Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAgr-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Doskonalenie świadomości językowej poprzez ugruntowanie i rozszerzenie praktycznej wiedzy na temat zasadniczych aspektów gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym dzięki instruktarzowi wykładowcy oraz wnikliwej analizie własnej.

2. Doskonalenie umiejętności rozgraniczania języka pisanego od mówionego oraz doprowadzenie do skutecznej kompetencji komunikacyjnej na poziomie średnio zaawansowanym wyższym poprzez ćwiczenie umiejętności rozpoznania poprawnej formy gramatycznej i słownikowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany na co najmniej 60% egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (równoważny z poziomem 1BA na Wydziale Anglistyki).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

strony www. WA PNJA / WA Moodle (zakładki dla filologii rosyjskiej z filologią angielską)

http://wa.amu.edu.pl/pnja/2BA_ruseng

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=17 (chronione hasłem)

Pełny opis:

Dalsze omówienie teorii podstawowych zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego: Okoliczniki; Zdania względne; Mowa zależna; Przyimki; Czasowniki frazowe; Struktura zdania prostego i złożonego; Podrzędność; Koordynacja; Przydawka.

Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające, doskonalące i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru i odnajdywanie błędów.

Literatura:

Bourke, K. 2003. Test It, Fix It: English Verbs and Tenses. Intermediate. Oxford: OUP.

Carter, R, and McCarthy, M. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Cambridge: CUP.

Foley, M. and D. Hall. 2003. Longman Advanced Learners’ Grammar. Longman.

French, A. 2003. CAE Testbuilder. Tests that Teach. Oxford: Macmillan.

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Cambridge: CUP.

Hurford, J. 2000. Grammar. A Student’s Guide. Cambridge: CUP.

Kenny, N. and P. Sunderland. 2001. CAE Practice Tests. Longman.

Matasek, M. 1997. English Advanced Vocabulary and Structure Practice. Altravox Press.

Scheffler, P. 2004. Repetytorium gramatyczne: język angielski. Wydawnictwo LektorKlett.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. Oxford: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar In Context. Advanced. Macmillan.

Woolard, G. 1999. Grammar with Laughter. Thomson.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

Rozpoznaje i poprawnie stosuje w praktyce podstawowe formy gramatyczne w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym w formie ustnej i pisemnej.

Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - streszczenie i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Studenci odpowiadają na pytania, które zostały im wcześniej przedstawione przez prowadzących zajęcia. Egzamin ustny PNJA na II roku sprawdza następujące sprawności językowe: wymowę (dystynktywne brytyjskie lub amerykańskie cechy), poprawność gramatyczna wypowiedzi ustnej, słownictwo, logiczność i płynność wypowiedzi. Studenci muszą uzyskać co najmniej 60% z każdego komponentu aby pomyślnie zdać egzamin PNJA.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ciszek-Kiliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ciszek-Kiliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawala
Prowadzący grup: Anna Dziemianko, Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Domińska, Joanna Jarząb-Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.