Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAA-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wymowa:

1. Rozwinięcie umiejętności artykulacji dźwięków angielskich we wszystkich kontekstach alofonicznych, z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

2. Wykształcenie świadomości społecznych znaczeń wymowy.

3. Wyrobienie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.


Gramatyka:

1. Podniesienie świadomości językowej poprzez ugruntowanie i rozszerzenie praktycznej wiedzy na temat zasadniczych aspektów gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym dzięki instruktarzowi wykładowcy oraz wnikliwej analizie własnej.

2. Nauczenie rozgraniczania języka pisanego od mówionego oraz doprowadzenie do skutecznej kompetencji komunikacyjnej na poziomie średnio zaawansowanym wyższym poprzez ćwiczenie umiejętności rozpoznania poprawnej formy gramatycznej i słownikowej.


General English (Mówienie):

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

2. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji.

3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.


General English:

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

2. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji.


Pisanie:

1. Zapoznanie z formą akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności jego rozpoznawania, konstruowania i pisania.

2. Zapoznanie z kilkoma podstawowymi retorycznymi modelami rozwijania akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności ich rozpoznawania oraz konstruowania i pisemnej realizacji w akapicie.

3. Opanowanie komunikacyjnych, technicznych i kognitywno-organizacynych podstaw języka pisanego, takich jak styl, rejestr, interpunkcja, świadomość adresata, tworzenie tekstu jako proces.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Poziom znajomości języka angielskiego B2

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 1. stopnia na kierunek filologia rosyjska z filologią angielską lub filologia ukraińska z filologią angielską w UAM

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

strony www. WA PNJA / WA Moodle (zakładki dla filologii rosyjskiej z filologią angielską)

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=17 (chronione hasłem)

Pełny opis:

Wymowa

Samogłoski języka angielskiego – aspekty fonemiczne i allofoniczne.

Spółgłoski 'nga' i 'th'

Konsolidacja aspektów segmentalnych wymowy.

Gramatyka

Omówienie teorii podstawowych zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego: czasy, aspekt czasowy, zaimek, przyimek, przedimek, liczebnik, określnik; zagadnienia dodatkowe: strona bierna, gerundium; konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe;

Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru i odnajdywanie błędów.

General English

Słownictwo związane z blokami tematycznymi: Rodzina i osobowość; czasownik posiłkowy "have", Praca i sukces; spójniki, Nauka języków obcych; zaimki, Wspomnienia z dzieciństwa; czasy oraz formy wyrażające przeszłość, Czasowniki modalne oraz określenia wyrażające przypuszczenie, Książki i filmy

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie krótkich autentycznych tekstów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne.

Pisanie

Czytanie, analiza i dyskusja akapitów wzorcowych w celu zidentyfikowania zasad organizacji typowego akapitu.

Ćwiczenia związane ze strukturą akapitu: idea przewodnia („controlling idea”), zdanie tematyczne / główne („topic sentence”), zdania rozwijające główne i podrzędne („major / minor supporting sentences”), zdanie podsumowujące, spójność (unity/cohesion), logika (coherence), kompletność.

Poznanie i wyćwiczenie poprzez pisanie i korektę 6 obowiązkowych typów rozwinięcia akapitu: przez listę / egzemplifikację, przez porównanie i różnice, przez klasyfikację, przez porządek przyczynowo-skutkowy (cause/effect), oraz 2 dodatkowych – przez definicję i przez opis / analizę procesu.

Ćwiczenia z praktycznego użycia języka: rejestr i styl, zdania złożone (complex, compound), efektywny dobór słownictwa, połączenia logiczne i wyrażenia łączące, podstawowe zasady interpunkcji.

Literatura:

Wymowa:

Baker, A. 2006. Sheep or ship? Cambridge: Cambridge University Press.

Baker, A. and S. Goldstein. 2007. Pronunciation Pairs. Cambridge: CUP.

Cook, A. 2000. American Accent Training (2nd ed). Barron's Educational Series.

Gilbert, J.B. 1984. Clear speech. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, M. 2007. English pronunciation in use: Advanced. Cambridge University Press.

Jones, D. 2011. English pronouncing dictionary. (18th ed.) Cambridge: Cambridge University Press.

