Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ISLAM-12 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Islam
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia, arabistyka, hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z tematem: narodziny nowej religii oraz jej wpływ na życie społeczeństwa arabskiego i historię polityczną Bliskiego i Środkowego Wschodu,

- zapoznanie studentów ze źródłami islamu (Koran i sunna), głównymi zasadami wiary,

- ogólne informacje na temat teologii i prawa muzułmańskiego,

- zapoznanie studentów z ugrupowaniami politycznymi i religijnymi, sufizmem,

- informacje na temat islamu współczesnego, islamu w Polsce i Europie, nowych nurtów badawczych w islamoznawstwie światowym,

- kształtowanie otwartości na odmienne wzorce kulturowe.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Książki dostępne są w bibliotece UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura tekstów, dyskusja, prezentacja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

1. Powstanie islamu na tle ówczesnej mapy religii świata

2. Mahomet – prorok, przywódca polityczny

3. Przyczyny pierwszych rozłamów w ummie muzułmańskiej

4. Koran – historia powstania, struktura i znaczenie

5. Sunna i krytyka hadisów

6. Rozwój nauk muzułmańskich

7. Prorocy muzułmańscy w świetle Koranu i tradycji

8. Podstawy teologii muzułmańskiej

9. Eschatologia

10. Powstanie prawa muzułmańskiego, podstawowe zasady orzekania

11. Wyznanie wiary, modlitwa i jałmużna

12. Post i pielgrzymka

13. Wybrane elementy prawa cywilnego (małżeństwo, rozwód, spadek)

14. Wybrane elementy prawa karnego

Literatura:

Bielawski, Józef, Islam. Religia państwa i prawa, Warszawa 1973

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Günther Sebastian, Todd Lawson (eds.), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, t. 1-2, Leiden-Boston 2016.

Hammoudi Abdellah, Pielgrzymka do Mekki, Warszawa 2008

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Kościelniak K., Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Kraków 2006.

Kościelniak, Krzysztof, Tematyczna konkordancja do Koranu, Kraków 2006

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Margul Tadeusz, Jak umierały religie. Szkice z tanatologii religii, Warszawa 1983.

Mączka Iwona, O życiu pozagrobowym w Kitāb al-Rūḥ Ibn al-Qayyima al-Ǧawziyyi, w: Literatura Arabska. Dociekania i prezentacje. Prawo i teologia islamu. Współczesna literatura arabska,

Warszawa 2000, ss. 47-107.

Mez, Adam, Renesans islamu, 1980.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Warszawa 2010.

Renard John, Islamic Theological Themes. A Primary Source Reader, Oakland 2014

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

Ruthven Malise, Azim Nanji, Historical Atlas of Islam, Harvard University Press 2004

Sourdel, J. i D., Cywilizacja islamu, Warszawa 1980

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Thyen, Johann-Dietrich, Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- ukazać elementy charakterystyczne dla wierzeń i struktury społeczeństwa na Półwyspie Arabskim przed islamem,

- omówić działalność Mahometa i powstanie islamu, rozprzestrzenianie się islamu,

- omówić zawartość, strukturę i cechy stylu i języka Koranu, genezę i charakter sunny, omówić strukturę hadisów,

- opisać obowiązki muzułmanów i dogmaty islamu,

- wykazać się wiedzą odnośnie teologii i prawa muzułmańskiego,

- wykazywać różnice między poszczególnymi odłamami i nurtami w islamie,

- orientować się w różnorodności religijnej krajów muzułmańskich.

Metody i kryteria oceniania:

Esej zaliczeniowy (5-10 stron): artykuł recenzujący wybraną książkę naukową z zakresu islamistyki.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się terminologią specjalistyczną

4,5 – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się terminologią specjalistyczną

4,0 –dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dobre oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się terminologią specjalistyczną

3,5 – dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się terminologią specjalistyczną

3,0 - dostateczna znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne oczytanie w literaturze przedmiotu, dostateczne posługiwanie się terminologią specjalistyczną

2,0 - niedostateczna znajomość przedstawionego na zajęciach materiału

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

- Półwysep Arabski przed islamem,

- Mahomet i objawienia, rozprzestrzenianie się islamu,

- Koran i tradycja, dogmaty islamu, obowiązki muzułmanów,

- teologia i prawo muzułmańskie.

Literatura:

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Keppel Gilles, Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.

Keppel Gilles, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, Warszawa 2012.

Parzymies Anna (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.

Raufer Xavier, Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2012.

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Tibi Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

- Półwysep Arabski przed islamem,

- Mahomet i objawienia, rozprzestrzenianie się islamu,

- Koran i tradycja, dogmaty islamu, obowiązki muzułmanów,

- teologia i prawo muzułmańskie.

Literatura:

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Keppel Gilles, Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.

Keppel Gilles, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, Warszawa 2012.

Parzymies Anna (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.

Raufer Xavier, Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2012.

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Tibi Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

- Półwysep Arabski przed islamem,

- Mahomet i objawienia, rozprzestrzenianie się islamu,

- Koran i tradycja, dogmaty islamu, obowiązki muzułmanów,

- teologia i prawo muzułmańskie.

Literatura:

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Keppel Gilles, Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.

Keppel Gilles, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, Warszawa 2012.

Parzymies Anna (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.

Raufer Xavier, Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2012.

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Tibi Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski, Łukasz Piątak
Prowadzący grup: Filip Jakubowski, Łukasz Piątak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

- Półwysep Arabski przed islamem,

- Mahomet i objawienia, rozprzestrzenianie się islamu,

- Koran i tradycja, dogmaty islamu, obowiązki muzułmanów,

- teologia i prawo muzułmańskie.

Literatura:

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Keppel Gilles, Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.

Keppel Gilles, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, Warszawa 2012.

Parzymies Anna (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.

Raufer Xavier, Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2012.

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Tibi Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Wykład poświęcony religii islamu. Studenci zostaną zapoznani z życiem Mahometa, rozprzestrzenianiem się islamu, podstawowymi dogmatami i rytuałami, teologią i prawem muzułmańskim, nurtami i odłamami w islamie oraz współczesną sytuacją islamu.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące tematy:

- Półwysep Arabski przed islamem,

- Mahomet i objawienia, rozprzestrzenianie się islamu,

- Koran i tradycja, dogmaty islamu, obowiązki muzułmanów,

- teologia i prawo muzułmańskie.

Literatura:

Cook Michael, Koran, Warszawa 1999.

Cook Michael, Mahomet, Warszawa 2001.

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Arabowie, Warszawa 2001.

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003.

Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 2002 (albo wydanie jednotomowe z 2011 roku).

Dziekan Marek M., Arabia Magica, Warszawa 1993.

Dziekan Marek M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.

Encyclopaedia of Islam, wyd. II, t. I-XII, Leiden 1998-2004

Encyclopaedia of Islam - Three, Leiden 2007-2013.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu. Warszawa 1988.

Hitti Philip, Dzieje Arabów, Warszawa 1969.

Hourani Albert, Historia Arabów, Gdańsk 1995.

Keppel Gilles, Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006.

Keppel Gilles, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 1986.

Lewis Bernard, Muzułmański Bliski Wschód, Warszawa 2002.

Nasr Seyyed Hossein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Pachniak Katarzyna, Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej, Warszawa 2012.

Parzymies Anna (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003.

Raufer Xavier, Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2012.

Robinson Francis, Świat islamu, Warszawa 1996.

Ruthven Malise, Islam, Warszawa 1998.

The Cambridge History of Islam, Cambridge 1970.

Tibi Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.