Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo muzułmańskie i świeckie w świecie arabskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRAWARAB-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo muzułmańskie i świeckie w świecie arabskim
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

– Zapoznanie z prawem muzułmańskim, jego źródłami, rozwojem i dorobkiem intelektualnym

– Zapoznanie z systemami prawnymi współczesnych państw arabskich

– Ukazanie relacji pomiędzy prawem religijnym a innymi dziedzinami życia społecznego muzułmanów na przestrzeni wieków


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie przewidziano

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wymienione książki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Głównej UAM oraz Bibliotece IH UAM. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacja tematu, dyskusja związana z lekturą, dyskusja panelowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie historii powstania i rozwoju prawa muzułmańskiego, a także współczesnego prawa świeckiego w świecie arabskim.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie definicji i gałęzi prawa muzułmańskiego, jego związku z islamem, podobieństw i różnic z prawem świeckim. Omówione zostają podstawowe sunnickie oraz szyickie szkoły prawne, a także ewolucja szariatu pod panowaniem osmańskim.Następnie studenci zapoznają się z poszczególnymi zagadnieniami prawa muzułmańskiego, jak prawo karne, prawo cywilne, bankowość muzułmańska. Dyskutowana będzie także rola prawa muzułmańskiego w ustroju współczesnych państw muzułmańskich (na wybranych przykładach).

Literatura:

Ahmad, A.A., Structural Interrelations of Theory and Practice in Islamic Law. A Study of Six Works of Medieval Islamic Jurisprudence, Leiden 2006.

Ashker El, A., Wilson R., Islamic Economics. A Short History, Leiden 2006.

Bielawski, J, Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973.

Bonca, M., Islamskie instrumenty finansowe, Warszawa 2010.

Bury, J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.

Cook, D., Męczeństwo w islamie, tłumaczenie Łukasz Müller, Kraków 2009.

Czornik, K., System konstytucyjny islamskiej republiki Iranu, Warszawa 2014.

Danecki, J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998.

Encyclopedia of Islam, t. 1-12, Leiden 1954-2004.

Czajkowska, K., A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.

Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986.

Kościelniak, K., Sunna, hadisy i tradycjonaliści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Kraków 2006.

Hallaq, W.B., The Origins and Evolution of Islamic Law, New York 2005.

Heer, N. (ed.), Islamic Law and Jurisprudence, Seattle-London 1990.

Łukaszewicz M., Państwo i podatki w świecie arabskim. Systemy podatkowe państw arabskich, Toruń 2015.

Nasr, S.H., Idee i wartości islamu, przełożył Janusz Danecki, Warszawa 1988.

Prawo muzułmańskie (struktura i podstawowe instytucje), przełożył Kazimierz Piasecki, Warszawa 1990.

Schacht, J., An Introduction to Islamic Law, Oxford 1982.

Witkowski, S.W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego. Wybrane instytucje, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna i rozumie specyfikę prawa religijnego islamu oraz potrafi wskazać podobieństwa i różnice do prawa świeckiego

Zna źródła prawa i potrafi prześledzić drogę rozumowania od źródła do skonkretyzowanego przepisu prawa

Zna okoliczności powstania, charakterystyczne cechy oraz najważniejszych przedstawicieli klasycznych szkół prawnych

Rozumie rolę, jaką prawo islamu odgrywa w świecie arabsko-muzułmańskim dawniej i współcześnie

Rozumie przyczyny sporu o miejsce prawa muzułmańskiego we współczesnym świecie

Potrafi scharakteryzować systemy prawne najważniejszych państw regionu

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu przedmiotu odbywa się kolokwium zaliczeniowe.

W skład oceny końcowej wchodzi także ocena aktywności na zajęciach.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się .terminologią specjalistyczną

4,5 – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się .terminologią specjalistyczną

4,0 –dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się .terminologią specjalistyczną

3,5 – dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się .terminologią specjalistyczną

3,0 - dostateczna znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne oczytanie w literaturze przedmiotu, dostateczne posługiwanie się .terminologią specjalistyczną

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.