Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język prasy i mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEZPIM-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język prasy i mediów
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu mediów, w szczególności prasy

C2 Zaznajomienie z zarysem dziejów prasy hebrajskiej i żydowskiej, w szczególności współczesnej prasy izraelskiej

C3 Zapoznanie z językiem (charakterystycznymi zwrotami, słownictwem itd.) używanym w prasie oraz innych mediach

C4 Przygotowanie studenta (za pomocą czytanych tekstów) na uczestnictwo dyskusji dotyczącej stanu mediów oraz wybranych problemów, które ich dotyczą np. zaniku prasy papierowej, kryzysie niezależnego dziennikarstwa i tzw. fake news

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie do świata mediów i dziejów izraelskiej prasy.

Czytanie tekstów prasowych, oglądanie programów informacyjnych oraz słuchanie programów radiowych.

Pozajęzykowa analiza czytanych tekstów w kontekście problemów współczesnych mediów.

Dyskusja nad czytanymi tekstami, krytyczne spojrzenie na zawarte w nich informacje.

Literatura:

‒ Even Shoshan, Avraham. 2000. Ha-milon ha-iwri he-hadasz: Ocar szalem szel ha-laszon ha-iwrit…, t. 1-5. Tel Aviv

‒ Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World. [wybrane numery]

‒ Kita, Małgorzata. Loewe, Iwona. 2012. Język w mediach. Antologia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

‒ Kuc, Gideon. 2013. Hadaszot we-korot chajim. Mehkarim be-toldot ha-itonaut we-ha-tikszoret ha-iwrit we-ha-jehudit. Tel Awiw: Hoca’at Ha-Sifrija Ha-Cijonit.

‒ Kuc, Gideon. 2006. The Hebrew and Jewish Press in Europe: Select Problems in its History. Paris: Sugar Press.

‒ Kressel, Getzel. 1979. Guide to the Hebrew Press. Switzerland: Inter Documentation Co.

‒ Schlezinger, Yitzhak. 2000. Leszonot ha-iton. Meafjenim signoniim be-leszon ha-itonaut ha-jomit ha-ktuwa. Ber Szewa: Hoca’at Ha-Sfarim Szel Uniwersitat Ben-Gurion Ba-Negew.

‒ Shapira, Anita. 2018. Historia Izraela. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

‒ Wojtak, Maria (red). 2010. O języku współczesnej polskiej prasy. Lublin: Wydawnictwo WSPA.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

- Zna najważniejsze pojęcia dotyczące mediów, w szczególności prasy.

- Zna zarys dziejów prasy hebrajskiej, w szczególności izraelskiej.

- Zna język prasy oraz innych mediów.

- Potrafi czytać teksty prasowe, słuchać audycji radiowych i oglądać programy informacyjne, wymagające specjalistycznej znajomości języka hebrajskiego

- Potrafi podjąć dyskusję na temat problemów współczesnych mediów (szczególnie izraelskich).

- Ma świadomość procesów zachodzącym we współczesnym świecie mediów i roli, którą niezależne dziennikarstwo pełni w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość języka prasy i innych mediów; niemal bezbłędne rozumienie tekstów medialnych, które były tłumaczone na zajęciach; wysoka świadomość problemów, które dotykają współczesne media; świetne zrozumienie specyfiki i uwarunkowań mediów izraelskich

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, choć z niewielkimi potknięciami (dotyczącymi wiedzy teoretycznej lub braków w znajomości słownictwa specjalistycznego)

dobry (db; 4,0): Dobra znajomość, choć ze znaczniejszymi potknięciami niż ww. (wiedza teoretyczna lub znajomość słownictwa specjalistycznego na zadawalającym – tylko dostatecznym – poziomie)

dostateczny plus (+dst; 3,5): wiedza teoretyczna i znajomość słownictwa specjalistycznego nieznacznie przekraczające wymaganie minimum (patrz poniżej)

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca, lecz bardzo wybiórcza znajomość wspomnianych zagadnień teoretycznych oraz nauczanego języka specjalistycznego

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca znajomość wspomnianych zagadnień teoretycznych oraz nauczanego języka specjalistycznego, wykluczająca swobodną lekturę tekstów medialnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)