Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MODU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 4
filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia ukraińska

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie się z problematyką modernizmu europejskiego i ukraińskiego oraz z głównymi tendencjami światopoglądowymi, artystycznymi i literackimi

przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach modernizmu ukraińskiego w chronologicznym przekroju

zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi.

omówienie problematyki inspiracji Zachodem (koncepcje filozoficzne, założenia estetyczne, rozwój sztuk plastycznych)

nakreślenie najważniejszych założeń programów literackich i artystycznych (znaczenie manifestów, polemik i dyskusji)

określenie głównych motywów i wątków nowoczesnej literatury ukraińskiej; zaakcentowanie roli krytyki literackiej dla utwierdzenia nurtów modernistycznych

wprowadzenie do problematyki modernistycznych "izmów" (dekadentyzm, symbolizm, neoromantyzm, ekspresjonizm) oraz inne nurty artystyczne i literackie

nakreślenie sylwetek twórców i ich najważniejszych dzieł w poesji (I.Franko, O.Ołeś, ugrupowanie "Młoda Muza"), prozie (O. Kobylanśka, M. Jackiw, W. Stefanyk) oraz dramacie (Ł. Ukrainka, W. Wynnyczenko), a także w malarstwie (K.Malewicz, A.Petryc’kyj, D.Burluk i inni); konstruktywizm w architekturze ukraińskich miast

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna wiedza historycznoliteracka oraz znajomość podstawowych faktów z zakresu historii literatury powszechnej.

Pełny opis:

Problematyka modernizmu europejskiego oraz jego odzwierciedlenie w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Główne tendencje światopoglądowe, artystyczne i literackie w modernizmie europejskim i ukraińskim.

Najważniejsze zjawiska modernizmu ukrainskiego w chronologicznym przekroju.

Inspiracje Zachodem (koncepcje filozoficzne, załozenia estetyczne, rozwój sztuk plastycznych).

Programy literackie, polemiki, prasa. Manifesty literackie i artystyczne. Rola krytyki literackiej dla utwierdzenia nurtów modernistycznych.

Główne motywy i wątki nowoczesnej literatury ukraińskiej.

Modernistyczne "izmy" (dekadentyzm, symbolizm, neoromantyzm, ekspresjonizm) oraz inne nurty literackie i artystyczne (futuryzm, kubizm).

Twórcy i ich dzieła w poezji (I.Franko, O.Ołeś, ugrupowanie "Młoda Muza"), prozie (O.Kobylanśka, M.Jackiw, W.Stefanyk), dramacie (Ł. Ukrainka, W. Wynnyczenko), oraz w malarstwie (K.Malewicz, A.Petryc’kyj,D.Burluk i inni), konstruktywizm w architekturze ukraińskich miast.

Literatura:

1. Korniejenko A., Modernizm ukraiński, Kraków 1998;

2. Павличко C., Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999;

3. Мовчан Р., Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер"єрі, Київ 2008;

4. Історія української культури, том 5, кн.1, 2, Київ 2011.

5. Корбич Г. Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. Познань 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna biografię i twórczość poszczególnych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy literaturoznawcze

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje wytwory działalności twórczej pisarzy

rozpoznaje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku ukraińskim i polskim

potrafi w formie ustnej i pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy dzieła literackiego

stosuje zdobytą wiedzę we własnych badaniach literaturoznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.