Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium kulturoznawcze II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PKU-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; Poszerzenie znajomości współczesnych zjawisk polityczno-społecznych niemieckiego obszaru językowego ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności, Prezentowaniu poszczególnych zagadnień towarzyszy bogaty wybór materiałów audiowizualnych (filmy dokumentalne, zarejestrowane debaty i publiczne dyskusje). Umiejętność wypowiadania się i dyskutowania na tematy związane z problematyką społeczno-polityczną krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku. Zdobyta wiedza na wymienione tematy ułatwi studentom zrozumienie i docenienie specyfiki kultury krajów niemieckojęzycznych oraz komunikację w niemieckim obszarze kulturowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zjawiska kulturotwórcze w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku; rozwój historyczny i społeczno-polityczny w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz typowa terminologia i najbardziej aktualne problemy danych państwowości: rozwój demograficzny, polityka migracyjna, rozwój struktur społecznych i modele rodziny, mniejszości narodowe, historia rozwoju środków masowego przekazu oraz centrów kulturowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć: Historyczny rys emigracji do czasów współczesnych. Przyczyny i skutki emigracji. Charakterystyka pojęć; Główne założenia polityki emigracyjnej i integracyjnej RFN-u. Gastarbeiterzy w Niemczech. Wzbogacenie (inter)kulturowe? Aktualne doniesienia nt. integracji i problemów z nią związanych w krajach niemieckojęzycznych. Pojęcie i zjawisko rodziny. Typy modeli rodzinnych w Niemczech. Analiza porównawcza od powstania RFN-u. Pojęcie nierówności płci. Problemy z dyskryminacją zawodową kobiet. Przyczyny spadku dzietności kobiet w krajach niemieckojęzycznych. Aktualne doniesienia nt. polityki (pro)rodzinnej; równouprawnienia zawodowego kobiet w krajach niemieckojęzycznych. Przegląd rozwoju mediów audiowizualnych w Niemczech po 1945r; Zadania i wkład mediów audiowizualnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego; Charakterystyka prasy niemieckiej. Typy i nachylenie polityczno-światopoglądowe ośrodków opiniotwórczych.

Literatura:

Bedürftig Friedemann: Lexikon Deutschland nach 1945; Hamburg 1996; Glaser Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989; Bonn 1991 und ders.: Deutsche Kultur 1945 - 2000; Bonn 2000; Korte Karl-Rudolf (Hrsg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen; Bonn 2001; Lieser-Triebnigg Erika, Manipel Siegfried: Kultur im geteilten Deutschland; Berlin 1984; Meyn Hermann: Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland; Berlin 1996; Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni; Poznań 1999; Wilke Juergen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland; Bonn 1999; Wingen Max: Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme; Bonn 1997; Wehler Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bundesrepublik und DDR 1949-1990; Bonn 2009; teksty wybrane przez wykładowców z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom

Efekty uczenia się:

student zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym i społecznym obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów; ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych polityczno-społecznych zagadnień po 1945 roku; umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji a także potrafi analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł

formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim; potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku niemieckim; Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej; Przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; Obowiązkowa prezentacja doniesień prasowych z wybranego zagadnienia omawianej na zajęciach tematyki (obcokrajowcy w Niemczech, współczesna rodzina, media). Przedstawiany materiał musi być przygotowany w domu, student ma nauczyć się go referować oraz podać źródło, z którego pochodzi artykuł czy jakikolwiek materiał, którym student się posiłkuje. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z prezentacji. Rozwiązywanie zadań i wykonywanie schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i słownictwa fachowego oraz prezentowanie ich w plenum; Zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Masiakowska-Osses
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.