Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilSkD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

nabycie umiejętności rozumienia duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B2+ wg ESOKJ

nabycie umiejętności tworzenia dłuższych duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B2 wg ESOKJ oraz tekstów akademickich na poziomie B2 wg ESOKJ

nabycie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa języka duńskiego na poziomie B2 wg ESOKJ

rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku duńskim na poziomie B2 wg ESOKJ

przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego adekwatnej do poziomu B2+ wg ESOKJ

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról

rozwinięcie wiedzy dotyczącej kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem zasobów internetowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

czytanie zawartych w podręcznikach (por. zalecana literatura) tekstów duńskich na poziomie B2+ wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia oryginalnych tekstów (mówionych i pisanych) duńskich na poziomie B2+ wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia dłuższych tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie B2 wg ESOKJ oraz tekstów akademickich na poziomie B2 wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa duńskiego do poziomu B2 wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu B2+ wg ESOKJ

prezentacja gramatyki języka duńskiego i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie B2 wg ESOKJ

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

prezentacja poszerzonych wiadomości dotyczących kultury Danii i życia codziennego w tym kraju na podstawie materiałów zawartych w przerabianych podręcznikach

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka duńskiego z wykorzystaniem zasobów internetowych

Literatura:

Hansen, Erik (2005). Dæmonernes port. København: Reitzels Forlag

Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur

Wandahl, Kirsten (2003). Skriv på dansk. København: Alfabeta

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er ikke så svært. København: Gyldendal

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er lidt svært. København: Gyldendal

Materiały prasowe (prasa, radio, telewizja duńska), m.in. z portalu www.dr.dk

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie duńskie teksty pisane i mówione na poziomie B2+ wg ESOKJ

potrafi poprawnie tworzyć dłuższe teksty pisane i mówione w języku duńskim na poziomie B2 wg ESOKJ oraz teksty akademickie na poziomie B2 wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa duńskiego na poziomie B2 wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne w języku duńskim na poziomie B2 wg ESOKJ

posiada szczegółową wiedzę w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego adekwatną do poziomu B2+ wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim w zakresie adekwatnym dla swoich kompetencji językowych, tj dla poziomu B2/B2+ wg ESOKJ

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmuje podczas niej różne zadania w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-56

posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

potrafi samodzielnie pracować i uczyć się z wykorzystaniem zasobów internetowych w zakresie adekwatnym do swoich kompetencji językowych, tj na poziomie B2/B2+ wg ESOKJ

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem F: omówienie prac pisemnych (indywidualnie bądź na forum grupy)

P: test leksykalno- gramatyczny

Ćwiczenia w zakresie tworzenia tekstów ustnych i pisemnych oraz tekstów akademickich F: omówienie wyników ćwiczeń i napisanych wypracowań

Ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny

Ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny, gramatyczny i na rozumienie ze słuchu

Ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne i w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń,

P: test gramatyczny

Ćwiczenia językowe z użyciem słowników oraz innych źródeł wiedzy o języku duńskim F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń,

ćwiczenia językowe w grupach F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń,

Ćwiczenia jęykowe z wykorzystaniem zasobów internetowych i podręczników F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń,

Ćwiczenia językowe z użyciem słowników oraz innych źródeł wiedzy o języku duńskim (w tym internetowych) F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń,

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Helle Pedersen, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Joanna Cymbrykiewicz, Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Aleksander Kacprzak, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)