Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-34
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-ELI
Punkty ECTS i inne: 20.00 LUB 3.00 LUB 7.00 LUB 14.00 LUB 12.00 LUB 17.50 LUB 11.00 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zaawansowany warsztat pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach. Rozszerzone narzędzia badawcze właściwe danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych.

zZaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna).

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki.

Dodatkowa: w zależności od tematyki.

Efekty uczenia się:

Student 1) samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej, 2) samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań, 3) samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom, 4) posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań, 5) posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta. Sporządzenie kompletnej pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak, Karolina Gortych-Michalak, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Włodzimierz Lapis, Marcin Michalski, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Klessa
Prowadzący grup: Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Mirosław Górny, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Paweł Kida, Katarzyna Klessa, Norbert Kordek, Włodzimierz Lapis, Nicole Nau, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz, Emilia Wojtasik-Dziekan, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Paweł Kida, Norbert Kordek, Włodzimierz Lapis, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Wawrzyniak, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Włodzimierz Lapis, Piotr Nowak, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)