Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 LUB 14.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

nabycie umiejętności rozumienia duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie A1/A2 wg ESOKJ

nabycie umiejętności tworzenia krótkich duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie A1+ wg ESOKJ

nabycie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa duńskiego na poziomie A1+ wg ESOKJ

rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku duńskim na poziomie A1+ wg ESOKJ

przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii segmentalnej języka duńskiego (samogłoski) oraz elementarnych zaganień z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego

przedstawienie zasad transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA i rozwinięcie umiejętności jej praktycznego zastsowania

przedstawienie jakościowej analizy samogłosek duńskich oraz wykształcenie percepcyjnej i produktywnej umiejętności realizowania ich zgodnie z obowiązującymi w języku duńskim zasadami dotyczącymi fonetycznej realizacji poszczególnych przypadków pisowni

przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie ortografii duńskiej i praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu A1+ wg ESOKJ

przedstawienie słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności korzystania z nich

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról

przekazanie elementarnej wiedzy dotyczącej kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem zasobów internetowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

czytanie zawartych w podręcznikach (por. zalecana literatura) tekstów duńskich na poziomie A1+/A2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia oryginalnych tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie A1+/A2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia krótkich tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie A1+ wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa duńskiego do poziomu A1+ wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu A1+ wg ESOKJ

prezentacja i omówienie podstawowych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii segmentalnej języka duńskiego (samogłoski) oraz elementarnych zaganień z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego

prezentacja zasad transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA i ćiwczenia w zakresie jej praktycznego zastsowania

przedstawienie jakościowej analizy samogłosek duńskich i ćwiczenia w zakresie doskonalenia umiejętności realizowania ich zgodnie z obowiązującymi w języku duńskim zasadami dotyczącymi fonetycznej realizacji poszczególnych przypadków pisowni

prezentacja ortografii języka duńskiego i jego gramatyki (morfologia, składnia) oraz ćwiczenia w zakresie ich praktycznej znajomości na poziomie A1+ wg ESOKJ

przedstawienie słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim oraz instruktaż w zakresie korzystania z nich

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

prezentacja elementarnych wiadomości dotyczących kultury Danii i życia codziennego w tym kraju na podstawie materiałów zawartych w przerabianych podręcznikach

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka duńskiego z wykorzystaniem zasobów internetowych

Literatura:

Balicki, Maciej (2008). Troll 1. Język duński: teoria i praktyka. Poziom podstawowy. Gdańsk:

słowo / obraz terytoria

Bostrup, Lise (2001). Aktivt dansk. København: Akademisk Forlag

Bostrup, Lise (2001). Intensivt dansk. København: Akademisk Forlag

Bostrup, Lise & Bogusława Sochańska (2006). Aktivt dansk. Język duński dla początkujących.Gramatyka i Słownictwo. København: Alfabeta Forlag.

Jespersen, Bodil & Grethe Maribo (1999). Mellem linjerne. København: Alinea.

Jeppesen, Bodil & Grethe Maribo (2001). Mere dansk. København: Alinea.

Kirkegaard, Ole Lund (2009) [1975]. Gummi-Tarzan. København: Gyldendal

Køneke, Michael & Lone Nielsen (2003). Etteren. København: Nyt Teknisk Forlag

Køneke, Michael & Lone Nielsen (2003). Toeren. København: Nyt Teknisk Forlag

Lecocq, Ben (2009). 5 emner. København: Alfabeta

Lecocq, Ben (2010). 5 nye emner. København: Alfabeta

Pude, Angela (2007). Vi snakkes ved! Ismaning: Hueber Verlag

Snefstrup, Kirsten & Lars Moeller (2009). Det lyder godt. København: Alfabeta

Thorborg, L. (2001). Dansk udtale i praksis. København: Akademisk Forlag

Thorborg, Lisbet (2003). Dansk udtale. Øvebog. København: Akademisk Forlag

Thorborg, L. (2006). Dansk udtale i 49 tekster. København: Forlaget Synope

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er ikke så svært. København: Gyldendal

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

F: omówienie wyników ćwiczeń (indywidualnie bądź na forum grupy)

P: test leksykalno- gramatyczny oraz w zakresie fonetyki

F: omówienie wyników ćwiczeń i napisanych wypracowań

F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny

F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny, gramatyczny i na rozumienie ze słuchu

F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń, korekta wymowy

P: test z zakresu fonetyki

przykładowe zadania(pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Usłyszysz nagranie wymowy 10 słów duńskich. Na załączonej liście zaznacz, które słowa słyszysz.

2. Przetranskrybuj następujące wyrazy:

3. Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi formami gramatycznymi wyrazów podanych w nawiasach.

4. Napisz krótkie opowiadanie w czasie przeszłym (maksymalnie 150 słów) na podstawie załączonej historyjki obrazkowej.

5. Wysłuchaj dialogu i odpowiedz na poniższe pytania

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Joanna Cymbrykiewicz, Aleksander Kacprzak, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Joanna Cymbrykiewicz, Mikołaj Sobkowiak, Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)