Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRAZAW-WST-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Praktyki zawodowe mają na celu m.in.:

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy, w formie ustnej i pisemnej;

 integrację (a w razie potrzeby weryfikację i modyfikację) wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów, z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych;

 poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach i grupach społecznych oraz na różnych stanowiskach;

 rozwijanie umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy w zespole, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w gospodarce, administracji, nauce i kulturze;

 doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności społecznych;

 rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania realnych problemów, a także otwartości na innych;

 identyfikację z przyszłym zawodem, ale także uświadomienie sobie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz integracja, weryfikacja i modyfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Integralną część procesu kształcenia studentów Wydziału Neofilologii UAM stanowią praktyki zawodowe (niepedagogiczne), realizowane w wymiarze 4 tygodni (150 godzin) w okresie od zakończenia semestru 2. do końca semestru 6. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. We wszystkich Jednostkach Wydziału praktyki mają charakter obserwacyjno-asystencki i mogą być realizowane w wybranych przez studenta zakładach pracy w kraju i za granicą.

Praktyki zawodowe są obowiązkowe i podlegają zaliczeniu na podstawie dziennika praktyk, sprawozdania studenta oraz opinii pracodawcy. Po zaliczeniu praktyk student uzyskuje 4-5 punktów ECTS (w zależności od Jednostki Wydziału) i wpis do indeksu. W programie studiów poszczególnych specjalności praktyki zawodowe przypisane są do 3. roku (5. lub 6. semestr), na filologii hiszpańskiej częściowo także do 2. roku.

Literatura:

nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu praktyk zawodowych student:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii i jej zastosowaniu w działalności zawodowej i komunikacji społecznej;

2. ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub obszaru kulturowego języka lub języków wybranej specjalności oraz/lub nauk formalnych, która znajduje zastosowanie w działalności zawodowej i komunikacji społecznej;

3. ma co najmniej elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami, w tym humanistycznymi, a także o jej zastosowaniu w pragmatyce zawodowej, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w różnych instytucjach i zakładach pracy;

4. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki zawodowej, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

5. sprawnie posługuje się w mowie i w piśmie językiem polskim oraz językiem obcym właściwym dla studiowanej specjalności w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy;

6. samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji;

7. samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami opiekuna/przełożonego lub wg własnego logicznego osądu;

8. właściwie korzysta ze zdobytej podczas studiów wiedzy przedmiotowej, integrując ją z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych oraz weryfikując ją i modyfikując w razie potrzeby;

9. skutecznie posługuje się poznanymi podczas studiów metodami i narzędziami właściwymi dla kierunku „filologia” w celu kompetentnego i rzetelnego wypełniania powierzonych mu obowiązków;

10. odnosi się refleksyjnie i krytycznie do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i potrafi je modyfikować pod kontrolą opiekuna/przełożonego oraz w zależności od uwarunkowań komunikacyjnych;

11. skutecznie i adekwatnie do sytuacji porozumiewa się z innymi specjalistami i/lub filologami w języku lub językach wybranej specjalności oraz w języku polskim, wykorzystując tradycyjne i multimedialne środki komunikacji;

12.rozpoznaje i tworzy w języku polskim oraz języku lub językach wybranej specjalności różne teksty użytkowe typowe dla określonych potrzeb komunikacyjnych lub na danym stanowisku pracy, w zależności od wybranej specjalizacji także tłumaczy ustnie i pisemnie różne teksty z języka obcego na język polski i odwrotnie;

13. ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu i jego uwarunkowań społecznych;

14. właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikające z kompetencji językowej uzyskanej na danej specjalności i potrafi je samodzielnie uzupełniać w realiach praktyki zawodowej;

15. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się teoretycznego i praktycznego, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku lub językach danej specjalności, a także konieczność uczenia się, poszerzania i unowocześniania swoich umiejętności warsztatowych przez całe życie;

16. jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii bądź stanowiska w świetle dostępnych danych i rzeczowych argumentów;

17. skutecznie pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i rozwiązywaniu różnych problemów, a także podejmując samodzielnie uzasadnione decyzje merytoryczne i organizacyjne;

18. efektywnie planuje i organizuje pracę własną oraz innych; krytycznie ocenia priorytety przydzielonych i wykonywanych zadań oraz stopień ich zaawansowania i sprawnie przystosowuje je do aktualnych potrzeb;

19. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność wykonywania powierzonych mu zadań oraz rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej;

20. jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur, języków i postaw.

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie dzienniczka praktyk i opinii pracodawcy, według założeń dot. efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Borowczyk, Karolina Kęsicka, Sylwia Mikołajczak
Prowadzący grup: Paulina Borowczyk, Karolina Kęsicka, Sylwia Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.