Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJK-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka koreańskiego. Student poznaje alfabet koreański, uczy się systemu gramatycznego, poznaje słownictwo przewidziane zakresem podręcznika oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przyswojenie podstawowych umiejętności w zakresie koreańskiego na poziomie podstawowym: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie (praca z tekstem) i pisanie. Gramatyka i słownictwo współczesnego języka koreańskiego, czemu towarzyszą również informacje o samej Korei – jej geografii, kulturze, polityce, historii itp

Pełny opis:

Student poznaje słownictwo i gramatykę z lekcji 1-15 (Korean I), Active Korean 1 w pierwszym semestrze oraz

słownictwo z lekcji 15-30 (Korean I), Active Korean 1 i 2 w drugim semestrze nauki. Przydział jednostek jest umowny i może się różnić w zależności od tempa pracy z daną grupą.

Zagadnienia gramatyczne:

- czasowniki opisowe, aktywne i stanu;

- wykładniki podmiotu ( w tym honoryfikatywne) i dopełnienia;

- odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, teraźniejszym ciągłym, przeszłym, przeszłym ciągłym, przyszłym: bardziej formalna, honoryfikatywna, mniej formalna, półformalna.

- lokalizatory, okoliczniki czasu;

- czasowniki modalne;

- odmiana czasowników nieregularnych (grupy 1-5)

- konstrukcje propozycji/sugestii/nakazu;

- konstrukcje przyczynowo-skutkowe;

- konstrukcje porównawcze,

- imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;

- wyrażenia eksklamacyjne;

-konstrukcje przeciwstawne;

- konstrukcje warunkowe;

- konstrukcje paralelne;

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Podstawowa:

1.Hangugeo 1 (Język koreański 1), 2004, Language Education Institute Seoul National University, Munhin Media -podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Dodatkowa:

1.Facts about Korea, 2000, Korean Information Service, Government Information Agency.

2.Im Hobin, Hong Kyungpyo, Chang Sukin, 2001, New edition Korean grammar for international learners, Yonsei University Press.

3.Active Korean part 1&2 (SNU).

Efekty uczenia się:

Student zna alfabet, umie zapisać i odczytać objęte przedmiotem słownictwo, potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem, tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku koreańskim w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi komunikować się pisemnie w języku koreańskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (krótka notatka telefoniczna itp.) i w zakresie przewidzianym przedmiotem, zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem, potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka koreańskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Metody oceniania: pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe (ilość na semestr ustalona indywidualnie przez wykładowców, możliwe dyktanda na każdej lekcji). Możliwe prace pisemne na zaliczenie. Bieżąca kontrola w trakcie zajęć oraz możliwa ocena realizacji zadań pozalekcyjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Choon-Sil Lim, Anna Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Choon-Sil Lim, Anna Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Biegańska, Anna Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stanik
Prowadzący grup: Paweł Kida, Anna Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.