Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SD-ZL-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

SEMINARIUM LICENCJACKIE (literaturoznawcze):

Wypracowanie tematyki pracy badawczej, uwzględniające zainteresowania, aktualne możliwości oraz wymagania stawiane na danym etapie studiów, jak również nastawienie na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników seminarium

Pogłębienie wiadomości nt. literatury i kultury rosyjskiej z uwzględnieniem ich miejsca i wartości w dialogu międzykulturowym

Wypracowanie metodologii pracy licencjackiej z uwzględnieniem specyfiki studiów zawodowych i zainteresowań uczestników seminarium

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

Wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania z literatury przedmiotu

Wyrobienie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy

Wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


SEMINARIUM LICENCJACKIE (językoznawcze):

Określenie tematyki badań językoznawczych na podstawie współczesnych tendencji badawczych oraz zainteresowań studenta.

Wybór odpowiedniej metodologii badawczej do analizy materiału pracy licencjackiej.

Przyswojenie umiejętności zastosowania metod badawczych do konkretnego materiału analitycznego.

Zaangażowanie studentów do samodzielnej pracy nad zbieraniem materiału analitycznego oraz literatury fachowej.

Wyrobienie umiejętności kompilowania opracowań naukowych i prawidłowego wyciągania wniosków.

Wyrobienie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy.

Realizacja pracy dyplomowej spełniającej wymogi treściowe i formalne.

Rozwijanie umiejętności indywidualnej pracy oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rozwijanie świadomości poszanowania własności intelektualnej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

SEMINARIUM LICENCJACKIE (literaturoznawcze):

Formułowanie tematu pracy. Propozycję tematów prac licencjackich koncentrują się wokół literatury, kultury i myśli rosyjskiej

Podstawowe informacje nt. metodologii analizy filologicznej i historyczno-literackiej

Pogłębienie wiadomości w zakresie podstawowych kategorii kulturowych (np. mit, tragizm, piękno, karnawalizacja) oraz zjawisk decydujących o specyfice kultury i literatury rosyjskiej (np. antyzachowanie, rosyjski personalizm, idea eurazjatycka),

Wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

SEMINARIUM LICENCJACKIE (językoznawcze):

Wyznaczenie obszarów tematu pracy dyplomowej na podstawie współczesnych tendencji badawczych. Określenie tematu pracy.

Metodologie analizy językowej. Paradygmaty i szkoły językoznawcze.

Leksykologia i morfologia współczesnego języka rosyjskiego.

Słowotwórstwo współczesnego języka rosyjskiego. Analiza słowotwórcza wyrazów.

Słowotwórstwo i fonologia. Alternacje.

Semantyka leksykalna, pole semantyczne, struktura znaczeniowa wyrazów. Systemowość leksyki.

Składnia współczesnego języka rosyjskiego. Związki wyrazowe. Analityzm w morfologii i składni.

Literatura:

SEMINARIUM LICENCJACKIE (literaturoznawcze):

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy licencjackiej

SEMINARIUM LICENCJACKIE (językoznawcze):

1. Ю.Д. Апресян, Лексическая семантика, Москва 1995.

2. О.С. Ахманова, М.Л. Грушко, И.М. Долгополова и др., Основы компонентного анализа, Москва 1969.

3. Русская грамматика, ред. Н. Ю. Шведова, т.1-2, Москва 1980.

4. Грамматика современного русского литературного языка, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1970.

5. В.В. Виноградов, Русский язык (грамматическое учение о слове), Москва 1972.

6. Русский язык конца XX столетия (1985-1995), под ред. Е.А. Земской, Москва 1996.

7. Современный русский язык, под ред. В.А. Белошапковой, Москва 1981.

8. В.В. Лопатин, Русская словообразовательная семантика, Москва 1977.

9. Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка, под ред. М.В. Панова, Москва 1968.

10. Методы изучения лексики, под ред. А.Е. Супруна, Минск 1975.

11. Е.А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, Москва 1973.

12. Е.А. Земская, Язык как деятельность. Морфема, Слово. Речь, Москва 2004.

13. Л.П. Крысин, О лексике русского языка наших дней, В: Русский язык в школе и дома, 2002, №1.

Pozostałe pozycje uzależnione od wyboru konkretnego tematu.

Efekty uczenia się:

SEMINARIUM LICENCJACKIE (literaturoznawcze):

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

rozpoznać i sformułować problem badawczy na podstawie uzyskanej wiedzy i w oparciu o metodologię badań literaturoznawczych

samodzielnie analizować i interpretować tekst literacki z wykorzystaniem literatury przedmiotu

i poznanych metod badawczych

właściwie formułować i merytorycznie argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy

przeprowadzić selektywną kwerendę bibliograficzną, korzystać z uzyskanej wiedzy przedmiotowej, przedstawić i ocenić stanowiska badaczy i twórczo wykorzystać je do sformułowania własnych tez

prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska historyczno-literackie w oparciu o zdobytą wiedzę

przygotować prace licencjacką w języku rosyjskim (polskim, jeśli wymaga tego zakres pracy) spełniającą wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM

odnieść się i uwzględnić uwagi formułowane przez promotora i (ewentualnie) innych uczestników seminarium

SEMINARIUM LICENCJACKIE (językoznawcze):

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Sformułować problem badawczy na podstawie nabytej wiedzy oraz dobrać prawidłową metodologię badań do postawionego zadania.

Samodzielnie przeanalizować zebrany materiał badawczy z wykorzystaniem literatury przedmiotu i metod badawczych.

Właściwie formułować, weryfikować i argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy.

Swobodnie posługiwać się literaturą przedmiotu w zakresie badanego obszaru językowego

Napisać pracę dyplomową spełniającą wszystkie wymogi stawiane pracom licencjackim.

Samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu, korzystając z tradycyjnych źródeł informacji i najnowszych technik informatycznych, zachowując przy tym prawa autorskie (własności intelektualnej).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywność udział w trakcie zajęć (np. udział w dyskusji);

- przygotowanie propozycji projektu pracy dyplomowej;

- ocena prezentacji opracowanej/-ych części pracy;

- wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- stymulacja do dalszych poszukiwań i przemyśleń

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

monitorowanie i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów (redagowanie tekstu pracy, opracowywanie rozdziałów, analiza materiału źródłowego, itd.)

• Metody podsumowujące:

Ocena końcowa polegająca na merytorycznej wartości przygotowanej pracy oraz zaangażowaniu studentów w ich opracowywanie.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, znacznie poszerzającej zakres wiedzy i zachęcającej do dalszych badań oraz znakomita wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry plus (+db; 4,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, poszerzającej zakres dotychczasowych badań oraz bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry (db; 4,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM oraz dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny plus (+dst; 3,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale ze znacznymi niedociągnięciami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny (dst; 3,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale z licznymi błędami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

niedostateczny (ndst; 2,0): niewywiązanie się w terminie z obowiązku napisania pracy licencjackiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, niewystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aliaksandr Raspapou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak, Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)