O’Connor, J.D. and J. Fletcher. 1991. Sounds English. London: Longman.

Sadow C. and E. Sather. 1998. On The Air! Listening to Radio Talk. Cambridge: CUP.

Sawala, K. et al. 2011. Say it right. (Ver. 3.0.) Poznan: SuperMemo.

Wells, J.C. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd ed.) London: Pearson.

Gramatyka:

Foley, M. and D. Hall. 2012. My Grammar Lab. Advanced. Pearson Education/Longman.

Bourke, K. 2003. Test It, Fix It: English Verbs and Tenses. Intermediate. Oxford: OUP.

Carter, R, and McCarthy, M. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Cambridge: CUP.

Foley, M. and D. Hall. 2003. Longman Advanced Learners’ Grammar. Longman.

French, A. 2003. CAE Testbuilder. Tests that Teach. Oxford: Macmillan.

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Cambridge: CUP.

Hurford, J. 2000. Grammar. A Student’s Guide. Cambridge: CUP.

Kenny, N. and P. Sunderland. 2001. CAE Practice Tests. Longman.

Matasek, M. 1997. English Advanced Vocabulary and Structure Practice. Altravox Press.

Scheffler, P. 2004. Repetytorium gramatyczne: język angielski. Wydawnictwo LektorKlett.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. Oxford: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar In Context. Advanced. Macmillan.

Woolard, G. 1999. Grammar with Laughter. Thomson.

General English:

Latham-Koenig, Ch. – C. Oxenden – J. Lambert. 2015. English File Advanced 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press (Student’s Book with DVD-ROM, Workbook, and Teacher’s Book)

Sim, D.D. and B. Laufer-Dvorkin. 1984. Vocabulary Development. Collins ELT.

Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Heinemann.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2001. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Collocations in Use. Cambridge University Press.

Maurer, J. 2000. Focus on Grammar. Advanced. Pearsons ESL

Pisanie:

Oshima, A. and A. Hogue Writing Academic English

Zemach D.E., Islam C. 2006. Writing in paragraphs: From sentence to paragraph.

Morenberg, M. 1998. The Writer’s Options

Smalley, R. L. and M. K. Ruetten. 1990. Refining Composition Skills

Smalzer, W. R. 1996. Write to Be Read

Arnaudet, Martin L. 1990. Paragraph Development (+teacher’s guide)

Packer, N. Huddleston. 1997. Writing Worth Reading.

Hamp-Lyons, L. and B. Heasley. 1992. Study Writing

Imhoof, M. and H. Hudson. 1975. From Paragraph to Essay

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wymowa

Umie artykułować samogłoski angielskie oraz spółgłoski 'nga' i 'th' z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

Stosuje podstawowe procesy allofoniczne języka angielskiego we własnej wymowie.

Ma świadomość znaczenia społecznego niektórych wariantów wymowy angielskiej.

Potrafi pracować nad swoją wymową samodzielnie.

Gramatyka

Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

Rozpoznaje i poprawnie stosuje w praktyce podstawowe formy gramatyczne w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym w formie ustnej i pisemnej.

Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

General English

Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

Potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na tematy ogólne.

Czyta ze zrozumieniem krótkie autentyczne teksty o tematyce ogólnej.

Pisanie

Potrafi skonstruować i napisać spójny, logiczny, wyczerpujący i generalnie poprawny językowo akapit ekspozycyjny o długości do 200 słów, także w warunkach ograniczenia czasowego (1-1,5 h).

Potrafi dobrać i zastosować w pisanym tekście właściwy retoryczny model rozwinięcia akapitu ekspozycyjnego, w zależności od postawionego bądź sformułowanego przez siebie tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - akapit i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Studenci odpowiadają na pytania, które zostały im wcześniej przedstawione przez prowadzących zajęcia. Egzamin ustny PNJA na I roku sprawdza następujące sprawności językowe: wymowę (dystynktywne brytyjskie lub amerykańskie cechy), poprawność gramatyczna wypowiedzi ustnej, słownictwo, logiczność i płynność wypowiedzi. Studenci musza uzyskać co najmniej 60% z każdego komponentu aby pomyślnie zdać egzamin PNJA.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.