Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia komunikacji międzyludzkiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PKM-JK-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia komunikacji międzyludzkiej
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Językoznawstwo Komputerowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest ukazanie wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego jako czynników determinujących efektywność wymiany informacji i zrozumienia w procesach komunikacji międzyludzkiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Ukazanie wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego i ich roli w procesach komunikacji międzyludzkiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Procesy poznawcze jako podstawa nadawania i odbioru komunikatu:

Percepcja jako proces aktywny: recepcja a percepcja, prawa postaci a organizacja pola spostrzegania; stałość spostrzegania; rola nastawień i oczekiwań; ślepota indukowania emocjami i obronność percepcyjna; wpływ kontekstu na spostrzeganie; procesy góra-dół i dół-góra.

Percepcja twarzy. Uwaga i koncentracja jako czynniki ważne dla odbioru i nadawania komunikatu: podstawowe funkcje uwagi; teorie selekcji uwagi; aktywne słuchanie i jego rodzaje: poznawcze, oceniające i empatyczne.

Procesy uczenia się i pamięci – możliwości: podstawowe zasady sprawnego zapamiętywania i przechowywania informacji; charakterystyka systemów pamięci przemijającej (sensoryczna, operacyjna) i trwałej (semantyczna, epizodyczna, autobiograficzna).

Procesy uczenia się i pamięci – problemy: wpływ emocji na pamięć; błędna atrybucja, tendencyjność i podatność na sugestię; efekty roztargnienia; różne metody odtwarzania i ich efektywność; zanikanie śladu a utrata dostępu, interferencja, blokowanie emocjonalne i nieemocjonalne.

Myślenie: rola języka w myśleniu; myślenie produktywne a reproduktywne; operacje i strategie. Myślenie jako autokomunikacja.

Sytuacja komunikacji a relacje interpersonalne: Poznanie społeczne i spostrzeganie społeczne: ukryte teorie osobowości; teoria atrybucji i podstawowy błąd atrybucji.

Władza: różne odmiany reakcji na wpływ społeczny; czynniki powodujące nasilenie i osłabienie konformizmu.

Stereotypy, uprzedzenia i postawy: stereotypy i uprzedzenia; stereotypy a postawy; czynniki wpływające na zmiany postaw.

Agresja: przyczyny zachowań agresywnych i sposoby ich redukowania; formy i funkcje agresji werbalnej.

Czynniki wpływające na atrakcyjność interpersonalną.

Nowoczesne media a charakter związków interpersonalnych: wpływ Internetu na interakcje międzyludzkie; tworzenie się tożsamości w wyniku komunikacji w Sieci; zachowanie rozhamowane w Internecie - przyczyny i skutki.

Emocjonalno-osobowościowe wyznaczniki komunikacji: Motywacja a działanie: motywacja a energia i sprawność działania; wymiary motywacji a cel komunikacji.

Czynniki i procesy generujące emocje: koncepcja Izarda; czynniki indywidualne a uniwersalne.

Inteligencja emocjonalna: natura inteligencji emocjonalnej; definicja empatii; mechanizmy pobudzenia empatycznego; cierpienie współczujące i empatyczny gniew.

Przykładowe teorie i klasyfikacje osobowości: Allporta, Catella i Eysencka.

Wybrane cechy osobowości: lęk i nieśmiałość, asertywność, dyrektywność i agresywność, intro-ekstrawersja i neurotyzm

Pojęcie „Ja”: różnice indywidualne w zakresie „Ja”; rozwój „Ja” jako efekt komunikacji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Maruszewski, T. Psychologia poznania, Gdańsk: GWP

2. Aronson E. Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN

3. Strelau J. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar

Dodatkowa:

1. Aronson, E. Wilson, T.D., Akert, R. 2006. Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka

2. Eysenck, M., Keane M. 2005. Cognitive psychology. Hove, New York: Psychology Press

3. Goleman, D. 1997. Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Golka, M. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN

5. Hoffman, M.L. 2006. Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP

6. Łosiak, W. 2007. Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

7. Marszał-Wiśniewska M., Klonowicz T., Fajkowska-Stanik M. 2003. Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: GWP

8. Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. 2007. Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN

9. Niedźwieńska, A., Neckar, J. (red.). 2009. Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Academica - Wydawnictwo SWPS

10. Nęcka, E., Orzechowski J., Szymura B. 2006. Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

11. Paluchowski, W.J. (red.). 2009. Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: PWN

12. Peisert, M. 2004. Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

13. Pervin, L.A. 2005. Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP

14. Schacter, D.L. 2003. Siedem grzechów pamięci. Warszawa: PIW

15. Zimbardo, P.G. 2010. Nieśmiałość. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma świadomość podstawowych procesów poznawczych uruchamianych w procesie produkowania i odbioru komunikatu i może próbować oceniać ich wpływ na efektywność konkretnych aktów komunikacji.

Zna podstawowe determinanty dynamiki relacji interpersonalnych (atrybucja, relacja władzy, postawy, agresja, sympatia), i potrafi oceniać ich udział w konkretnych zdarzeniach komunikacyjnych

Zna przykładowe teorie różnic indywidualnych i potrafi na ich podstawie formułować hipotezy dotyczące charakterystyki emocjonalnej i osobowościowej uczestników sytuacji komunikacji.

Potrafi formułować hipotezy na temat poznawczych, osobowościowych i społecznych przyczyn zakłóceń i barier w procesie komunikacji i na tej podstawie dokonywać prób kształtowania sytuacji komunikacji w kierunku uzyskania lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy jej uczestników.

Potrafi, dzięki znajomości terminologii i wiedzy o podstawowych mechanizmach psychologicznych, samodzielnie analizować i wykorzystywać prace z zakresu psychologii: komunikacji, różnic indywidualnych, społecznej i poznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: czynny udział w zajęciach, przeprowadzenie dyskusji (kierowanie dyskusją); możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku zaliczenia ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nawoja Mikołajczak-Matyja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nawoja Mikołajczak-Matyja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.