Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAaj-18sz-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTA
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym angielskim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimediów


rozwinięcie zainteresowania kulturą krajów angielskiego obszaru językowego


wyrobienie umiejętności przygotowania prezentacji ustnej


rozwinięcie umiejętności pisania


wyrobienie umiejętności autorefleksji i samorozwoju


rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie
Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje oraz materiały dla studentów przesyłane są drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja.


Praca z tekstem.


Gra dydaktyczna/symulacyjna.


Metoda projektu.


Demonstracje dźwiękowe lub video.


Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”).


Praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Liczba punktów ECTS: 2

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami oraz audycjami z radia BBC różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętności językowe-budowanie wypowiedzi zarówno ustnej jak i pisemnej, równocześnie samodzielnie pracują nad językiem( leksyka, gramatyka, wymowa, rejestry). W ramach przedmiotu wprowadzane są również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Stereotypy narodowe.

Humor.

Organizacje charytatywne.

Przestępczość i wymiar sprawiedliwości.

Media.

Rytuały przejścia.

Literatura:

Artykuły z prasy angielskiej (The Times, The Independent, The Economist), audycje radiowe BBC

Fragmenty filmów współczesnych reżyserów brytyjskich

Książki autorów angielskiego obszaru językowego wybrane przez studentów

Fox, K. Watching the English . London: Hodder

Cooper, J. Class. London: Corgi

Jones, L. Progress to Proficiency. Cambridge University Press: Cambridge

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi :

Rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego prezentowane w mediach

Czyta ze zrozumieniem , analizuje i ustosunkowuje się do tekstów autentycznych

Potrafi przygotować prezentację ustną na zadany temat

Pisze dłuższe teksty

Prezentuje swoje stanowisko w dyskusji na forum grupy- potrafi wziąć udział w debacie

Komentuje zdania i opinie innych

Interesuje się najnowszymi trendami w kulturze krajów anglosaskich

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania.

Egzamin ustny.

Kolokwium pisemne.

Test.

Esej.

Raport.

Prezentacja multimedialna.

Egzamin praktyczny(obserwacja wykonawstwa).

Portfolio.

Ocena formująca

a) przygotowanie do zajęć, b) znajomość wyznaczonej literatury c) samodzielna praca z odsłuchem d) napisanie esejów d) aktywność na zajęciach e) zaliczenie na min 60 % kolokwiów leksykalnych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie wszystkich kryteriów

Ocena podsumowująca

5. – znakomite posługiwanie się językiem/ student używa zróżnicowanych struktur gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji, wymowa na poziomie poszczególnych dźwięków jak i prozodycznym jest prawie bezbłędna, udzielane odpowiedzi są odpowiednie do sytuacji zarówno jeśli chodzi o znajomość tematyki jak i zasad dyskursu/ , znakomite umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobre posługiwanie się językiem / student używa zróżnicowanych struktur gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji chociaż zdarzają się niewielkie uchybienia , wymowa na poziomie poszczególnych dźwięków jak i prozodycznym bardzo dobra , bez wyraźnych naleciałości z języka ojczystego/, bardzo dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobre posługiwanie się językiem/ student używa odpowiednich struktur gramatycznych jak i słownictwa chociaż unika skomplikowanych struktur, wymowa z nieznacznym uchybieniami , które nie zakłócają komunikacji, udzielane odpowiedzi są odpowiednie, ale brakuje im dłuższego rozwinięcia/ dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 - zadowalające posługiwanie się językiem/ student w dużej mierze używa w miarę poprawnych struktur gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na przekaz treści, wymowa jest w miarę poprawna, chociaż u słuchacza wywołuje dyskomfort spowodowany nieznajomością poszczególnych dźwięków oraz intonacji, udziela niepełnych wypowiedzi/, zadawalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy nie utrudniające komunikacji

3.0 – zadowalające posługiwanie się językiem/ student w używa w miarę poprawnych struktur gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na dostateczny przekaz treści, wymowa nosi znamiona interferencji z języka ojczystego , udzielane odpowiedzi są często fragmentaryczne i wymagają dodatkowych pytań ze strony egzaminatora/ , zadawalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy czasami utrudniające komunikację

2.0 – niezadowalające posługiwanie się językiem/ zakres struktur gramatycznych jak i słownictwa jest bardzo ograniczony, treść nie jest przekazana , odpowiedzi są szczątkowe lub w ogóle ich brak,

wymowa jest często niezrozumiała/, niezadowalające umiejętności i kompetencje personalne .

społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krystosiak
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Dorota Krystosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Dorota Krystosiak, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krystosiak
Prowadzący grup: Dorota Krystosiak, Monika Michalak, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krystosiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.