Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PROSE-ZU11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie studentów w kluczowe zagadnienia wybranej specjalizacji studiów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatologia, dydaktyka języka niemieckiego – w zależności od bieżącej oferty IFG).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Proseminaria oferowane są w zależności od oferty seminariów magisterskich i wspomagają je merytorycznie. Ich głównym celem jest usystematyzowania i pogłębienie wiedzy z danej dziedziny wyniesionej przez studentów ze studiów stopnia 1. Są to: językoznawstwo germanistyczne, translatologia, teoretyczne podstawy dydaktyki i literatury języka obcego, kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Podstawowe pojęcia w dziedzinie specjalizacji wybranej przez studenta;

Wprowadzenie do kluczowych zagadnień specjalizacji;

Obszary badawcze w wybranej dyscyplinie naukowej;

Metodologia badań w specjalizacji wybranej przez studenta;

Podstawowa literatura przedmiotu

Literatura:

zestaw literatury przedmiotu z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta;

Przykład:

dydaktyka języka niemieckiego (wybór):

Bausch, K.-R., Christ, H., Krumm, H.-J. (Hg.) 2007: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Franke Verlag.

Decke-Cornill, H./Küster, L. 2010: Fremdsprachendidaktik. Narr Verlag.

Henrici, G. / Riemer, C. (Hg.) 1996: Einführung in die Didaktik des Unterrichts. Deutsch als Fremdsprache. Band 2, Schneider-Verlag.

Huneke, H.-W. / Steinig, W. 1997: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag.

literaturoznawstwo:

Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. Frankfurt a. M., New York 1988.

Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: Beck 2006.

Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart, Weimar: Metzler 2005.

Gedächtnis und Literatur in den ‚geschlossenen Gesellschaften’ des Real-Sozialismus

translatologia:

Beata Hammerschmid, Hermann Krapoth (Hrsg.): Übersetzung als kultureller Prozess, Berlin 1998.

Harald Kittel (Hrsg.): Übersetzung Translation Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, Berlin und New York 2005.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung, Frankfurt am Main 2008.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Probleme der Übersetzungskultur, Frankfurt am Main 2010.

Fred Lönker: Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin 1992.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna wybrane zagadnienia związane ze specjalizacją;

wyjaśnia kluczowe pojęcia w wybranej specjalizacji;

określa obszary badawcze wybranej dyscypliny;

charakteryzuje metody badawcze w wybranej specjalizacji;

zna i rozumie metody interpretacji i wartościowania literatury przedmiotu, a także zasady ochrony zasobów własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi studentów ustnych i pisemnych, kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.