Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-46
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIdu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 LUB 11.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

nabycie umiejętności rozumienia duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

nabycie umiejętności tworzenia krótkich duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1+ wg ESOKJ

nabycie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa języka duńskiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku duńskim na poziomie B1+ wg ESOKJ

przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu B1+/B2 wg ESOKJ

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról

rozwinięcie wiedzy dotyczącej kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem zasobów internetowych


Pełny opis:

czytanie duńskich tekstów literackich i zawartych w podręcznikach (por. zalecana literatura) tekstów duńskich na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia oryginalnych tekstów (mówionych i pisanych) duńskich na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia krótkich tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie B1+ wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa duńskiego do poziomu B1+ wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu B1+ wg ESOKJ

prezentacja gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

prezentacja poszerzonych wiadomości dotyczących kultury Danii i życia codziennego w tym kraju na podstawie materiałów zawartych w przerabianych podręcznikach

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka duńskiego z wykorzystaniem zasobów internetowych

Literatura:

Hansen, Erik (2005). Dæmonernes port. København: Reitzels Forlag

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 1. København: Special-pædagogisk forlag.

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 2. København: Special-pædagogisk forlag.

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 3. København: Special-pædagogisk forlag.

Langgard, Birte (2004). Ordet er frit. København: Gyldendal

Langgard, Birte (2009). Danske stemmer. København: Gyldendal

Wandahl, Kirsten (2003). Skriv på dansk. København: Alfabeta

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er ikke så svært. København: Gyldendal

Materiały prasowe (prasa, radio, telewizja duńska), m.in. z portalu www.dr.dk

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie duńskie teksty pisane i mówione na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

potrafi poprawnie tworzyć krótkie teksty pisane i mówione w języku duńskim na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa duńskiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne w języku duńskim na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada szczegółową wiedzę w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia), adekwatną do poziomu B1+/B2 wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników jednojęzycznych i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim, w zakresie adekwatnym do swoich kompencji językowych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmuje podczas niej różne zadania w zakresie objętm modułem 09-PNJDUN-46

posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

potrafi samodzielnie pracować i uczyć się z wykorzystaniem materiałów wskazanych i znalezionych samodzielnie, w tym materiałów internetowych, w zakresie swoich kompetencji językowych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

Metody i kryteria oceniania:

omówienie wyników ćwiczeń (indywidualnie bądź na forum grupy

omówienie wyników ćwiczeń i napisanych wypracowań

P: egzamin pisemny i ustny

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Joanna Cymbrykiewicz, Sylwia Schab, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Aleksander Kacprzak, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)