Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHcz-6LH-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-HiszX
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Osiągniecie poziomu C1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

2. Udoskonalenie zaawansowanego użycia zasobów leksykalnych i argumentacji na tematy złożone i abstrakcyjne.

3. Udoskonalenie użycia złożonych struktur gramatycznych, dostosowanych zarówno do naukowego, jak i do potocznego rejestru językowego.

4. Udoskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego na tematy złożone i abstrakcyjne.

5. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i stosowania szerokiej gamy wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

6. Rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem złożonych artykułów prasowych i tekstów publicystycznych.

7. Zapoznanie studentów ze słownictwem typowym dla stylu prasowego, publicystycznego i związanego z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

8. Zapoznanie studentów z faktami dotyczącymi aktualnych wydarzeń z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Hiszpanii.

9. Udoskonalenie umiejętności dyskusji na tematy związane z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym współczesnej Hiszpanii.

10. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu budowy rozprawki.

11. Wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania typów rozprawki: dedukcyjne i indukcyjne.

12. Wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania słownictwa charakterystycznego dla rozprawki (wyrazy porządkujące argumentację, wpływające na spójność wypowiedzi, sygnalizujące wyrażanie opinii, itd.)

13. Wyrobienie u studentów umiejętności pisania rozprawki.

14. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu tworzenia tekstów akademickich, ich struktury i zasady ich redagowania.

15. Wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania słownictwa i struktur gramatycznych charakterystycznych dla tekstów akademickich.

16. Wyrobienie u studentów umiejętności redagowania tekstów akademickich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów kształcenia modułu z poprzedniego semestru poprzez uzyskanie zaliczenia na ocenę. Poziom kompetencji językowej B2+.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metoda ćwiczeniowa.

Dyskusja.

Praca z tekstem.

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych).

Demonstracje dźwiękowe i/lub video.

Praca w grupach.


Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne z języka hiszpańskiego na poziomie C1.

Pełny opis:

Treści programowe dla modułu PNJH:

1. Ekonomia i finanse: konstrukcje wyrażające warunek; zdania warunkowe; spójniki warunkowe; wyrażenia potoczne związane z pieniędzmi; forma i styl ogłoszeń ekonomicznych; język ekonomiczny; wyrażenia i słownictwo z dziedziny bankowości.

2. Medycyna i psychologia: wyrażanie potrzeby czy powinności zrobienia czegoś; wyrażanie trwania danej czynności; wyrażanie zakończenia danej czynności; rzadko spotykane peryfrazy z bezokolicznikiem i imiesłowami gerundio i participio; struktury leksykalne i wyrażenia idiomatyczne związane ze zdrowiem.

3. Telewizja: charakteryzowanie i identyfikowanie osób, miejsc i przedmiotów; pytanie o istnienie bądź nieistnienie kogoś lub czegoś; formalne odwoływanie się do instytucji publicznej lub prywatnej; zdania względne trybu oznajmującego i łączącego; zaimki i przysłówki względne; zaimki i przysłówki nieokreślone; przymiotniki jakościowe; słownictwo i wyrażenia związane z telewizją.

4. Magia i świat nadprzyrodzony: wyrażanie tego, co uważa się za możliwe lub prawdopodobne; wyrażanie tego, co uważa się za możliwe, ale odległe; wspominanie sytuacji fikcyjnych; wyrażanie odczuć, wrażeń; przysłówki i wyrażenia przysłówkowe czasu i sposobu; wyrażenia do formułowania hipotez i życzeń; słownictwo związane ze światem magii i światem onirycznym.

5. Przedstawienie rynku prasowego i medialnego w Hiszpanii, przegląd aktualnej prasy, omówienie słownictwa prasowego, lektura artykułów związanych z tematem, dyskusja na temat za i przeciw prasy papierowej i internetowej.

6. Opisanie sceny politycznej w Hiszpanii: monarchia, parlament i partie polityczne, rola króla, komentarz najświeższych doniesień prasowych związanych z polityką.

7. Przedstawienie problemów związanych z imigracją: wady i zalety z perspektywy elit politycznych, rozwoju gospodarczego i zwykłych obywateli. Lektura kilku artykułów przedstawiających zjawisko z różnych punktów widzenia, debata na temat.

