Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 LUB 14.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej

przedstawienie zasad poprawnej wymowy, akcentacji i intonacji w języku szwedzkim na poziomie podstawowym oraz wskazanie podstawowych różnic między językiem szwedzkim a polskim

zapoznanie z podstawowymi zasadami szwedzkiej ortografii

kształtowanie praktycznej umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku szwedzkim z uwzględnieniem zasad wymowy, akcentacji i intonacji na poziomie podstawowym

poznanie kategorii, terminów i struktur gramatycznych języka szwedzkiego na poziomie A1/A1+ (ESOKJ) oraz wskazanie podstawowych różnic między językiem szwedzkim a polskim

kształtowanie umiejętności posługiwania się podstawową terminologią z zakresu gramatyki języka szwedzkiego

kształtowanie umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych na poziomie A1/A1+ (ESOKJ) w języku szwedzkim

kształtowanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych w języku szwedzkim na poziomie A1/A1+ (ESOKJ)

kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się szwedzkim słownictwem w zakresie wyrażeń dotyczących życia codziennego studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia, studiów

kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym A1 (ESOKJ)

kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych na poziomie A1/A1+ (ESOKJ)

kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy w zakresie znajomości języka szwedzkiego na poziomie podstawowym z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych, w tym słowników elektronicznych

przekazanie studentowi podstawowej wiedzy o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Prezentacja podstawowej terminologii dotyczącej struktur i kategorii gramatycznych języka szwedzkiego

Prezentacja podstawowych zasad dotyczących wymowy, akcentacji i intonacji w języku szwedzkim

(przede wszystkim system samogłoskowy i spółgłoskowy, akcent wyrazowy i zdaniowy oraz wprowadzenie do zasad intonacji)

Przedstawienie podstawowych zasad szwedzkiej ortografii

Odtwarzanie, utrwalenie i zautomatyzowanie przez studentów wymowy, akcentacji i intonacji w języku szwedzkim na poziomie podstawowym

Prezentacja podstawowych kategorii gramatycznych języka szwedzkiego: czasownika, rzeczownika, przymiotnika, zaimka, przysłówka, przyimka, liczebnika, a także szyku zdania oznajmującego, pytania i przeczenia na poziomie A1+ (ESOKJ)

Utrwalanie poznanych zasad gramatycznych poprzez ćwiczenia

Prezentacja słownictwa dotyczącego tematów typowych dla życia codziennego studenta i jego rodziny, czasu wolnego, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia, studiów

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów w języku szwedzkim na poziomie A1+ (ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu prostych wypowiedzi w języku szwedzkim na poziomie A1 (ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi pisemnych w języku szwedzkim na tematy, które dotyczą studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia (na poziomie A1 ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi ustnych w języku szwedzkim na tematy, które dotyczą studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia, studiów (na poziomie A1 ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności rozmawiania na tematy, które dotyczą studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia, studiów

Prezentacja wiedzy ogólnej o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i geografii kraju

Prezentacja sposobu wykorzystania słownika dwujęzycznego, słowników elektronicznych oraz innych elektronicznych źródeł informacji do poszerzania zasobu słownictwa w zakresie języka szwedzkiego

Literatura:

Ballardini, K. 1987. Mål. Form och funktion. Del B. Verb. Stockholm: Natur och Kultur.

Fasth, C. & Kannermark, A. 1996. Form i fokus. Del A. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Gull, M. & Klintenberg, B. 1996. +46. Del 1. Stockholm: Almqvist&Wiksell.

Göransson, U., Parada, M. 1997. På svenska! Svenska som andra språk. Lärobok. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Hellström, G. 1994. Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB

Higelin S., Ekroth G., Hjorth A., Wistrand P., 1972, Svenskt uttal, Stockholm: Sverige RadiosFörlag.

Holm, B. & Nylund Lindgren, E. 1978. Svenskkursen. Enspråkiga övningar i svenska. Del 1. Stockholm: Språkförlaget Skriptor

Levy Scherrer P., Lindemalm K., 2008, Rivstart A1+A2, Stockholm: Natur & Kultur

Nyborg, R., Pettersson, N.-O. & Holm, B.. 2001. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm: Svenska institutet.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie co najmniej A1 (ESOKJ) oraz ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności

zna podstawowe zasady wymowy, intonacji i akcentacji w języku szwedzkim i potrafi z nich korzystać w miarę poprawnie

zna podstawowe zasady ortografii szwedzkiej i potrafi je stosować

rozróżnia podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące gramatyki języka szwedzkiego na poziomie A1 (ESOKJ), potrafi zastosować poznane struktury gramatyczne formułując wypowiedzi ustne i pisemne

zna podstawowe słownictwo w zakresie języka szwedzkiego co najmniej na poziomie A1 (ESOKJ) i potrafi się nim poprawnie posługiwać

rozumie krótkie wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie A1 (ESOKJ) na tematy związane ze swoją osobą, rodziną i najbliższym otoczeniem, studiami

rozumie krótkie wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie A1 (ESOKJ) na tematy związane ze swoją osobą, rodziną i najbliższym otoczeniem, studiami

potrafi formułować poprawne krótkie wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej A1 (ESOKJ) posługując się w tym celu słownictwem i wyrażeniami dotyczącymi go osobiście, jego rodziny i najbliższego otoczenia, studiami

potrafi formułować poprawne krótkie wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej A1 (ESOKJ) posługując się w tym celu słownictwem i wyrażeniami dotyczącymi jego źycia osobistego, jego rodziny i najbliższego otoczenia, studiami

potrafi komunikować się (formułować proste pytania i odpowiadać na podobne) z innymi osobami w języku szwedzkim na poziomie bardzo podstawowym i w zakresie znanych mu tematów z życia codziennego

posiada ogólną wiedzę o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i geografii kraju

potrafi wyszukać potrzebne słownictwo posługując się słownikami dwujęzycznymi, w tym słownikami elektronicznymi i innymi źródłami multimedialnymi

potrafi pracować w grupie przyjmując różne role w wykonywanych zadaniach w zakresie objętym dla poziomu A1/A1+

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku szwedzkim, efektywnie organizuje swoją pracę

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

F: Dyskusja w grupie

P: Sprawdzian zaliczeniowy

F: Ćwiczenia

F: Omówienie wypowiedzi studenta

przykładowe zadania (pytań) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

- Skriv frågor som börjar med frågeord!

- Fyll i rätt verb i presens eller infinitiv!

- Fyll i rätt pronomen i subjektsform eller objektform!

- Fyll i det ord som saknas i luckan!

- Fyll i de verb som saknas i texten!

- Läs orden och stryk under de vokaler eller de konsonanter som är långa.

Kryteria oceniania:

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)