Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i Informacja naukowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem

zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali

sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym; po zakończeniu

kursu student osiąga poziom biegłości minimum B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo z następujących tematów: Familie, Einkaufen, Wohnen, gesundes Leben, Arbeit, Freizeit, Reisen, Schule, Feste, Aktuelles

Zagadnienia gramatyczne: Zeitstufen/ Zeitformen, Negation, Satzglieder

und ihre Stellung, Perfekt,(in)transitive Verben, (un)trennbare Verben,

Passiv und Passivumschreibung

Lektura: powieść niemieckojęzyczna o objętości ok. 200 stron

Podstawowe reguły dot. fonetyki j niemieckiego

Literatura:

Wybrane artykuły prasowe niemieckojęzyczne, Werner Schmitz: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben, Karin Hall, Barbara Scheiner: Übungsgrammatik, Jan Weiler: Maria, ihm schmeckt’s nicht. Christa Pfeiffer: Phonetisches Arbeitsbuch Deutsch, Helga Dieling und Ursula Hirschfeld: Phonetik lernen und lehren, Rudolf und Ilka Rausch: Deutsche Phonetik für Ausländer

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów

kształcenia student:

- Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych

tekstach pisanych na tematy konkretne i abstrakcyjne

- Rozumie dyskusję i inne teksty mówione na tematy konkretne i

abstrakcyjne

- Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w stylu dostosowanym

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: zaliczenia wszystkich testów

cząstkowych oraz zaliczenia lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji,

wypracowań.

Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Końcowa ocena na podstawie: wyniku egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Meinel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Meinel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)