Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego: Kompetencje zintegrowane II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHKZb-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego: Kompetencje zintegrowane II
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy, która umożliwi osiągnięcie poziomu B1+ języka hiszpańskiego według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

2. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach teoretycznych z zakresu strategii uczenia się.

3. Krytyczne spojrzenie na dotychczasowe przekonania dotyczące własnej wiedzy na temat uczenia się języków obcych na zajęciach filologicznych.

4. Rozwijanie realnych i pozytywnych przekonań związanych z procesem uczenia się w kontekście uniwersyteckim.

5. Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami procesu uczenia się oraz praktyczny trening zastosowania strategii przy wykorzystaniu np. czytania tekstów, redagowania wypowiedzi pisemnych.

6. Uswiadomienie i określenie indywidualnego stylu uczenia się każdego studenta.

7. Praca z przykładowymi tekstami o zróżnicowanej tematyce w celu rozwijania umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej.

8. Rozwijanie swoich strategii uczeniowych oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej procesu uczenia się j. hiszpańskiego jako obcego na poziomie B1/B1+.

9. Nauczenie się i rozwijanie na drodze ćwiczeń nowych, jeszcze dotychczas niewykorzystane przez studentów strategii uczenia się.

10. Uświadomienie sobie zastosowanych strategii uczeniowych w czasie realizacji zadań oraz ocenianie ich skuteczności, konieczności modyfikacji i dostosowania do działań językowych.

11. Wspierać i pozytywnie oddziaływać na czynniki, które utrzymują i skonsolidują motywację studentów.

12. Rozwinięcie umiejętności korzystania ze słownika jedno-i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji.

13. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

14. Rozwijanie autonomii studentów.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów kształcenia modułu PNJH z poprzedniego semestru poprzez uzyskanie pozytywnej oceny oraz akceptacji prowadzących na podstawie rankingu ocen.

Poziom kompetencji językowej B1.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Literatura:

- Alonso, Encina, Ser profesor/a, Aprender a enseñar 1 Los protagonistas y la preparación de clase Edelsa, 2012, Madrid

- Alonso, Encina, Ser profesor/a, Aprender a enseñar 2 Los componentes y las actividades de la lengua, Edelsa, 2012, Madrid

- Alonso, Encina, Ser profesor/a, Aprender a enseñar 3 Edelsa, 2016, Madrid

- Alonso, Encina, ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo?, Edelsa, 1994, Madrid

- Arno Giovannini, Ernesto Martín Peris y otros, Profesor en acción 1 El proceso de aprendizaje, Profesor en acción 2 Áreas de trabajo, Profesor en acción 3 Destrezas, Edelsa, 2000, Madrid

- Cottrell, Stella, Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka, 2007

- Chamorro María Dolores, Martínez Gila Pablo, Muntal Jaume, Bitácora 3, Nueva edición, Cuaderno de ejercicios, Difusión, 2017

- Chamorro María Dolores, Martínez Gila Pablo, Muntal Jaume, Pascual Luisa, Bitácora 4, Nueva edición, Cuaderno de ejercicios, Difusión, 2018

- Herrera Francisco, Sans Neus (dir.) y otros Cuadernos de didáctica, Enseñar léxico en el aula de español, El poder de las palabras, Barcelona, Difusión S. L., 2017

- Sans Baulenas Neus, Martín Peris Ernesto, Garmendia Agustín, Conejo Emillia, Garrido Pablo, Bitácora 3, Nueva edición, Libro del alumno, Difusión, 2017

- Sans Baulenas Neus, Martín Peris Ernesto, Conejo Emillia, Acquaroni Rosana, Bitácora 4, Nueva edición, Libro del alumno, Difusión, 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Posiada umiejętności językowe na poziomie B1+ wg ESOKJ.

Zna podstawowe teorie i definicję uczenia się oraz kluczowe pojęcia związane z procesem uczenia się języków obcych.

Posiada podstawową wiedzę związaną ze stylami i strategiami uczenia się oraz wpływu uwagi i pamięci na nich.

Potrafi rozpoznać strategie aktywizowane przez siebie w trakcie realizacji zadań na zajęciach i poza nimi.

Potrafi podejść refleksyjnie do procesu uczenia się, rozwijąć realne i pozytywne przekonania związane z tym procesem.

Potrafi wybrać właściwe dla danego zadania językowego strategie uczenia się zgodnie ze swoim stylem uczenia się.

Potrafi oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczeniowych i jest świadomy ich zastosowania.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia umiejętności w kontekście przyszłego życia zawodowego.

Korzysta ze słowników i innych narzędzi cyfrowych do uzyskania informacji ułatwiających wykonanie zadań oraz uzupełniających wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Kolokwium pisemne

Ćwiczenia

Ćwiczenia realizowane w domu

Kryteria:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kusicielek
Prowadzący grup: Izabela Kusicielek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.