennerberg. 2015. Akademiskt läsande och skrivande. Lund : Studentlitteratur

Davidson, Bo, Runa Patel 2011. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund : Studentlitteratur

Jarrick, Arne, Olle Josephson. 1996. Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Paulina Horbowicz, Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kołaczek, Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)