Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Apraktyczna-nauka-jzyka-niemieckiego-09-pnjn-ils-26&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym niemieckim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (osiągnięcie poziomu B2 rozłożone zostało na I i II rok studiów - B2/1 na I roku i B2/2 na II roku)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z zakresu gramatyki, słownictwa i zjawisk kulturowych dotyczących niemieckiego obszaru językowego na poziomie B1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz umiejętności komunikacyjne z zakresu sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku niemieckim na tym samym poziomie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

literatura jest podawana na pierwszych zajęciach, dodatkowe materiały są udostępniane na bieżąco drogą elektroniczną

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacja, metoda ćwiczeniowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”), praca w grupach, wypowiedzi monologowe i dialogowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10 ECTS

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Przyroda i człowiek

Praca (ubieganie się o pracę, perspektywy i życie zawodowe)

Miłość (poszukiwanie partnerów, znane pary)

W świecie książek (preferencje czytelnicze)

Przysłówek

Przyimek

Liczebnik

Partykuły

Zdania

Literatura:

Hermann Funk - Studio d Mittelstufe. Cornelsen

Na początku semestru wykładowca poda aktualnie obowiązujący podręcznik oraz wskaże na materiały dodatkowe, które będą używane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Zna (w zakresie B2/1) słownictwo oraz gramatykę języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Potrafi w języku niemieckim zrozumieć krótkie i częściowo dłuższe wypowiedzi, filmy, wiadomości telewizyjne, pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany i prezentowane są one w standardowej odmianie języka

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, stosując przy tym różne strategie czytania

Potrafi w języku niemieckim porozumiewać się w miarę płynnie z rodzimymi użytkownikami języka oraz brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy

potrafi pisać zrozumiałe szczegółowe teksty na przygotowane uprzednio tematy, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

Potrafi pracować w parach i w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

Wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek zaliczyć wypowiedzi ustne i pisemne, testy i kolokwia.

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Obowiązkowa obecność na zajęciach (w przypadku opuszczenia i nieusprawiedliwienia co najmniej 1/3 zajęć student nie uzyskuje oceny pozytywnej ze względu na niedostateczną frekwencję).

Napisanie 2 prac pisemnych, ocenianych według ustalonych kryteriów:

bdb, 20-19 pkt - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, znakomita poprawność gramatyczna, leksykalna i interpunkcyjna wypracowania, bardzo bogaty zasób słownictwa, bardzo dobry styl

db+, 18-17 pkt - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, nieliczne błędy gramatyczne, błędy leksykalne i interpunkcyjne, bogaty zasób słownictwa, dobry styl

db, 16-15 pkt - dobre merytoryczne przedstawienie tematu, nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i interpunkcyjne, dobry zasób słownictwa, dobry styl

dst+, 14-13 pkt - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu, liczne błędy gramatyczne i leksykalne i interpunkcyjne, dobry zasób słownictwa, dobry styl

dst, 12-11 pkt - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu, liczne błędy gramatyczne, leksykalne i interpunkcyjne, dostateczny zasób słownictwa, nieliczne błędy stylistyczne

ndst, 10 pkt i poniżej - praca bardzo słaba merytorycznie, bardzo liczne błędy gramatyczne, eksykalne i interpunkcyjne, bardzo słaby zasób słownictwa, liczne błędy stylistyczne

Napisanie testu/ kolokwium ocenianych wg podanych kryteriów:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

Przygotowanie krótkich prezentacji indywidualnych wg podanych kryteriów:

bdb - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, znakomita poprawność gramatyczna wypowiedzi, bardzo bogaty zasób słownictwa, znakomita wymowa, znakomita płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

db+ - bardzo dobre merytorycznie przedstawienie tematu z niewielkimi błędami gramatycznymi, bogaty zasób słownictwa, bardzo dobra wymowa, bardzo dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

db - dobre merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, dobry zasób słownictwa, dobra wymowa (sporadyczne błędy), dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

dst+ - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, leksykalnymi, nieliczne błędy w wymowie, dobra płynność i mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

dst - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z licznymi błędami gramatycznymi, leksykalnymi, liczne błędy w wymowie, dostateczna płynność, akceptowalna mowa ciała (sporadyczne unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna postawa)

ndst - niezrozumiała wypowiedź ze względu na bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, w wymowie, słaba płynność, nieadekwatna mowa ciała (brak kontaktu wzrokowego, nieodpowiednia postawa – stanie przodem do ekranu zamiast do grupy)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Długosz
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Johann Görzen, Marta Janachowska-Budych, Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Dorota Kalecińska, Aleksandra Lipińska, Paweł Rybszleger, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Janachowska-Budych, Marcel Knorn, Aleksandra Lipińska, Paweł Rybszleger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Długosz
Prowadzący grup: Agnieszka Białek, Marta Janachowska-Budych, Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska, Aleksandra Lipińska, Ewa Pytel-Bartnik, Paweł Rybszleger, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)