Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTN
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Apraktyczna-nauka-jzyka-niemieckiego-09-pnjn-ils-16-&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym niemieckim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (osiągnięcie poziomu B2 rozłożone zostało na I i II rok studiów - B2/1 na I roku i B2/2 na II roku)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z zakresu gramatyki, słownictwa i zjawisk kulturowych dotyczących niemieckiego obszaru językowego na poziomie B1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz umiejętności komunikacyjne z zakresu sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku niemieckim na tym samym poziomie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

literatura jest podawana na pierwszych zajęciach, dodatkowe materiały są udostępniane na bieżąco drogą elektroniczną

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacja, metoda ćwiczeniowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”), praca w grupach, wypowiedzi monologowe i dialogowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

8 ECTS

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Motywacja do nauki języka niemieckiego (powody, dla których uczymy się języka niemieckiego)

Opowiadanie historii (baśnie, bajki)

Nowe technologie w naszym życiu

Odżywianie się, wizyta w restauracji

Rzeczownik i rodzajnik (deklinacja, rodzaje, rzeczowniki złożone, liczba mnoga

i szczególne przypadki jej tworzenia, odmiana słaba, mocna, mieszana

i nieregularna, rekcja rzeczownika)

Czasownik (czasy, rekcja, koniugacja, czasowniki zwrotne, modalne, złożone, bezokolicznik z „zu” i bez „zu”, czasownik „lassen”)

Przymiotnik (deklinacja, rekcja, stopniowanie)

Zaimek i przysłówki zaimkowe (osobowy i nieosobowy, dzierżawczy, zwrotny

i einander, wskazujący, nieokreślony, pytający)

Literatura:

Hermann Funk - Studio d Mittelstufe. Cornelsen

Na początku semestru wykładowca poda aktualnie obowiązujący podręcznik oraz wskaże na materiały dodatkowe, które będą używane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Zna (w zakresie B2/1) słownictwo oraz gramatykę języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Potrafi w języku niemieckim zrozumieć krótkie i częściowo dłuższe wypowiedzi, filmy, wiadomości telewizyjne, pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany i prezentowane są one w standardowej odmianie języka

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, stosując przy tym różne strategie czytania

Potrafi w języku niemieckim porozumiewać się w miarę płynnie z rodzimymi użytkownikami języka oraz brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy

Potrafi pisać zrozumiałe szczegółowe teksty na przygotowane uprzednio tematy, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

Potrafi pracować w parach i w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

Wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek zaliczyć wypowiedzi ustne i pisemne, testy i kolokwia.

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Obowiązkowa obecność na zajęciach (w przypadku opuszczenia i nieusprawiedliwienia co najmniej 1/3 zajęć student nie uzyskuje oceny pozytywnej ze względu na niedostateczną frekwencję).

Napisanie 2 prac pisemnych, ocenianych według ustalonych kryteriów:

bdb, 20-19 pkt - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, znakomita poprawność gramatyczna, leksykalna i interpunkcyjna wypracowania, bardzo bogaty zasób słownictwa, bardzo dobry styl

db+, 18-17 pkt - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, nieliczne błędy gramatyczne, błędy leksykalne i interpunkcyjne, bogaty zasób słownictwa, dobry styl

db, 16-15 pkt - dobre merytoryczne przedstawienie tematu, nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i interpunkcyjne, dobry zasób słownictwa, dobry styl

dst+, 14-13 pkt - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu, liczne błędy gramatyczne i leksykalne i interpunkcyjne, dobry zasób słownictwa, dobry styl

dst, 12-11 pkt - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu, liczne błędy gramatyczne, leksykalne i interpunkcyjne, dostateczny zasób słownictwa, nieliczne błędy stylistyczne

ndst, 10 pkt i poniżej - praca bardzo słaba merytorycznie, bardzo liczne błędy gramatyczne, eksykalne i interpunkcyjne, bardzo słaby zasób słownictwa, liczne błędy stylistyczne

Napisanie testu/ kolokwium ocenianych wg podanych kryteriów:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

Przygotowanie krótkich prezentacji indywidualnych wg podanych kryteriów:

bdb - bardzo dobre merytoryczne przedstawienie tematu, znakomita poprawność gramatyczna wypowiedzi, bardzo bogaty zasób słownictwa, znakomita wymowa, znakomita płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

db+ - bardzo dobre merytorycznie przedstawienie tematu z niewielkimi błędami gramatycznymi, bogaty zasób słownictwa, bardzo dobra wymowa, bardzo dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

db - dobre merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, dobry zasób słownictwa, dobra wymowa (sporadyczne błędy), dobra płynność wypowiedzi, bardzo dobra mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

dst+ - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z błędami gramatycznymi, leksykalnymi, nieliczne błędy w wymowie, dobra płynność i mowa ciała (kontakt wzrokowy, postawa)

dst - akceptowalne merytorycznie przedstawienie tematu z licznymi błędami gramatycznymi, leksykalnymi, liczne błędy w wymowie, dostateczna płynność, akceptowalna mowa ciała (sporadyczne unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna postawa)

ndst - niezrozumiała wypowiedź ze względu na bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, w wymowie, słaba płynność, nieadekwatna mowa ciała (brak kontaktu wzrokowego, nieodpowiednia postawa – stanie przodem do ekranu zamiast do grupy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Bąkiewicz, Kamil Długosz, Justyna Duch-Adamczyk, Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Kwiryna Kuźmar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gorąca-Sawczyk
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Gabriela Gorąca-Sawczyk, Marta Janachowska-Budych, Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Długosz
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Justyna Duch-Adamczyk, Barbara Jańczak, Joanna Kic-Drgas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Długosz
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Justyna Duch-Adamczyk, Barbara Jańczak, Renata Rydian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.