Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MPD-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska (*przedmiot obowiązkowy dla studentów, realizujących specjalizację pedagogiczną)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie i zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami w zakresie metodyki języka rosyjskiego, przyswojenie głównych terminów dydaktycznych, zapoznanie z zasadami nauczania języka obcego.

2. Przekazanie wiedzy o strukturze lekcji języka rosyjskiego, nabycie umiejętności aktywnej obserwacji lekcji języka rosyjskiego i konstruowania podstawowych elementów konspektu.

3. Przygotowanie do formułowania tematu lekcji i określania celów lekcji, właściwa interpretacja przeprowadzonej lekcji lub jej fragmentów.

4. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania aspektów języka, zapoznanie z rodzajami ćwiczeń podczas nauczania leksyki, gramatyki i wymowy, intonacji.

5. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania sprawności językowych i rozwijanie zdolności opracowywania do nich ćwiczeń i zadań.

6. Rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów ćwiczeń i poleceń ze względu na realizowany temat, rozróżnianie i określanie różnego typu celów lekcji, rozwijanie i realizowanie czynności nauczycielskich.

7. Utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych.

8. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1. Charakterystyka glottodydaktyki jako dyscypliny naukowej, podstawowe pojęcia dydaktyczne i elementy układu glottodydaktycznego.

2. Nauczyciel jako animator uczenia się, zasady nauczania języka rosyjskiego.

3. Materiały nauczania, planowanie i prowadzenie lekcji języka rosyjskiego. Tworzenie konspektu.

4. Nauczanie aspektów języka i sprawności językowych w świetle konspektu lekcji.

5. Elementy socjokulturowe w nauczaniu języka rosyjskiego.

6. Zastosowanie elementów socjokulturowych w ćwiczeniach i zadaniach autorskich.

7. Kontrola, ocena i weryfikacja wyników. Tworzenie i zastosowanie ćwiczeń sprawdzających i testowych.

8. Zastosowanie technik ludycznych w nauczaniu.

9. Warsztat twórczy początkującego nauczyciela, przygotowanie konspektu do pierwszej lekcji i zbioru ćwiczeń, poleceń i zadań.

10. Pojęcie motywacji, autonomia w procesie dydaktycznym.

11. Warsztat twórczy początkującego nauczyciela, realizacja pierwszej lekcji. Praca roczna z zakresu teorii i praktyki dydaktyki j. rosyjskiego.

Literatura:

1. Акишина, А.А , Учимся учить, Москва 2004.

2. Щукин А.Н, Методика преподавания РКИ, Москва, 2003.

3. Dźwierzyńska E., Kossakowska-Maras M., Lekcja języka obcego, Rzeszów 2007.

4. Komorowska H. (red), Ćwiczenia komunikacyjne w nauczaniu języka obcego, Warszawa 1988.

5. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Nauczanie wymowy i pisowni, Warszawa 2005.

6. Marton W., Dydaktyka języka obcego w szkole średniej, Warszawa1978.

7. Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

8. Szternberg A., Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Wrocław 2006.

9. Woźniewicz Wł., Metodyka lekcji języka rosyjskiego, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zna modele opisu glottodytaktycznego, charakteryzuje główne pojęcia dydaktyczne i operuje aparatem pojęciowym;

- rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z dydaktyki języka rosyjskiego, prawidłowo określa cechy dobrego nauczyciela i ucznia;

- analizuje i rozpoznaje rodzaje konspektów lekcji języka rosyjskiego i umie wypełnić arkusz hospitacyjny;

- prawidłowo określa cele tematów lekcji i odpowiednio precyzuje konkretne tematy lekcji;

- prawidłowo interpretuje dobór ćwiczeń, zadań i poleceń do modelu lekcyjnego, potrafi zarekomendować rodzaje ćwiczeń przy realizacji aspektów języka, rozróżnia te aspekty;

- wybiera właściwe techniki ćwiczeniowe ze względu na aspekty i sprawności językowe, rodzaje podręczników, indywidualny rozwój ucznia, umiejętnie rozróżnia dobierane ćwiczenia i leksykę do tematów lekcji, prawidłowo analizuje elementy konspektu z przeprowadzonymi zajęciami;

- rozpoznaje cele lekcji, umiejętności uczniów i potrafi wprowadzić odpowiednie ćwiczenia do realizacji tematu lekcji języka rosyjskiego;

- korzysta ze źródeł bibliograficznych i pomocy dydaktycznych w języku polskim i rosyjskim;

- opracowuje pracę roczną (konspekt lekcji scenariuszowy i zestaw ćwiczeń lub pomocy dydaktycznych ) do realizacji wybranego przez siebie tematu;

- stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i wykonywaniu prac pisemnych, jest zorientowany na prawidłowe i interesujące przeprowadzenie lekcji języka rosyjskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność oraz aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaangażowanie oraz udział w pracy nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami, td.;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień znajomości i opanowania materiału oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe;

- inne (np. systematyczne zaliczanie ewentualnych nieobecności)

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu tesu zaliczeniowego.

Studenci podlegają ocenie ciągłej podczas wykonywania ćwiczeń w trakcie zajęć. Uzyskują również oceny cząstkowe z prac zaliczeniowych, które są omawiane i podsumowywane na zajęciach.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.