Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski czasów najnowszych w badaniach językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MJRCZNJ-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski czasów najnowszych w badaniach językoznawczych
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami zmian we współczesnym języku rosyjskim;

- umiejętność rozpoznawania i interpretacji struktury morfologicznej wyrazów;

- wyrobienie umiejętności rozpoznawania i właściwej oceny innowacji w zakresie struktury fleksyjnej i słowotwórczej wyrazów;

- umiejętność obserwowania zmian syntaktycznych w obrębie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych;

- rozwijanie zdolności obserwacji zmian stylistycznych;

- zapoznanie z podstawowymi procesami semantycznymi w leksyce;

- umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk wzajemnego oddziaływania na siebie płaszczyzny ogólnej i terminologicznej języka;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedniej postawy i należytego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Dobra znajomość gramatyki języka rosyjskiego na poziomie studiów I stopnia oraz ogólna wiedza językowa na poziomie średniozaawansowanym.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Pełny opis:

Czynniki zmian językowych.

Zmiany w wymowie rosyjskiej. Zmiany w akcencie wyrazowym.

Zmiany w ortografii. Adaptacja leksemów zapożyczonych. Archaizacja w zakresie pisowni.

Sposoby wzbogacania słownictwa. Zapożyczenia w systemie współczesnego języka rosyjskiego. Internacjonalizacja.

Aktywne procesy w słowotwórstwie rosyjskim. Produktywne typy słowotwórcze.

Aktywne procesy w leksyce i frazeologii rosyjskiej. Karnawalizacja w języku. Antyprzysłowia.

Procesy neutralizacji stylistycznej wyrazów książkowych, procesy nobilitacji stylistycznej żargonizmów i profesjonalizmów.

Aktywne procesy w morfologii. Tendencja do analityzmu. Prawo ekonomii środków językowych. Prawo analogii.

Aktywne procesy w składni rosyjskiej.

Aktywne procesy w obrębie rosyjskich nazw własnych.

Zmiany językowe a literatura masowa.

Aktywne procesy we współczesnej leksykografii rosyjskiej.

Aktywne procesy we współczesnej komunikacji rosyjskiej.

Literatura:

Zalecana literatura (DO WYBORU):

Акимова Г.Н., Новое в синтаксисе современного русского языка, Москва 1990.

Bartoszewicz A., Zagadnienia ewolucji współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 1987.

Валгина Н.С., Активные процессы в современном русском языке, Москва 2003.

Dostęp online: www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01

Катлинская Л.П., Активные процессы словопроизводства в современном русском языке, Москва 2009.

Вальтер Х., Мокиенко В. М., Антипословицы русского народа, Москва 2004.

Кузьмина Н. А., Абросимова Е. А., Активные процессы в русском языке и коммуникации новейшего времени, Москва 2015.

Шапошников В., Русская речь 1990-х , Москва 1998.

Дуличенко А.Д., Русский язык конца XX cтолетия, München 1994.

Елистратов В.С., Словарь русского арго, Москва 2000.

Комлев Н.Г., Иностранное слово в деловой речи, Москва 1992.

Костомаров В.Г., Языковой вкус эпохи, Москва 1994.

Крысин Л.П., Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка,

Москва 1989.

Кронгауз М., Русский язык на грани нервного срыва, Москва 2008.

Литературная норма и вариантность, ред. Л. Скворцов, Москва 1981.

Pусский язык конца XX столетия (1985–1995), ред. Е.А. Земская, Москва 2000.

Ферм Л., Особенности развития русской лексики в новейший период (на материале газет), Москва 1994.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczeania się student /ka:

- zna wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju współczesnego języka rosyjskiego.

- rozumie zjawiska językowe prowadzące do zmian w wymowie, akcencie wyrazowym i ortografii.

- posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu sposobów wzbogacania słownictwa (zapożyczenia i produktywne modele słowotwórcze).

- posiada wiedzę na temat aktywnych procesów w słownictwie i frazeologii rosyjskiej.

- trafnie ocenia zjawiska analityzmu w morfologii oraz zmiany gramatyczne różnych części mowy.

- potrafi wymienić aktywne procesy składniowe, związane z formalnym osłabieniem relacji pomiędzy wyrazami, jak również wpływ szyku, akcentu logicznego i intonacji na strukturę semantyczną zdania.

- jest świadom/a wpływu czynników pozajęzykowych na zmiany w zasobie nazw własnych. Potrafi wskazać najważniejsze tendencje w tym zakresie.

- potrafi wyciągnąć wnioski dotyczące zmian językowych na podstawie analizy tekstów literatury masowej.

- zna najnowsze tendencje we współczesnej leksykografii.

- potrafi scharakteryzować aktywne procesy we współczesnej komunikacji i rozumie ich przyczyny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość wybranych zagadnień z zalecanej literatury przedmiotu,

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu.

dobry plus (+db; 4,5):

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym.

dobry (db; 4,0):

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami.

dostateczny (dst; 3,0):

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się).

niedostateczny (ndst; 2,0): Zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.