Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MODU-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilWSUA
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia ukraińska

- filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie się z problematyką modernizmu europejskiego i ukraińskiego oraz z głównymi tendencjami światopoglądowymi, artystycznymi i literackimi

przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach modernizmu ukraińskiego w chronologicznym przekroju

zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi z zakresu ukraińskiego modernizmu

przygotowanie do analizy dzieła literackiego

wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna wiedza historycznoliteracka oraz znajomość podstawowych faktów z zakresu historii literatury powszechnej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały są udostępniane na platformie Microsoft Teams i drogą mailową.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Praca z tekstem

Pełny opis:

Główne tendencje światopoglądowe, artystyczne i literackie w modernizmie europejskim i ukraińskim.

Najważniejsze zjawiska modernizmu ukraińskiego w chronologicznym przekroju.

Wczesny modernizm na Ukrainie. Cechy charakterystyczne. Przedstawiciele.

II etap ukraińskiego modernizmu. Odrodzenie na Ukrainie lat 20. XX w. Unifikacja ukraińskiej kultury w latach 30. XX w.

III etap modernizmu na Ukrainie. Twórczość ukraińskich emigrantów.

Modernistyczne tendencje w ukraińskiej sztuce.

Literatura:

C. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999.

Р. Мовчан, Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер"єрі, Київ 2008.

Т. Гундорова, Про Явлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація, Львів 1997.

Я. Поліщук, Міфологічний горизонт українського модернізму, Івано-Франківськ 1998.

М. Моклиця, Модернізм у творчості письменників XX століття, Ч. І: Українська література: Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти, Луцьк 1999.

Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика, Луцьк 1998

Історія української культури, том 5, кн.1, 2, Київ 2011.

Materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się

student /ka:

zna biografię i twórczość poszczególnych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy literaturoznawcze

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje wytwory działalności twórczej pisarzy

rozpoznaje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku ukraińskim.

potrafi w formie ustnej i pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy dzieła literackiego

stosuje zdobytą wiedzę we własnych badaniach literaturoznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- zaliczenie z oceną końcowego kolokwium ustnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o doskonałym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- bardzo dokładne i wnikliwe omówienie zagadnienia (bez błędów lub nieścisłości).

dobry plus (+db; 4,5):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o bardzo dobrym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- dość dokładne i wnikliwe omówienie zagadnienia (z drobnymi błędami lub nieścisłościami).

dobry (db; 4,0):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o dobrym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- omówienie zagadnienia (z pewnymi błędami lub nieścisłościami oraz pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów).

dostateczny plus (+dst; 3,5):

- podjęcie próby przygotowania i zaprezentowania samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytań i znajomości tematu;

- dość powierzchowne omówienie zagadnienia (z błędami lub nieścisłościami oraz z pominięciem niektórych istotnych aspektów).

dostateczny (dst; 3,0):

- podjęcie próby przygotowania i zaprezentowania samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o słabym zrozumieniu pytań i znajomości tematu;

- powierzchowne omówienie zagadnienia (z poważnymi błędami lub nieścisłościami oraz z pominięciem ważnych aspektów).

niedostateczny (ndst; 2,0):

- niespełnienie kryteriów właściwych dla oceny: dostateczny (3,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yaroslav Polishchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)