Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJF-FR-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka fińskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FRF
Punkty ECTS i inne: 17.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poznanie podstaw fińskiego systemu leksykalnego

- poznanie podstaw fińskiego systemu gramatycznego

- nabycie podstawowej wiedzy w zakresie kontekstu pragmatycznego i kulturowego języka

- zapoznanie się z fonetyką języka fińskiego i wykształcenie poprawnej wymowy

- wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (samodzielnego wypowiadania się i - porozumiewania się) i pisania w zakresie języka fińskiego na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki

• ogólne kompetencje humanistyczne


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne - możliwe zadania w e-learningu ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 300

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 450

Czytanie wskazanej literatury 25

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. --

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 50

SUMA GODZIN 825

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 33 za dwa semestry 14/19


Literatura:

Zalecana literatura (w tym pozycje wykorzystywane w trakcie zajęć):

• Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi I. Helsinki: SKS.

• Nuutinen, Olli. 1997. Suomea suomeksi II. Helsinki: SKS.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- Rozumie najczęściej używane słowa i wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące siebie i swoich najbliższych, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia, zakupów).

- Rozumie główny sens zawarty w krótkich, nieskomplikowanych komunikatach i ogłoszeniach.

- Potrafi czytać krótkie, nieskomplikowane teksty.

- Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w krótkich, nieskomplikowanych tekstach dotyczących życia codziennego (np. ogłoszeniach, reklamach, prospektach, kartach dań, rozkładach jazdy).

- Rozumie krótkie, nieskomplikowane listy prywatne.

- Prawidłowo artykułuje głoski języka węgierskiego oraz akcentuje i intonuje wyrazy i zdania.

- Posługuje się ciągiem wyrażeń i zdań, by w nieskomplikowany sposób opisać swoje życie codzienne (np. najbliższych, innych ludzi, warunki życia, pracę).

- Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej nieskomplikowanej i bezpośredniej wymiany informacji na znane sobie tematy.

- Prowadzi bardzo krótkie rozmowy towarzyskie, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu je podtrzymywać.

- Potrafi pisać krótkie i nieskomplikowane notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb.

- Potrafi napisać nieskomplikowany list prywatny (np. w podziękowaniu komuś za coś).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• regularne uczestnictwo w zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich testów cząstkowych;

• uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu końcowego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikko Bentlin, Leena Laajo-Szankowska, Adam Sandach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.