Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład konsekutywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MPK-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład konsekutywny
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie z ćwiczeniami memoryzacyjnymi i mnemotechnikami

kształtowanie umiejętności notowania podczas tłumaczenia konsekutywnego

kształtowanie umiejętności parafrazowania i zastępowania elementów tłumaczenia

ćwiczenia z zakresu zmiany rejestru tekstu

kształtowanie umiejętności autokorekty w trakcie tłumaczenia

ćwiczenia z tłumaczenia tekstów mówionych zawierających daty i nazwiska

tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Tłumaczenie tekstów popularno-naukowych

- ćwiczenia w czytaniu i tłumaczeniu konsekutywnym, ćwiczenia na poszerzenie pola czytania, pamięci krótkotrwałej

Tłumaczenie prezentacji – tekst techniczny i popularno-naukowy

techniki gromadzenia słownictwa, strategie komunikacyjne (parafraza, definiowanie), ćwiczenia rozwijające pamięć krótkotrwałą,

Tłumaczenie tekstów standardowych (wypowiedzi typowe dla początku i końca wystąpienia, ćwiczenia w parafrazowaniu)

Tłumaczenie z notatką, tłumaczenie „z tekstem”

Literatura:

Andrew Gillies, Tłumaczenie ustne, poradnik dla studentów, Kraków 2001

Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2006

Комиссаров В.Н., Слово о переводе, Москва 1973

Комиссаров В.Н., Современное переводоведение, Москва 2002

Алексеева И.С., Введение в переводоведение, Санкт-Петербург 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Student posiada kompetencje w zakresie ukierunkowanego wyszukiwania materiałów, pomocnych w tłumaczeniu na określony temat.

Student potrafi sporządzać słownik tematyczny dla danego zakresu tematycznego.

Student potrafi rozpoznawać rejestry wypowiedzi oraz tłumaczyć z użyciem dwóch skrajnych rejestrów.

Student potrafi zapamiętywać i odtwarzać dłuższe fragmenty wypowiedzi prelegenta

Student potrafi wykonać tłumaczenie konsekutywne prostego tekstu nieprzygotowanego i trudniejszego po uprzednim przygotowaniu.

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technik memoryzacyjnych.

Student potrafi w trakcie tłumaczenia wykonywać niezbędne notatki i korzystać z nich.

Student potrafi dokonać autokorekty w trakcie tłumaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu zaliczenia podsumowującego w formie ustnej.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.