Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PROSTUR-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Strona przedmiotu: http://azjatystyka.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, spec. turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach dotyczących pisania prac dyplomowych,

C2 Zaznajomienie z metodologią naukową stosowaną w językoznawstwie i literaturoznawstwie turkijskim,

C3 Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji i wystąpień: pisemnych, ustnych i multimedialnych na tematy turkologiczne oraz tworzenia tekstów o charakterze popularnonaukowym na ww. tematy przy zastosowaniu podstaw warsztatu naukowego

Pełny opis:

-Tworzenie poprawnego zapisu bibliograficznego, odnośników literaturowych w tekście, przypisów i odnośników do źródeł www

-Tworzenie konspektu pracy i gromadzenie właściwej tematowi bibliografii

-Wprowadzenie do metodologii badań, sposobów przeprowadzania analizy poszczególnych zagadnień

-Podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego, zasad cytowania, przytaczania itp.

-Doskonalenie umiejętności studentów w zakresie obsługi edytora tekstu: dodawanie numerów stron, tworzenie automatycznego spisu treści, spisu tabel, dodawania ilustracji, wykresów, informacje z zakresu wykorzystania innych języków i alfabetów (arabskiego, hebrajskiego) i ich obróbka w dokumencie podstawowym itp.

-Napisane pod okiem prowadzącego zajęcia pracy semestralnej, spełniającej wymogi stawiane pracom dyplomowym

-Przygotowanie pod okiem prowadzącego zajęcia prezentacji multimedialnej na podstawie napisanej pracy semestralnej

Literatura:

Bartmiński, Jerzy, Barbara Boniecka (red.). 1998. Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bielawski, Józef. 1971. Mały słownik kultury świata arabskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Clauson, Gerard. 1972. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon Press.

Danecki, Janusz. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie, t.1-2. Warszawa: Dialog.

Doroszewski, Witold. 1970. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Głowiński, Michał, Janusz Sławiński (i in.). 1986. Zarys teorii literatury. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Grzegorczykowa, Renata. 1995. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Johanson, L., Eva A. Csato. 2006. The Turkic Languages. London and New York: Routledge.

Kałużyński, Stanisław. 1986. Tradycje i legendy ludów tureckich. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Kania, Stanisław, Jan Tokarski. 1984. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Majda, Tadeusz (red.). 2003. Leksykon wiedzy o Turcji. Warszawa: Dialog.

Menges, Karl H. 1995. The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies. 2nd, Revised Edition. Wiesbaden: Harrassovitz Verlag.

Miodunka, Władysław. 1989. Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Płaskowicka-Rymkiewicz, Stanisława, Münevver Borzęcka, Małgorzata Łabęcka-Koecherowa. 1971. Historia literatury tureckiej. Zarys. Warszawa: Ossolineum.

Reychman, Jan (red.). 1966. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Reychman, Jan (red.). 1969. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Roux, Jan-Paul. 2003. Historia Turków. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Stachowski, Stanisław. 2014. Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strelcyn, Stefan (red.). 1957. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tekin, Talat. 1991. A New Classification of the Turkic Languages, Türk Dilleri Araştırmaları 2, 5-18.

Wellek, Rene, Austin Warren. 1976. Teoria literatury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

-posiada wiedzę o zasadach dotyczących pisania prac dyplomowych

-posiada elementarną wiedzę na temat metodologii naukowej z dziedzin związanych z turkologią

-rozumie znaczenie własności intelektualnej przy tworzeniu własnej pracy (przypisy, problem plagiatu, bibliografia)

-potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i właściwe źródła książkowe w zakresie specjalności

-potrafi tworzyć wystąpienia pisemne, ustne, prezentacje multimedialne oraz teksty o charakterze popularnonaukowym na tematy objęte przedmiotem przy wykorzystaniu podstaw warsztatu naukowego

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach,

- praca pisemna,

- wystąpienie wraz z prezentacją multimedialną

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PROSTUR-11

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Annette Herkenrath
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PROSTUR-11

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Annette Herkenrath
Prowadzący grup: Annette Herkenrath
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)