Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MORFw-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Morfologia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu morfologii oraz słowotwórstwa niemieckiego oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupachSkrócony opis:

moduł składa się z dwóch typów zajęć (wykład i konwersatoria) kończących się egzaminem, student wybiera grupę konwersatoryjną rejestrując się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Obszar badawczy morfologii języka niemieckiego; podstawy słowotwórstwa niemieckiego; wybrane teorie klasyfikacji części mowy; definicja i charakterystyka formalno-semantyczna oraz funkcjonalna odmiennych oraz nieodmiennych części mowy; analiza morfologiczna i słowotwórcza materiału językowego; rozpoznawanie struktur morfologicznych i tworzenie wyrazów wg zasad poprawności gramatycznej.

Literatura:

(1) Czochralski, Jan: Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego. Warszawa 1996;

(2) Duden. Die Grammatik. Mannheim u.a. 2005;

(3) Darski, Józef: Bildung der Verbformen im Standarddeutschen. Tübingen 1999;

(4) Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz, Frankfurt am Main 2010;

5) Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Leipzig u.a. 2001;

(6) Hall, Karin/Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache fuer Fortgeschrittene, Ismaning 2001;

(7) Jung, Walter: Kleine Grammatik der deutschen Sprache. Satz- und Beziehungslehre. Leipzig 1953;

(8) Mikołajczyk, Beata/Theobald, Petra: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

student/ka orientuje się w podstawowej terminologii z zakresu słowotwórstwa oraz morfologii języka niemieckiego.

Umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie słowotwórstwa oraz morfologii języka niemieckiego.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowaną strukturę morfologiczną języka niemieckiego.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu.

Samodzielnie korzysta z leksykonów poprawnej niemczyzny oraz słowników walencyjnych języka niemieckiego

Metody i kryteria oceniania:

w dyskusji, test, kolokwium pisemne, egzamin pisemny

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 90%

dobry plus (+db; 4,5): od 80%

dobry (db; 4,0): od 70%

dostateczny plus (+dst; 3,5): od 60%

dostateczny (dst; 3,0): od 50%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 50% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Waliszewska
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marniok, Karolina Waliszewska, Miłosz Woźniak
Prowadzący grup: Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marniok, Miłosz Woźniak
Prowadzący grup: Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Frankowska, Andrzej Marniok
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.