Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN4-DLE46 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego IV (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (także pod względem gramatycznym) pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów, zdobycie oraz używanie specyficznego dla tematów realizowanych w czwartym semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+ (według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / parach

Tłumaczenie zdań

Pisanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę

Referat


Skrócony opis:

moduł składa się z trzech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Sztuka oraz kultura

Środowisko

Pisanie – tematy: sztuka oraz kultura, środowisko

Literatura:

‒ Materiały zestawione w skrypcie dla II roku dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, ćwiczenia, itp. uzupełnione o własne materiały prowadzącego, w tym teksty wybrane z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom;

‒ Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.;

‒ Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.;

‒ Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.;

‒ Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.;

‒ Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben, Hueber.;

‒ Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.;

‒ Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.;

‒ Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner, Schubert-Verlag.;

‒ Bęza, S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN

‒ Dreyer, H. / Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber

Efekty uczenia się:

student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, a także zwrotów leksykalnych charakterystycznych dla tematów omówionych w czwartym semestrze z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, zna wybrane media niemieckojęzyczne i potrafi z nich korzystać

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w czwartym semestrze.

potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski, wypowiadając się ustnie w języku niemieckim na tematy obowiązujące w czwartym semestrze, zachowując przy tym poprawność językową i z wykorzystaniem poglądów innych autorów.

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, szczególnie pisemnego streszczania i komentowania tekstów w języku niemieckim i/lub tłumaczenia zdań na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w czwartym semestrze.

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej (ustnej oraz pisemnej) w języku niemieckim oraz uczenia się przez całe życie

potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych zadań i projektów oraz przy prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pisanie streszczenia z komentarzem do tekstu przeczytanego przez wykładowcę; zdania do tłumaczenia; test gramatyczno-leksykalny)

Egzamin ustny (losowanie pytań)

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Prace pisemne (streszczenie tekstu + własny komentarz)

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Samodzielna wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

dobry (db; 4,0): 77-84%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Ocena wypowiedzi ustnej / referatu i egzaminu ustnego

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Kryteria oceny streszczeń z komentarzem (Inhaltsangabe mit Kommentar) pisanych na ćwiczeniach i na egzaminie

• Punkty za prawidłowe oddanie treści oraz za wykonanie zadań: 6

• Punkty za gramatykę: 8

• Punkty za wyrażanie się: 8

• Punkty za ortografię: 2

• Spójność: 4

• Użycie złożonych struktur gramatycznych i bogate słownictwo: 4

• Umiejętność wyrażania opinii (komentarz): 3

• Maksymalna liczba punktów: 35

Ilość słów: 200-250

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100% (31,75-35p.)

• dobry plus (+db; 4,5): 83-90% (29-31,5p.)

• dobry (db; 4,0): 75-82% (26,25-28,75p.)

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 68-74% (23,75-26p.)

• dostateczny (dst; 3,0): 60-67% (21-23,5p.)

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59% (0-20,75p)

Ocena tłumaczeń (zaliczenie i egzamin), ocena gramatyki i leksyki (zaliczenie i egzamin)

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 77-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.