Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-LSN
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

lingwistyka stosowana

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel modułu kształcenia: osiągnięcie całkowitych umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej z języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu gramatyki i słownictwa języka niemieckiego na poziomie B1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, umiejętności komunikacyjne z zakresu sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku niemieckim na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręcznik zakupują studenci. Materiały dodatkowe są przekazywane studentom przez prowadzącego w formie elektronicznej (pocztą uczelnianą lub poprzez MS Teams)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 pkt ECTS

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

Błędy dotyczące faktów historycznych

Historia podziału Niemiec i Muru Berlińskiego

Działanie muzyki na człowieka

Znaczenie i odziaływanie kolorów na człowieka

Język a emocje

Emocje – lęk (m.in. przed podejmowaniem decyzji)

Roboty w dzisiejszym świecie i w przyszłości

Polityka zdrowotna w przyszłości

Zawody przyszłości

Skarga w formie pisemnej

Mowa zależna

Nominalizacja czasowników

Partykuły modalne

Imiesłowy jako przymiotniki

Zdania czasowe z während

Przyimki z dopełniaczem

Literatura:

‒ Koithan, Ute; Mayr-Sieber, Tanja; Schmitz, Helen; Sonntag, Ralf; Lösche, Ralf-Peter & Moritz, Ulrike (2018). Aspekte neu B2.2. Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

‒ Koithan, Ute; Mayr-Sieber, Tanja; Schmitz, Helen; Sonntag, Ralf; Lösche, Ralf-Peter & Moritz, Ulrike (2018). Aspekte neu B2.2. Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

‒ Dreyer, Hilke & Schmitt, Richard (2010). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber Verlag.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Zna słownictwo na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w języku niemieckim w ramach przerabianych treści kształcenia

Zna zjawiska gramatyczne języka niemieckiego w zakresie ich struktury i funkcji na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Potrafi zrozumieć dosyć dobrze dłuższe wypowiedzi ustne w języku niemieckim pod warunkiem, że temat jest mu/jej znany i prezentowany w standardowej odmianie języka

Czyta z prawie całkowitym zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata jak i współczesną prozę literacką

Potrafi porozumiewać się w języku niemieckim prowadząc dosyć swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka

Potrafi prawie bezbłędnie pisać zrozumiałe teksty na dowolne tematy związane ze swoimi zainteresowaniami przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw

Umie (z niewielką pomocą nauczyciela) zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

Potrafi pracować w parach czy w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

Wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

Ma świadomość wartości polskiego, niemieckiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny i ustny, kolokwium pisemne, prezentacja multimedialna, wypracowanie na zajęciach.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

a) skala oceniania testów śródsemestralnych i egzaminu pisemnego

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

b) skala ocen z zaliczenia

5 – znakomita wiedza językowa i znakomite wykorzystanie jej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, tzn. wypowiedzi językowe są nieomal bezbłędne, bogate pod względem repertuaru leksykalnego, komunikatywne i koherentne, nienaganna frekwencja na zajęciach, wysoka kompetencja personalna i społeczna

4.5 – bardzo dobra wiedza językowa i bardzo dobre wykorzystanie jej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, tzn. tylko nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, wysoka komunikatywność i koherencja wypowiedzi; bardzo dobra kompetencja personalna i społeczna; nienaganna frekwencja na zajęciach

4.0 – dobra wiedza językowa i dobre wykorzystanie jej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, tzn. zdarzają się błędy gramatyczne i leksykalne, jednakże nie zakłócają one toku wypowiedzi a student podejmuje ich poprawę, wypowiedź jest komunikatywna i koherentna; bardzo dobra kompetencja personalna i społeczna; dobra frekwencja na zajęciach

3.5 – zadawalająca wiedza językowa i zadowalające umiejętności językowe tzn. dosyć liczne błędy gramatyczne oraz leksykalne, jednakże wypowiedź jest na ogół komunikatywna i koherentna; dobra kompetencja personalna i społeczna, dobra frekwencja na zajęciach

3.0 – akceptowalna wiedza językowa, akceptowalne umiejętności językowe, tzn. liczne błędy gramatyczne oraz leksykalne, jednakże wypowiedź jest na ogół komunikatywna i koherentna; dobra kompetencja personalna i społeczna; dostateczna frekwencja na zajęciach

2.0 – niezadawalająca wiedza językowa i niezadowalające umiejętności językowe, tzn. bardzo liczne błędy gramatyczne oraz leksykalne, które zakłócają komunikatywność wypowiedzi, student nie podejmuje samodzielnie poprawy błędów, koherencji wypowiedzi, poprawna kompetencja personalna i społeczna, niedostateczna frekwencja na zajęciach, opuszczona i nieusprawiedliwiona co najmniej 1/3 zajęć.

c) skala ocen prezentacji

5 – bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, znakomita poprawność gramatyczna wypowiedzi, bardzo bogaty zasób słownictwa, znakomita wymowa, znakomita płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

4.5 – bardzo dobre merytorycznie przedstawienie tematu z niewielkimi błędami gramatycznymi, bogaty zasób słownictwa, bardzo dobra wymowa, bardzo dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

4 – dobre merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, dobry zasób słownictwa, dobra wymowa (sporadyczne błędy), dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

3,5 – akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, leksykalnymi, nieliczne błędy w wymowie, dobra płynność i mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

3 – akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z licznymi błędami gramatycznymi, leksykalnymi, liczne błędy w wymowie, dostateczna płynność, akceptowalna mowa ciała (sporadyczne unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna postawa)

2 – niezrozumiała wypowiedź ze względu na bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, w wymowie, słaba płynność, nieadekwatna mowa ciała (brak kontaktu wzrokowego, nieodpowiednia postawa – stanie przodem do ekranu zamiast do grupy)

d) skala ocen wypracowania

Treść i układ pracy – maksimum 4 punkty

Dobór słownictwa i stylistyka – maksimum 8 punktów

Poprawność morfosyntaktyczna, ortograficzna i interpunkcyjna – maksimum 8 punktów

Odejmowane 0,5 punktu za błędy rażące, 0,25 punktu za pozostałe

Liczba punktów Ocena

19-20 5

17-18,5 4.5

15,5-16,5 4

13,5-15 3.5

12-13 3

0-11,5 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kwiryna Kuźmar
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Woźniak
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Milena Hadryan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Agnieszka Białek, Dorota Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gabriela Gorąca-Sawczyk, Dorota Kalecińska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)