Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specja: arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:


rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2,


kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu,


wprowadzanie nowego słownictwa,


kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki,


poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, potwierdzone efekty kształcenia dla modułu 09-PNJA-26

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacja,


dyskusja w grupie,


odtwarzanie nagrań.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Zakres tematyczny dotyczy takich dziedzin jak: życie osobiste, rodzina, cechy chrakteru, dom, mieszkanie, praca, hobby, CV, sport i rozrywka,turystyka, kulinaria.

Doskonalenie umiejętności analizy gramatycznej w kontekście praktycznym. Poszerzenie praktycznej wiedzy na temat wpływu uwarunkowań kulturowych na zachowania językowe.

Literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Przygotowuje wystąpienia ustne w języku arabskim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną i fonetyczną).

Analizuje i praktycznie wykorzystuje poznane konstrukcje gramatyczne (prace pisemne, wypowiedzi ustne),

Uczestniczy w konwersacji na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną i fonetyczną),

Zna wybrane słownictwo dialektalne i rozumie złożoność sytuacji językowej,

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach,

obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru,

pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje,

semetr kończy się wraz ze zdaniem zaliczenia (pisemnego i ustnego ).

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska, Łukasz Piątak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2.

kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu

wprowadzanie nowego słownictwa (banki, urzędy, kuchnia, fauna, flora, język mediów)

kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki

poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.

Literatura:

chulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Agnieszka Graczyk, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2.

kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu

wprowadzanie nowego słownictwa (banki, urzędy, kuchnia, fauna, flora, język mediów)

kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki

poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.

Literatura:

chulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2.

kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu

wprowadzanie nowego słownictwa (banki, urzędy, kuchnia, fauna, flora, język mediów)

kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki

poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.

Literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2.

Kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu.

Wprowadzanie nowego słownictwa .

Kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki

poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą:

czytać i tłumaczyć teksty w języku arabskim na poziomie początkującym- średniozaawansowanym.

Realizować ćwiczenia związane z tekstami leksykalnymi poziom (początkującym –średniozaawansowany).

Ćwiczyć wymowę posługując się słownictwem wprowadzanym przez poszczególne działy tematyczne

Pisać zróżnicowane wypowiedzi pisemne na poziomie początkującym- sredniozaawansowanym.

Będą wykonywać ćwiczenia związane z odtwarzanymi nagraniami

Zakres tematyczny:

1.Ja i moja rodzina – przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat relacji rodzinnych.

2. Szkoła i uniwersytet.

3. Praca i zawody.

4.Turystyka, agroturystyka, podróże, zabytki.

5. Kulinaria w świecie arabskim ( i ciekawostki kulinarne ze świata )

6. Sport i hobby.

Literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Uwagi:

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Podstawowymi celami przedmiotu (modułu kształcenia) są:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2.

Kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu.

Wprowadzanie nowego słownictwa .

Kontynuacja – uzupełnienie poznanych wiadomości z zakresu gramatyki

poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami słownictwa dialektalnego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć w semestrze zimowym studenci będą:

czytać i tłumaczyć teksty w języku arabskim na poziomie początkującym- średniozaawansowanym.

Realizować ćwiczenia związane z tekstami leksykalnymi poziom (początkującym –średniozaawansowany).

Ćwiczyć wymowę posługując się słownictwem wprowadzanym przez poszczególne działy tematyczne

Pisać zróżnicowane wypowiedzi pisemne na poziomie początkującym- sredniozaawansowanym.

Będą wykonywać ćwiczenia związane z odtwarzanymi nagraniami

Zakres tematyczny:

1.Ja i moja rodzina – przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat relacji rodzinnych.

2. Szkoła i uniwersytet.

3. Praca i zawody.

4.Turystyka, agroturystyka, podróże, zabytki.

5. Kulinaria w świecie arabskim ( i ciekawostki kulinarne ze świata )

6. Sport i hobby.

Literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo, New York: The American University in Cairo Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Danecki Janusz. 2000. Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Dialog.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 1995. Alif Baa. Introduction to Arabic letters and sounds. Georgetown: Georgetown University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Abbas, Adnan, George, Yacoub. 2008. Język arabski dla Polaków: Wiedza Powszechna.

Abbas Adnan i Amira, 2005. Język arabski. Teksty I ćwiczenia: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Uwagi:

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru.

Część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez

MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.