Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Laboratorium pedagogiczne: Ewaluacja praktyk w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LABpp-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Laboratorium pedagogiczne: Ewaluacja praktyk w szkole podstawowej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1. Poszerzenie i pogłębienie umiejętności analizowania oraz interpretowania zjawisk zachodzących w zespole klasowym i pracy wychowawczej z klasą w szkole podstawowwj

C2. Poszerzenie i pogłębienie autorefleksji nad własnym przygotowaniem zawodowym na bazie analizy doświadczeń nabytych w ramach praktyk w szkole podstawowej.

C3. Rozwijanie umiejętności identyfikowania obszarów rozwoju zawodowego i planowania działań w ich ramach.

C.3. Kształtowanie gotowości do podejmowania współpracy z nauczycielami i specjalistami na drodze doskonalenia profesjonalnego warsztatu nauczyciela.

C4. Wzbudzanie wrażliwości na etyczne dylematy w pracy nauczyciela.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

zasoby bibliotek wydziałowych oraz Biblioteki Głównej UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, praca z tekstem, demonstracje dźwiękowe i/lub video

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Refleksja na temat dotychczasowego kształcenia psychologiczno-pedagogicznego (wiedzy, umiejętności doświadczeń z praktyki) odniesienie do indywidualnych potrzeb i wartości jako studenta i przyszłego nauczyciela (osobiste odniesienie, uwewnętrznienie treści)

Rozpoznanie i analiza powiązań między treściami realizowanymi na różnych przedmiotach psych-ped, wspieranie tworzenie umysłowej mapy mamy całości - zintegrowanie treści,

Wyłonienie najistotniejszych, z indywidualnego punktu widzenia każdego studenta, treści (problem, pytanie), które staną się podstawą indywidualnej pracy między spotkaniami (np. napisanie eseju, przygotowanie schematu, mapy myśli) - treści związane z aktualnymi zasobami, ograniczeniami, wątpliwościami studenta jako przyszłego nauczyciela (treści i forma zadania wybierane w toku dialogu student-tutor na spotkaniu)

Rozpoznawanie zasobów i ograniczeń oraz poszukiwanie nowych kierunków i możliwości kształcenia/samokształcenia, bardziej świadomego i odpowiedzialnego kształtowania swojej tożsamości zawodowej

Literatura:

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student/ka potrafi analizować zjawiska/sytuacje/epizody pojawiające się w pracy wychowawczej z klasą/uczniem w szkole podstawowej i na tej podstawie formułować wnioski.

Proponuje strategie działania w zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciela z klasą/uczniem szkoły podstawowej.

Jest gotów do wrażliwego rozpoznawania etycznych aspektów pracy nauczyciela i uwzględniania ich w swej aktywności zawodowej.

Jest gotów podejmować działania na rzecz kształtowania dojrzałej tożsamości zawodowej i radzenia sobie w toku profesjonalnej biografii z wyzwaniami zawodowymi .

Metody i kryteria oceniania:

raport, portfolio, aktywna obecność podczas zajęć

80% obecności na zajęciach

Pisemna autoanaliza doświadczeń zawodowych nabytych w trakcie praktyk w szkole ponadpodstawowej (odpowiadająca wymaganiom sformułowanym przez prowadzącego zajęcia)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Radoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.