Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-26
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 15.00 LUB 10.00 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

nabycie umiejętności rozumienia duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1 wg ESOKJ

nabycie umiejętności tworzenia krótkich duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

nabycie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa duńskiego na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku duńskim do poziomu A2/B1 wg ESOKJ

rozwinięcie wiedzy dot. podstawowych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii segmentalnej języka duńskiego (samogłoski i spółgłoski) oraz podstawowych zaganień z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego

rozwinięcie umiejętności praktycznego zastsowania nabytej znajomości zasad transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA

przedstawienie jakościowej analizy samogłosek i spółgłosek duńskich oraz wykształcenie percepcyjnej i produktywnej umiejętności realizowania ich zgodnie z obowiązującymi w języku duńskim zasadami dotyczącymi fonetycznej realizacji poszczególnych przypadków pisowni

poszerzenie wiedzy dotyczącej ortografii duńskiej i przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu A2/B1 wg ESOKJ

dalsze przedstawienie słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim oraz dalsze rozwinięcie umiejętności korzystania z nich

dalsze rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról

przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

dalsze rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem zasobów internetowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

czytanie zawartych w podręcznikach (por. zalecana literatura) tekstów duńskich na poziomie B1 wg ESOKJ oraz tekstów literackich (np. literatura dziecięca) adekwatnych do poiomu językowego studentów

ćwiczenia w zakresie rozumienia oryginalnych tekstów (mówionych i pisanych) duńskich na poziomie B1 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia krótkich tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa duńskiego do poziomu A2/B1 wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu A2/B1 wg ESOKJ

prezentacja i omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii segmentalnej języka duńskiego (samogłoski i spółgłoski) oraz elementarnych zaganień z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego

ćwiczenia w zakresie praktycznego zastsowania znajomości zasad transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA

przedstawienie jakościowej analizy samogłosek i spółgłosek duńskich oraz ćwiczenia w zakresie doskonalenia umiejętności realizowania ich zgodnie z obowiązującymi w języku duńskim zasadami dotyczącymi fonetycznej realizacji poszczególnych przypadków pisowni

prezentacja gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

ćwiczenia z wykorzystaniem słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

prezentacja podstawowych wiadomości dotyczących kultury Danii i życia codziennego w tym kraju na podstawie materiałów zawartych w przerabianych podręcznikach

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka duńskiego z wykorzystaniem zasobów internetowych

Literatura:

Balicki, Maciej (2008). Troll 1. Język duński: teoria i praktyka. Poziom podstawowy. Gdańsk: słowo / obraz terytoria

Jespersen, Bodil & Grethe Maribo (1999). Mellem linjerne. København: Alinea.

Jeppesen, Bodil & Grethe Maribo (2001). Mere dansk. København: Alinea .

Kirkegaard, Ole Lund (2009) [1975]. Gummi-Tarzan. København: Gyldendal

Køneke, Michael; Nielsen, Lone (2003). Toeren. København: Nyt Teknisk Forlag

Lecocq, Ben (2009). 5 emner. København: Alfabeta

Lecocq, Ben (2010). 5 nye emner. København: Alfabeta

Pude, Angela (2007). Vi snakkes ved! Ismaning: Hueber Verlag

Snefstrup, Kirsten & Lars Moeller (2009). Det lyder godt. København: Alfabeta

Thorborg, L. (2001). Dansk udtale i praksis. København: Akademisk Forlag

Thorborg, Lisbet (2003). Dansk udtale. Øvebog. København: Akademisk Forlag

Thorborg, L. (2006). Dansk udtale i 49 tekster. København: Forlaget Synope

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

rozumie duńskie teksty pisane i mówione na poziomie B1 wg ESOKJ

potrafi prawidłowo tworzyć krótkie teksty pisane i mówione w języku duńskim na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa duńskiego na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne w języku duńskim na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki i fonologii segmentalnej języka duńskiego (samogłoski i spółgłoski) oraz podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego

zna zasady transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA i potrafi je zastoswać w praktyce w zakresie adekwatnym do swojej znajomości języka duńskiego, tj. dla poziomu A2-B1 wg ESOKJ

zna różnice jakościowe pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami duńskimi oraz potrafi poprawnie realizować samogłoski i spółgłoski duńskie w samodzielnych wypowiedziach w zakresie adekwatnym do swojej znajomości języka duńskiego

posiada ogólną wiedzę w zakresie praktycznej znajomości ortografii języka duńskiego i jego gramatyki (morfologia, składnia), adekwatną do poziomu A2/B1 wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników dwujęzycznych języka duńskiego i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim w zakresie adekwatnym do swoich kompetencji językowych na poziomie A2/B1 wg ESOKJ

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmuje w niej różne zadania w zakresie objętm modułem 09-PNJDUN-26

posiada podstawową wiedzę dotyczącą kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

potrafi samodzielnie uczyć się wykorzystaniem wskazanych materiałów (w tym internetowych) w zakresie adekwatnym do swoich kompenetncji językowych na poziomie A2/B1

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

F: omówienie prac pisemnych (indywidualnie bądź na forum grupy)

P: test leksykalno- gramatyczny oraz w zakresie fonetyki

F: omówienie wyników ćwiczeń i napisanych wypracowań

P: test leksykalny, gramatyczny i na rozumienie ze słuchu

F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń, korekta wymowy

P: test z zakresu fonetyki

przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Usłyszysz nagranie wymowy 10 słów duńskich. Na załączonej liście zaznacz słowa, które słyszysz.

2. Przetranskrybuj następujące wyrazy:

3. Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi formami gramatycznymi wyrazów podanych w nawiasach.

4. Napisz krótką historię (150-200 słów) na podstawie załączonego zdjęcia.

5. Wysłuchaj dialogu i odpowiedz na poniższe pytania.

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Joanna Cymbrykiewicz, Aleksander Kacprzak, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Mikołaj Sobkowiak, Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)