Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywne pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KP-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kreatywne pisanie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwinięcie kompetencji językowej (zasobu leksykalnego, idiomatyki, utrwalenie struktur gramatycznych) w oparciu o pracę z tekstem literackim (literatura współczesna), kształtowanie umiejętności tworzenia kreatywnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, np. poprzez parodiowanie stylu lub gatunku czy tworzenie alternatywnych zakończeń z zachowaniem danej konwencji; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, metoda analizy przypadków, metoda projektu, praca w grupach

Pełny opis:

tematyczne, gatunkowe i stylistyczne (struktura tekstu, figury stylistyczne, słownictwo, składnia) aspekty wybranych utworów literackich z zakresu współczesnej literatury niemieckojęzycznej

analiza tekstu

konstruowanie spójnych i oryginalnych wypowiedzi ustnych i pisemnych z wykorzystaniem konkretnych elementów i/lub struktur leksykalnych, gramatycznych etc. danego tekstu,

parodia stylu, parodia gatunku

Literatura:

Literatura prymarna:

patrz „Kanon lektur” (część 4) dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Materiały dydaktyczne”).

Szczegółowy plan zajęć wraz z listą lektur student otrzymuje na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna:

Harald Fricke, Rüdiger Zymner: Einübung in die Literaturwissenschaft: Parodieren geht über Studieren. Paderborn, München, Wien, Zürich 1996; Judith Wolfberger: Frei geschrieben. Mut, Freiheit & Strategie für wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Wien, Köln, Weimar 2009; Edward de Bono: Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa 1998; Edward Nęcka: Trening twórczości. Gdańsk 2012

Efekty uczenia się:

student/ka rozróżnia i charakteryzuje wybrane gatunkowe i stylistyczne zjawiska literackie w zakresie współczesnej literatury niemieckojęzycznej

stosuje terminologię literaturoznawczą w wypowiedziach o literaturze

porządkuje i hierarchizuje poziomy analizy tekstu literackiego

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

stosuje poznane struktury językowe do tworzenia płynnych wypowiedzi ustnych oraz spójnych i oryginalnych wypowiedzi pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

projekt, prezentacja

Oceny formujące student otrzymuje za przygotowanie do zajęć, pisemne lub ustne zadania domowe, niezapowiedziane sprawdziany, aktywność podczas zajęć (wypowiedzi ustne) / liczbę i formę zadań ustala prowadzący.

Ocenę podsumowującą student otrzymuje za przygotowanie pracy zaliczeniowej (praca pisemna lub prezentacja). Kryteria oceniania pracy: oryginalność, poprawność formalna, poprawność językowa.

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.