Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Apraktyczna-nauka-jzyka-angielskiego-09-pnja-ils-26&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana; lingwistyka stosowana z wiodącym językiem niemieckim, drugim angielskim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

C2 Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów mówionych i pisanych

C3 Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad językiem

C4 Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich

C5 Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

C6 usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studenta z gramatyki języka angielskiego

C7 wykształcenie umiejętności prawidłowego użycia omawianych struktur (charakterystycznych dla języka formalnego/ nieformalnego, w jego podstawowych rejestrach) w celu precyzyjnego opisywania zjawisk oraz wyrażania się w mowie i piśmie

C8 wykształcenie dbałości o poprawne i różnorodne wyrażanie się w języku obcym języka

C9 wykształcenie umiejętności samooceny i planowania własnego rozwoju kompetencji językowej

C10 wykształcenie samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie przynajmniej B1.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu podana zostaje na pierwszych zajęciach w semestrze. Część materiałów przesyłana jest studentom w formie elektronicznej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład z prezentacją;

- dyskusja;

- praca z tekstem;

- demonstracje dźwiękowe lub/i video;

- praca w grupach;

- rozwiązywanie zadań;

- uczenie problemowe;

- metody aktywizujące;

- gra symulacyjna.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 ECTS

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Zwierzęta

Jedzenie

Sport

Zdrowie

Podróżowanie

Turystyka

Ekologia

Święta i zwyczaje

Kosmos

Odkrycia

Czasowniki modalne

Przedimki i rzeczowniki

Konstrukcje z zaimkami względnymi

Konstrukcje czasownikowe (forma ING i bezokolicznik) oraz przyimki po czasownikach

Mowa zależna

Przymiotniki i przysłówki

Literatura:

1. Cotton D. D., Falvey & S., Kent. 2008. Language leader. Harlow, Longman Pearson.

2. Evans, V. 2003. CPE Use of English 1. Blackpool: Express Publishing

3. Foley, M & D., Hall. 2012. MyGrammarLab. Advanced C1/C2. Harlow: Pearson

4. Gethin, H. 1990. Grammar in Context. Proficiency Level English. London: Collins ELT

5. Mańczak-Wohlfeld, E, Niżegorodcew, A., Willim, E. A practical grammar of English. Warszawa: PWN.

6. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 1. Oxford: Oxford University Press

7. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 2. Oxford: Oxford University Press

8. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press

9. Roberts, R., A., Clare & JJ Wilson. 2011. New Total English. Harlow, Pearson Longman.

10. Scheffler, P. 1996. „Gramatyka angielska w zdaniach do tłumaczenia”. Włocławek: Altravox Press

11. Swan, M.2002. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press

12. Szarfenberg, T. 1996. „Czasy w języku angielskim; zasady użycia i ćwiczenia. Włocławek: Altravox Press

13. Vince, M. 2003. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

14. Vince, M., & P. Sunderland. 2003. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

15. Watcyn- Jones, P. 2001. Verbs. London: Penguin Books

16. Artykuły z prasy angielskiej i amerykańskiej, inne teksty autentyczne, audycje radiowe, fragmenty filmów, klipy z serwisu YouTube.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

rozumie główne zagadnienia przedstawiane w audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach obcojęzycznych

czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B1+

pisze akapity wg obowiązujących standardów w języku angielskim z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka mówionego i pisanego (w tym charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego

)

tworzy poprawne wypowiedzi ustne i pisemne, np. prezentuje swoje stanowisko oraz komentuje zdania i opinie innych z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka mówionego (w tym charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego)

ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego

rozumie i stosuje zasady poprawności w języku angielskim

potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek zaliczyć testy pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętność zastosowania w praktyce omówionych zagadnień oraz inne składowe oceny końcowej ustalone przez wykładowcę.

Do oceniania ćwiczeń, kartkówek, testów, kolokwium oraz części pisemnej egzaminu praktycznego będzie stosowana następująca skala:

0-59,9% - ocena niedostateczna

60-67,9% - ocena dostateczna

68-75,9% - ocena dostateczna plus

76-83,9% - ocena dobra

84 -91,9% - ocena dobra plus

92-100% - ocena bardzo dobra

W przypadkach oceniania wypowiedzi ustnej na egzaminie praktycznym lub podczas prezentacji pod uwagę bierze się bogactwo językowe, logikę i spójności tekstu, oraz poprawność gramatyczną.

Ocena niedostateczna: niezadowalające posługiwanie się językiem, niezadowalające umiejętności językowe powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie. Np. brak zgody podmiotu z orzeczeniem, nieprawidłowe użycie czasów, brak przedimków, złe formy czasowników, wymowa utrudniająca zrozumienie wypowiedzi.

Ocena dostateczna: zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności językowe czasami powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie. Np. opanowanie niektórych form użycia czasów gramatycznych ze sporadycznymi błędami ( Present Simple, Simple Past), budowanie poprawnych zdań prostych.

Ocena dostateczna plus: zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności językowe rzadko powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie. Np., sprawne posługiwanie się czasami gramatycznymi (Present Simple, Present Continuous, Simple Past), budowanie zdań złożonych z drobnymi uchybieniami.

Ocena dobra: dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie. Np. opanowane użycie czasów gramatycznych Simple Present , Simple Past, Present Continuous, Past Continuous i Present Perfect, poprawne formy czasownikowe, użycie przedimka ze sporadycznymi uchybieniami, poprawne używanie zdań prostych i złożonych (np. okolicznikowych czasu oraz poprawne stosowanie mowy zależnej)

Ocena dobra plus: bardzo dobre posługiwanie się językiem w przekładzie, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie. Np. poprawne użycie czasów gramatycznych Simple Present , Simple Past, Present Continuous, Past Continuous i Present Perfect i Past Perfect, poprawne konstrukcje zdań podstawowych i złożonych, w tym stosowanie np. inwersji, stosowanie konstrukcji idiomatycznych, bogate słownictwo oraz poprawna wymowa.

Ocena bardzo dobra: znakomite posługiwanie się językiem w przekładzie, znakomite umiejętności językowe w wyniku czego rozmówca/odbiorca tekstu napisanego przez studenta ma komfort jego odbioru. Np. opanowanie poprawnego użycia czasów gramatycznych, użycie poprawnych zdań prostych i złożonych, język wypowiedzi idiomatyczny w sferze leksykalne i konstrukcji zdaniowych, poprawne użycie przedimków, bardzo bogate słownictwo zawierające rzadziej używaną leksykę (np. poza użyciem not important stosowanie synonimów trivial, unimportant, insignificant, trifling), poprawne stosowanie inwersji oraz trybu przypuszczającego (Subjunctive Mood), stosowanie czasowników frazowych (phrasal verbs), poprawne użycie mieszanego okresu warunkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Natalia Olszewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Owczarek
Prowadzący grup: Izabella Mrugalska, Szymon Nowak, Dorota Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)