Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - hiszpański ogólny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHLP-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - hiszpański ogólny
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Osiągnięcie opanowania języka na poziomie C2.

2. Nabycie strategii uczenia się języka hiszpańskiego właściwych dla nierodzimego użytkownika mowy (o wykształceniu filologicznym), które okażą się użyteczne w trakcie nauki i analizowania dyskursu pisanego i mówionego.

3. Podnoszenie jakości wytwarzanych komunikatów pisanych i mówionych oraz doskonalenie kompetencji w czytaniu i słuchaniu dzięki bezpośredniemu kontaktowi z różnymi odmianami języka.

4. Powtórzenie i zaktywizowanie zagadnień gramatycznych omówionych w poprzednich etapach nauki za pośrednictwem ćwiczeń skupionych na aspektach semantycznych i nakierowanych na rozwój umiejętności analitycznych.

5. Uświadomienie sobie wpływu funkcji pragmatycznych w procesie komunikowania się przez rodzimych użytkowników języka.

6. Analizowanie, rozumienie i wytwarzanie złożonych tekstów o wysokim nacechowaniu kulturowym.

7. Przekazanie wiedzy związanej z wybranymi zagadnieniami następujących dziedzin specjalistycznych: świat biznesu, elementy ekonomii.

8. Poznanie słownictwa, który pozwoli studentowi przeprowadzać swobodne rozmowy oraz tworzyć teksty o charakterze biznesowym na poziomie C2.

9. Rozwijanie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń związanych ze światem biznesu w krajach hiszpańskiego obszaru językowego.

10. Wyrobienie umiejętności krytycznej refleksji i oceny, która umożliwi studentowi opracowanie strategii rozwoju biznesowego wybranych regionów/ miejscowości Polski oraz krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

11. Doskonalenie umiejętności rozumienia materiałów autentycznych na tematy biznesowe jak również pracy w/w materiałami posługując się językiem hiszpańskim na poziomie C2.

12. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

13. Wykorzystanie poznanych zagadnień i materiałów do rozwijania i poszerzania wszystkich kompetencji językowych na poziomie C2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Poziom kompetencji językowej C1+.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie C2.

Pełny opis:

Treści programowe dla modułu:

Wyrażanie własnych opinii przy pomocy dobrze uzasadnionych argumentów z naciskiem na środki utrzymania komunikacji ustnej.

Interpretowanie słów rozmówcy, biorąc pod uwagę sens i intencje komunikacyjną mówiącego.

Rozumienie pisanych i mówionych tekstów o skomplikowanej strukturze, wysokim poziomie językowym, specjalistycznej tematyce i treściach kulturowych.

Spójniki dyskursywne

Słownictwo związane z wyżej wspomnianymi typami tekstów i z tematami przez nie podejmowanymi.

Ponowna aktywizacja zasad użycia złożonych struktur gramatycznych.

Specyficzne i nietypowe przypadki zastosowania reguł gramatycznych (czasowniki ser/estar, tryb indicativo/ subjuntivo, rodzajnik, itp.).

Firmy w XXI wieku. Tradycja a e-biznes: Cechy nowoczesnych firm. Zadania i problemy firm z wieloletnim stażem na rynku.

Tworzenie nowej firmy: kroki, które należy podejmować.

Badanie rynku i zapotrzebowanie konsumenta na różne usługi.

Wprowadzanie nowego produktu na rynek: kroki, które należy podejmować.

Przygotowanie strategii wprowadzania wybranego produktu na rynek (praca w zespołach).

Strategie zdobywania środków finansowych umożliwiających rozwój firmy. Zalety i zagrożenia.

Środki płatnicze: karty płatnicze i ich rodzaje.

Sylwetki wybranych firm krajów hiszpańskiego obszaru językowego (I). Zdobywanie informacji na ich temat.

Wybrane regiony krajów hiszpańskiego obszaru językowego i ich zasoby (I). Zdobywanie informacji na ich temat.

Literatura:

‒ Campos, P. (2006). Español para hablantes de polaco, Madrid: SGEL

‒ Chamorro Guerrero, Mª D. et al. (2006). El ventilador. Curso de español de nivel superior, Barcelona: Difusión.

‒ Martí Sánchez, M;. Penadés Martínez, I.; Ruiz Martínez, A. Mª (2008). Gramática española por niveles, Madrid: Edinumen.

‒ Moreno, C. (2001): Temas de gramática. Nivel superior, Madrid: SGEL.

‒ Robles, S.; Peláez, S. (2007). Actividades para el Marco común europeo de referencia para las lenguas C2, Madrid: enCLAVE-ELE.

‒ Zarzalejos, A. (2005). ¿Ser o estar?, Madrid: Edinumen.

‒ Acquaroni Rosana & al. C de C1.Curso de español de nivel superior. Barcelona: Difusión,

‒ Cadiñanos Fernández, Alberto & Álvarez Rodríguez, Gerardo (2010). Comunicación empresarial y atención al cliente. Madrid: Mc Graw Hill.

‒ Furió Blasco, Elies & al. (2016). El español en entornos profesionales.Madrid: Edinumen.

‒ López Barra, Soledad & Ruiz Otero, Eugenio (2012). Operaciones administrativas de recursos humanos. Madrid: Mc Graw Hill.

‒ Prost, Gisèle & Noriega Fernández, Alfredo (2008). Al día. Curso superior de español para los negocios. Libro del alumno. SGEL.

‒ Prada (de) Marisa & Marcé Pilar (2017). Entorno laboral. Edelsa.

‒ Prost, Gisèle & Noriega Fernández, Alfredo (2008). Al día. Al día. Curso superior de español para los negocios. Cuaderno de ejercicios. SGEL.

‒ Schmidt, Carlos (2010). Asuntos de negocios. Madrid: Edinumem.

‒ Temas de empresa. Manual para la preparación del Certificado Superior del Español de los Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid. Edinumen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Potrafi przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.Potrafi bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń.

Rozumie dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio.

Potrafi się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Pisze o złożonych zagadnieniach, podkreślając kwestie, które uważa za najistotniejsze i dostosowując styl tekstu do potencjalnego czytelnika.

Rozumie z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki i artykuły specjalistyczne.

Wykazuje wysoki stopień biegłości gramatycznej w długich i złożonych wypowiedziach nawet jeśli jego uwaga jest zwrócona na inne aspekty jak na przykład śledzenie reakcji rozmówców.

Wykazuje dużą elastyczność w przeformułowywaniu wypowiedzi różnicując formy językowe w celu uzyskania precyzyjnego przekazu różnych odcieni znaczeniowych potrafiąc eliminować dwuznaczności.

Odtwarza nabytą wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami następujących dziedzin specjalistycznych: świat biznesu, elementy ekonomii.

Uczestniczy w rozmowach używając słownictwo, które pozwala mu swobodnie wyrazić swoją opinię oraz tworzyć teksty o charakterze biznesowym na poziomie C2.

Wypowiada się na temat bieżących wydarzeń związanych ze światem biznesu w krajach hiszpańskiego obszaru językowego.

Szuka, selekcjonuje i zestawia informacje dostępne w mediach na tematy biznesowe oraz związane z gospodarką.

Współpracuje i realizuje zadania w grupie.

Wykorzystuje poznane zagadnienia i materiały do rozwijania i poszerzania wszystkich kompetencji językowych na poziomie C2.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Kolokwium pisemne

Test

Prezentacja multimedialna

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Studzińska
Prowadzący grup: Joanna Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.