Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - rozumienie ze słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHLABO-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - rozumienie ze słuchu
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1/ Opanowanie umiejętności posługiwania się w mowie słownictwem związanym z życiem codziennym: życie prywatne i zawodowe, przyzwyczajenia, stosunki społeczne, zakupy…

2/ Opanowanie w mowie umiejętności w zakresie podstawowych czynności związanych z życiem codziennym: przedstawianie się, pozdrawianie, wyrażanie upodobań i opinii, poprawne porozumiewanie się w restauracji…

3/ Nabycie umiejętności skutecznej interakcji słownej z rodzimymi użytkownikami języka w ramach czynności i tematów związanych z życiem codziennym.

4/ Opanowanie strategii uczenia się języka hiszpańskiego (nabycie strategii przyswajania zasobów leksykalnych i strategii rozwijania interakcji słownej).

5/ Nabycie umiejętności posługiwania się czasem teraźniejszym trybu oznajmującego.

6/ Nabycie umiejętności posługiwania się czasami przeszłymi.

7/ Nabycie umiejętności posługiwania się koniugacją peryfrastyczną.

8/ Nabycie umiejętności posługiwania się trybem rozkazującym.

9/ Nabycie umiejętności posługiwania się zaimkami.

10/ Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

11/ Wyrobienie umiejętności rozumienia ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka.

12/ Wyrobienie u studentów umiejętności rozumienia sensu wypowiedzi na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią zlożonego bloku PNJH. Służy wyrobieniu u studentów umiejętności rozumienia ogólnego sensu i głównych punktów autentycznego tekstu słuchanego.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Sfera prywatna: informacje osobiste; wygląd zewnętrzny; charakter; rodzina; upodobania i preferencje; stan fizyczny i nastroje; części ciała; zdrowie i choroby.

Sfera życia codziennego: daty i godziny; zawody; miejsca pracy; czynności codzienne; dom; pomieszczenia i meble; prace domowe; częstotliwość; przedmioty (ich istnienie, położenie i opis); miasto; przemieszczanie się; porównania; ilości; zakupy; żywność; ceny; ciężar; miary.

Strefa rozrywki: czas wolny i rozrywka; weekend; publiczny rozkład godzinowy; zakłady oraz instytucje publiczne; zakupy; ubrania (kolory, materiały, rozmiary); widowiska i spektakle; miejsca rozrywki.

Kompetencje dyskursywne: powitania; przedstawianie się; pożegnania; wyrażanie opinii i upodobań; wyrażanie zgodności i braku zgody.

Formy czasu teraźniejszego.

Formy czasów przeszłych.

Formy koniugacji peryfrastycznych.

Formy trybu rozkazującego.

Zasady użycia zaimków.

Typy i gatunki dyskursu: rozmowy telefoniczne, rozmowy, zapowiedzi i informacje, instrukcje, wiadomości, porady, ogłoszenia itd.

Literatura:

1. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 1, Difusión, Madrid, 2003

2. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 2, Difusión, Madrid, 2003

3. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 2, SGEL, Madrid, 2005

4. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 3, SGEL, Madrid, 2005

5. Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental, Edelsa, Madrid, 1998

6. Castro, Francisca, Uso de la gramática española intermedio, Edelsa, Madrid, 1998

7. Equipo Prisma, Prisma comienza, nivel A1, Edinumen, Madrid, 2007

8. Equipo Prisma, Prisma continúa, nivel A2, Edinumen, Madrid, 2007

9. Equipo Prisma, Prisma progresa, nivel B1, Edinumen, Madrid, 2003

10. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 1, Difusión, Madrid, 1998

11. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 2, Difusión, Madrid, 1998

12. Miquel Lourdes y Sans Neus, COMO SUENA 2 ( materiales para la comprensión auditiva) Nivel Intermedio y Avanzado, Difusión, S.L., Madrid, 1991

13. Palomino, María de los Ángeles, Vocabulario en Diálogo, enCLAVE, Madrid, 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1/ potrafi uczestniczyć bez większego wysiłku w zwykłej, typowej rozmowie; formułuje pytania i potrafi udzielić na nie odpowiedzi, prowadzi wymianę myśli i poglądów, podejmuje się wymiany informacji na tematy codzienne, dotyczące pracy i czasu wolnego.

2/ posiada umiejętność opisywania i prostego przedstawiania osób, sprawnie wykonuje opisy warunków życia i pracy, czynności codziennych, swobodnie określa indywidualne upodobania.

3/ używa poprawnie prostych struktur gramatycznych, ale wciąż może popełniać pewne podstawowe błędy.

4/ rozumie ogólny sens i główne punkty autentycznego tekstu słuchanego.

5/ przedstawia ogólne i szczegółowe informacje i intencje zawarte w autentycznym tekście usłyszanym.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- ćwiczenia wykonywane samodzielnie i w grupach w trakcie zajęć

- oceny uzyskane na testach pisemnych w ciągu semestru

- ocena uzyskana na końcowym zaliczeniu pisemnym oraz ustnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Moreno Jimenez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Moreno Jimenez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kusicielek
Prowadzący grup: Izabela Kusicielek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.