8. System edukacyjny w Hiszpanii, a system edukacyjny w Polsce, podstawowe różnice i problemy. Debata na temat.

9. Przedstawienie głównych problemów autonomii regionalnych, prezentacje studentów.

10. Przedstawienie problemów związanych ze środowiskiem naturalnym z punktu widzenia rządu, organizacji ekologicznych. Lektura kilku artykułów przedstawiających temat z różnych punktów widzenia, debata końcowa.

11. Przedstawienie aktualnej sytuacji gospodarczej, rynku pracy, etc. Komentarz najświeższych doniesień prasowych na ten temat.

12. Omówienie podstawowych problemów rynku turystycznego w Hiszpanii z perspektywy rządu, organizacji ekologicznych i zwykłych obywateli. Lektura kilku artykułów przedstawiających temat z różnych perspektyw, obejrzenie filmu dokumentalnego na ten temat. Debata w grupach.

13. Omówienie aktualnych wydarzeń z życia kulturalnego Hiszpanii: festiwale filmowe, nowości wydawnicze, wystawy. Prezentacje studentów.

14. Przedstawienie tekstów akademickich, ich struktury i zasad ich redagowania.

15. Przedstawienie słownictwa i struktur gramatycznych użytecznych przy redagowaniu tekstu akademickiego.

16. Lektura i analiza przykładowych tekstów akademickich.

17. Redagowanie tekstu akademickiego.

18. Przedstawienie tekstów argumentacyjnych (rozprawki), ich struktury i zasad ich redagowania.

19. Przedstawienie słownictwa i struktur gramatycznych użytecznych przy redagowaniu rozprawki.

20. Lektura i analiza przykładowych rozprawek.

21. Redagowanie rozprawki.

Literatura:

Coronado González María Luisa, García González Javier, Zarzalejos Alonso Alejandro R., A Fondo 2, SGEL, Madrid, 2001

V.V.A.A, El Ventilador, Difusión, Barcelona, 2006

De Prada Marisa, Bovet Monserrat, Marcé Pilar, Entorno Empresarial, Edelsa, Madrid, 2008.

Florián Reyes Loreto, Ruiz Martínez Ana María, Ciencias de la salud, Manual de español profesional, Universidad de Alacalá, 2005

Equipo Prisma, Prisma, consolida, C1, Edinumen, Madrid, 2007

Artykuły prasowe i publicystyczne z dzienników: El País, La Vanguardia, El Periódico,

ABC, El Mundo, Público.

Montolío, Estrella (red.) (2000). Manual práctico de escritura académica, Barcelona: Ariel.

Vázquez, Graciela (red.) (2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe una monografía?, Madyt: Edinumen.

Vázquez, Graciela (red.) (2001). Actividades para la escritura académica. ¿Cómo se escribe una monografía?, Madyt: Edinumen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Dokonuje szczegółowych opisów i prezentacji na tematy złożone. Potrafi wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny bez widocznego wysiłku. Posługuje się szerokimi zasobami leksykalnymi, co pozwala na łatwe zastąpienie ewentualnych braków poprzez stosowanie różnorodnych środków językowych.

Potrafi rozpoznać szeroką gamę wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

Rozumie bez trudności wypowiedzi ustne na tematy złożone i abstrakcyjne.

Może sporadycznie popełniać błędy gramatyczne, jednak nie popełnia poważniejszych błędów leksykalnych.

Czyta ze zrozumieniem artykuły, reportaże i inne teksty publicystyczne w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy.

Potrafi streszczać informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Umie przygotować prezentację grupową na dany temat korzystając z różnych źródeł prasowych oraz innych mediów we współpracy z innymi studentami.

Prowadzi złożoną dyskusję na tematy związane z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym współczesnej Hiszpanii, precyzyjnie formułując swoje myśli i poglądy.

Zna fakty dotyczące aktualnych wydarzeń z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Hiszpanii.

Zna zasady redagowania tekstów akademickich.

Zna zasady redagowania rozprawki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Kolokwium pisemne

Esej

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne..

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.