Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego (komunikacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNt-DU34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (komunikacja)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych dziedzin/kręgów tematycznych do poziomu C1+/C2 wg ESOKJ; rozwinięcie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych odpowiadających poziomowi C1+; kształtowanie umiejętności samodzielnego redagowania tekstów w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; ćwiczenie umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

W zależności od oferty prowadzącego, tematyka obejmuje zagadnienia współczesnego świata

(przykładowo: krytyka literacka; problemy współczesnego społeczeństwa; zagadnienia z zakresu literaturoznawstwa i filozofii, z filmoznawstwa, mediów, muzyki i historii sztuki; ).

Literatura:

do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

Efekty uczenia się:

student samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł niemieckojęzycznych; formułuje na tej podstawie własne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim, uzasadniając swoją opinię w sposób poprawny językowo i stylistycznie; posługuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie tematyki obowiązującej na zajęciach; przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na tematy przewidziane przez prowadzącego, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną); przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne w języku niemieckim z użyciem słownictwa właściwego dla danej dziedziny oraz stylu adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, ortograficzną); potrafi poprawnie tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki w zakresie leksyki obszarów tematycznych obowiązujących na zajęciach; ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Referat, tłumaczenia, test leksykalny, praca pisemna (esej na wybrany temat)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.