Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego, ge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAge-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego, ge
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 6
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosAng w sem. letnim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Mówienie:

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym niższym.

2. Rozwijanie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.

3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.


Pisanie:

1. Zapoznanie z formą i podstawowymi odmianami struktury rozwinięcia eseju ekspozycyjnego oraz opanowanie umiejętności jego planowania i pisania (ok. 500 słów).

2. Poznanie i przećwiczenie podstawowych umiejętności i etapów procesu tworzenia krótkiego tekstu naukowego w oparciu o źródła (“research paper”) (1,000-1,500 słów).

3. Doskonalenie, w warunkach dłuższej wypowiedzi pisemnej, komunikacyjnych, technicznych, kognitywnych i organizacyjnych podstaw języka pisanego, takich jak styl, rejestr (w tym słownictwo akademickie), interpunkcja, świadomość adresata, cykle konstruowania i poprawy tekstu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany na co najmniej 60% egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (równoważny z poziomem 2BA na Wydziale Anglistyki).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

strony www. WA PNJA / WA Moodle (zakładki dla filologii rosyjskiej z filologią angielską)

http://wa.amu.edu.pl/pnja/3BA_ruseng

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=17 (chronione hasłem)

Pełny opis:

Mówienie

Słownictwo związane z blokami tematycznymi: Kultura popularna, Zagadnienia etyczne, Zwalczanie przestępczości, Zdrowie i sprawność fizyczna, Środowisko naturalne, Relacje międzyludzkie, Środki masowego przekazu, Polityka, Praca, Komercjalizacja sportu

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne

Pisanie

Planowanie i sporządzanie konspektu („outline”) eseju ekspozycyjnego.

Pisanie pełnego eseju ekspozycyjnego realizującego jeden z zakładanych modeli organizacyjnych / retorycznych (egzemplifikacja, porównanie/kontrast, przyczyny/skutki, opis/analiza procesu, klasyfikacja).

Doskonalenie poprawności językowej oraz efektywności komunikacyjnej składni i konstrukcji gramatycznych, stylu/rejestru, interpunkcji, słownictwa akademickiego w zależności do potrzeb / intencji piszącego.

Wyszukiwanie, ocena krytyczna, streszczanie i parafrazowanie informacji z dłuższego tekstu źródłowego, także pod kątem załozonej (własnej) tezy.

Przygotowanie prostego eseju o charakterze naukowym (“research paper”) długości ok. 1500 słów z dziedziny kultury brytyjskiej lub amerykańskiej, w kolejno weryfikowanych przez nauczyciela etapach.

Literatura:

Mówienie:

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.

Thomas, B.J. 1991. Advanced Vocabulary and Idiom. Nelson.

Wright, J. 1999. Idioms Organiser. LTP.

Sunderland, P. (ed.), M. Vince. Advanced Language Practice (With Key). Macmillan ELT

Lim, P.L., M. Kurtin, L. Wellman. 2001.Grammar Workbook for the Toefl Exam. Arco

Pisanie:

Oshima, A. and A. Hogue Writing Academic English

Smalley, R. L. and M. K. Ruetten. 1990. Refining Composition Skills

Gehle, Q. (1987) Writing Essays

Zemach D.E., Rumisek L.A. 2005. Academic writing: from paragraph to essay

Packer, N. Huddleston. 1997. Writing Worth Reading

Jordan, R. R. 2001. Academic Writing Course

Smoke, T. 1999/2002. A Writer’s Workbook (+instructor’s manual)

Mlynarczyk, R. and S. B. Harber. 2000/2001. In Our Own Words (+ instructor’s manual)

Także:

Trimbur, J. 1998. The Call to Write

Leki, I. 1989. Academic Writing

Reid, Joy M. 1988. The Process Of Composition (+instructor’s manual)

Ramage J. D. 1997. The Allyn and Bacon Guide to Writing

Gordon, E. R. and L. Q. Troyka. 1987. Workbook for Writers

Mc Crea, B. and T. Lopez-Kemmerle. 1985. College Writing

McMahan, E. and S. Day. 1980. The Writer’s Rhetoric and Handbook

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Mówienie

Prawidłowo posługuje się szerokim zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym niższym.

Potrafi formułować rozbudowane, przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów ogólnych.

Czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty i artykuły o tematyce ogólnej.

Pisanie

Potrafi skonstruować i napisać spójny, logiczny, wyczerpujący i poprawny językowo kilku-akapitowy esej ekspozycyjny o długości ok. 600 słów, także w warunkach ograniczenia czasowego (3h), odpowiednio stosując główny model rozwinięcia retorycznego w zależności od postawionego bądź sformułowanego przez siebie tematu (egzemplifikacja, porównanie/kontrast, przyczyny/skutki, opis/analiza procesu, klasyfikacja).

Potrafi przy wsparciu nauczyciela zastosować podstawowe umiejętności i czynności związane z przygotowaniem krótkiego eseju naukowego na ogólno-anglistyczny temat w oparciu o źródła (referatu, "research paper") o długości ok. 1000-1,500 słów - od wyboru i zawężenia tematu, poprzez sporządzenie tezy i planu/konspektu, wyszukanie tektów źródłowych i sporządzenie notatek, skontruowanie i napisanie wywodu wspomaganego informacją dobraną (streszczenie, parafraza, ewent. cytat) ze źródeł, po elementarną formalną redakcję według wzorca redakcyjnego (WA Stylesheet).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - esej i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Studenci odpowiadają na pytania, które zostały im wcześniej przedstawione przez prowadzących zajęcia. Egzamin ustny PNJA na III roku sprawdza następujące sprawności językowe: wymowę (dystynktywne brytyjskie lub amerykańskie cechy), poprawność gramatyczna wypowiedzi ustnej, słownictwo, logiczność i płynność wypowiedzi. Studenci muszą uzyskać co najmniej 60% z każdego komponentu aby pomyślnie zdać egzamin PNJA.

Ocena z zajęć tłumaczeniowych stanowi średnią ocen za testy semestralne oraz testy ze słówek z poszczególnych dziedzin (sport, bankowość, turystyka). Brane są również pod uwagę prace domowe oraz praca studenta na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, prezentacje z danej dziedziny), jak również obecność na zajęciach.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halszka Bąk, David Leonard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kokorniak
Prowadzący grup: Karolina Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Colin Phillips, Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.