Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ZU44 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych dziedzin/kręgów tematycznych do poziomu C1+/C2 wg ESOKJ; rozwinięcie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych odpowiadających poziomowi C1+; kształtowanie umiejętności samodzielnego redagowania tekstów w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; ćwiczenie umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

testy gramatyczne

Pełny opis:

W zależności od oferty prowadzącego, tematyka może obejmować zagadnienia współczesnego świata

(przykładowo: krytyka cywilizacji, problemy współczesnego społeczeństwa; zagadnienia z zakresu socjologii, ekonomii i filozofii, z filmoznawstwa, mediów, muzyki i historii sztuki; kultury popularnej, analiza zmian paradygmatu kulturowego na przykładzie zmian języka potocznego).

Wybrane zaawansowane ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne, ćwiczenia leksykalne, przetwarzanie stylistyczne rozbudowanych jednostek tekstowych

Tłumaczenie wybranych wypowiedzi (na bazie konkretnych ćwiczeń leksykalnych)

Literatura:

Wybór:

B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej.

Czasownik. Poznań,2002; B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Poznań, 2003; H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning 2002; K. Hall, B. Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Hueber 2001

Czasopisma niemieckojęzyczne: Der Spiegel, Die Zeit, FAZ itd.

Materiały własne lektora i studentów (audiowizualne, oraz referaty)

Efekty uczenia się:

student/ka samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł niemieckojęzycznych

formułuje na tej podstawie własne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim, uzasadniając swoją opinię w sposób poprawny językowo i stylistycznie

posługuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie tematyki obowiązującej na zajęciach

przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na tematy przewidziane przez prowadzącego, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną)

przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne w języku niemieckim z użyciem słownictwa właściwego dla danej dziedziny oraz stylu adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, ortograficzną)

potrafi poprawnie tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki w zakresie leksyki obszarów tematycznych obowiązujących na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Kolokwium ustne. Test. Esej. Prezentacja multimedialna. Krótkie formy pisemne. Ocena w dyskusji

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Kempa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Gortych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.